Arbetarfilmfestivalkonferens Arbetande Europa. Nya trender inom arbetarfilm. // Labour Film Festival Conference Working Europe. New Trends in Labour Films

Flera filmfestivaler med fokus på temat arbete har under de senaste åren etablerats i Europa. Detta återspeglar filmindustrins förnyade uppmärksamhet gentemot denna fråga och de nya filmspråk som representerar den. I det här samtalet diskuterar vi våra mål och aktiviteter som skiljer sig från festival till festival, hur vi hanterar situationen med pandemin och framtida samarbetsmöjligheter. Inspelningen gjordes under Working Title Film Festival, Italien i oktober och visas i samarbete med dem.

Längd: 120 min
Språk: Engelska
Deltagare: Itxaso Diaz, LAN Festival audiovisual obrero i Spanien, Talat Bhat, Arbetar Filmfestivalen i Sverige, Maïté Peltier, Filmer le travail i Frankrike, Marina Resta, Working Title Film Festival i Italien

Several film festivals focusing on the theme of work were established in the last few years in Europe. It reflects the renovated attention of the film industry to this issue and to the new languages that represent it. In this talk we discuss our aims and activities that differs from festival to festival, how we handle the pandemic situation and future collaborative possibilities. The recording was made during the Working Title Film Festival, Italy in October and is screened in collaboration with them.

Duration: 120 min
Language: English
Participants: Itxaso Diaz, LAN Festival audiovisual obrero in Spain, Talat Bhat, Nordic Labour Film Festival in Sweden, Maïté Peltier, Filmer le travail in France, Marina Resta, Working Title Film Festival in Italy