Tre dagar av FILMER och SAMTAL som får dig att GLÄDJAS, ILSKNA och ORGANISERA. // Three days of FILM and TALKS that will make you LAUGH, feel ANGRY and ORGANISE.

BOKA MÖTE: Fackligt Center För Papperslösa öppnar i Malmö // BOOK A MEETING: Union Centre For Undocumented Immigrants

Under filmfestivalen kommer Fackligt Center För Papperslösa öppnar för papperslösa, nyanlända och asylsökande. Arbetsmarknadens regler gäller för alla, även de som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd! 

Idag uppskattas antalet papperslösa till mellan 30 000 och 50 000 bara i Sverige. De befinner sig i en mycket sårbar position och det är inte ovanligt att den som är papperslös, trots att lönen ligger långt under kollektivavtalet, inte får betalt alls.

Du som är papperslös, nyanländ, asylsökande och diskriminerad av din arbetsgivare är välkommen att boka ett möte för att få stöd. Vi kommer ha tider lördagen den 9/11 och söndagen den 10/11 som du kan boka med oss. Det kostar ingenting och den som vill ha hjälp kan självklart vara anonym.

För att boka tid och få stöd i ditt fall, ring Bengt (ordförande Fackligt Center För Papperslösa) på 073-880 80 88.

______

Fackligt Center För Papperslösa är en ideell förening bildad av LO och TCO tillsammans med fackföreningar inom LO, TCO och Saco med syfte att hjälpa och stötta arbetstagare utan papper på den svenska arbetsmarknaden.

During the film festival, the Union Centre for Undocumented Immigrants will be open for undocumented people, new arrivals and asylum seekers. The labor market rules apply to everyone, even those without a residence or work permit!

Today, the number of undocumented people is estimated to be between 30,000 and 50,000 in Sweden alone. They find themselves in a very vulnerable position and it is not uncommon for someone who is undocumented, despite their agreed wage already being well below the collective agreement, to not be paid at all.

Those who are undocumented, newly arrived, asylum-seeking or discriminated against by your employer are welcome to book a meeting with us to get support. We will have slots on Saturday 9/11 and Sunday 10/11 which you can book with us. It costs nothing and anyone who wants help can of course remain anonymous.

To book a time and get support for your case, call Bengt (Chairman of the Union Centre for Undocumented Immigrants) on 073-880 80 88.

______

Union Centre for Undocumented Immigrants (Fackligt Center För Papperslösa) is a non-profit association formed by LO and TCO together with unions within LO, TCO and Saco with the aim of helping and supporting workers without documentation in the Swedish labor market.