Corona – boven i dramat? // Corona – the culprit?

Ett samtal om hur krisen inom vård och omsorg blev synlig. Marknadsstyrning driver på effektivisering och besparingar. Personalen inom äldreomsorgen i Sverige är sjukast bland alla yrkesgrupper. Arbetsmiljön inom vården hotar patientsäkerheten och konkurrensen driver nätläkarbolag att lista patienter utan deras vetskap. Varför lovar politiker insatser, men ändå sker inga förändringar? Vilka alternativ finns till marknadsstyrning av dessa sektorer?

Föredrag om styrning av vård och omsorg med ledande forskare i Sverige och representant från det skotska systemet, följt av en paneldiskussion med facken och Socialistiska vårdarbetare.

Längd: 120 min
Språk: Svenska (delvis på Engelska)
Medverkande: Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool, har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, han har jobbat internationellt för WHO, är aktiv inom Nätverket för gemensam välfärd och är medförfattare till en boken Jämlik vård – en handlingsplan) som snart kommer ut på premissförlag. Åsa Plesner skriver rapporter om bl a äldreomsorgen på tankesmedjan Balans. Lars Taxén är aktiv i Nätverket för Gemensam Välfärd och Medborgarnas Coronakommission och har i ett jämförande perspektiv med Sverige skrivit en rapport om hur vården styrs i Skottland. Wilma Brown är aktivist i Skotska fackföreningen UNISON och är vårdanställd inom NHS Skottland. Ewa Glimhed är ombud för Kommunal och undersköterska i ett särskilt boende. Denise Neal är ombud för Kommunal och undersköterska på akuten i Lund. Matilda Redemo är sjuksköterska och aktiv i nätverket Socialistiska Vårdarbetare. Vi visar även utdrag ur en dokumentärfilm om hemtjänsten under Coronapandemin av filmaren Gunnar Lindholm som han kallar Hemtjänst och Corona, samt vittnesmål ur #vårduppropet.

A discussion about how the crisis in health and elderly care became visible. Market management drives efficiency and savings. The staff in elderly care in Sweden are the sickest among all occupational groups. The work environment in the healthcare sector threatens patient safety and competition drives online medical companies to list patients without their knowledge. Why do politicians promise remedies, but still no changes take place? What are the alternatives to market management in these sectors?

A lecture on the governance of healthcare and elderly care with leading researchers in Sweden and a representative from the Scottish healthcare system, followed by a panel discussion with the Unions and a representative from the Socialist Healthcare Workers.

Length: 120 min
Language: Swedish (partly in English)
Participants:Göran Dahlgren is visiting professor at University of Liverpool, former head of the health care unit at the Social Department and public health advisor at The Public Health Agency of Sweden, he worked internationally for WHO, is active in the Network for common welfare and co-auther of the book Equal health care – an action plan) that soon will be released at premissförlag. Åsa Plesner writes reports about the elderly care sector, among other subjects, at the think tank Balance. Lars Taxén is active in the Network for Common Welfare and Citizens Corona Commission and has written a report about the Scottish model in a comparable perspective with the Swedish system. Wilma Brown is an activist in UNISON trade union and healthcare worker in NHS Scotland. Ewa Glimhed is a representative for the Swedish Municipal Workers´ Union and an assistant nurse in a special accommodation. Denise Neal is a representative for the Swedish Municipal Workers´ Union and an assistant nurse in the emergency room in Lund. Matilda Redemo is a nurse and active in the network Socialist Healthcare Workers. We also show excerpts from a documentary from the home service during the Corona pandemic by the filmmaker Gunnar Lindholm, which he calls Home Service and Corona, as well as testimonies from #thehealthappeal.

Live-chat under visningen (söndag 8 november, 13-15.30 CET) i kommentarsfältet nedan. Deltar gör Lars Taxén, Medborgarnas Coronakommission.

Live chat during the screening (Sunday 8th November, 13-15.30 CET) in the comments below. Participant: Lars Taxén, Citizens Corona Commission.

9 Comments

Hej. Här kan ni skriva kommentarer och frågor under programmet. Lars Taxén finns här och svarar på era frågor.

Det finns ett “välfärdsindustriellt komplex” som effektivt har drivit vården i kommersiell riktning. Komplexet består av politiker (fr.a. moderaterna men även borgerliga partier), vårdföretag och s.k. tankesmedjor som Timbro. Motståndet har tyvärr varit svagt, trots att en majoritet av medborgarna vill bevara och utveckla den gemensamma välfärden. Man har helt enkelt lyckats sälja in att marknaden klarar vården bättre, vilket inte är t.ex. Skottlands erfarenhet.

Jag har tänkt på att det används ett väldigt “ekonomiskt” språk när man pratar om vård. De boende på äldrevården är kunder tex. Är det ett medvetet drag från någons sida (högern och dess tankesmedjor?) att använda sånt här språk och därmed ge en känsla att det är fullkomligt rimligt att tänka på vård som en industri att tjäna pengar på?

Jag tror du har helt rätt. Hur vi pratar om saker och ting otroligt viktigt. Långsamt vänjer vi oss vid ett språkbruk som låter bra med som innebär något i grunden annat. Det är helt medvetet och ingår i strategin att ersätta den gemensamma välfärden med konkurrens och vinstdrivning som ledande princip. “Valfrihet” är ett exempel, som i själva verket innebär valfrihet för vårdföretag att placera sig där det är mest lönsamt. Sjukhusen har numera “direktörer”, vård ska “produceras”, det viktigaste är att hålla budgeten, osv. Ska vi vända utvecklingen mot ett USA-ligth vård måst vi hitta ett alternativt språk.

Vad skulle krävas för att Sverige (och andra länder) skulle börja ifrågasätta den vinstdrivna modellen och börja titta mer åt Skottland?

Jag tror att det viktigaste är att medborgarna blir medvetna om vart vår sjukvård är på väg – att inse att vi är på väg att rasera den gemensamma vården. Sen måste det helt säkert till en stor opinion som visar det, t.ex. genom demonstrationer. Och också inse att det finns alternativ, som t.ex. Skottland. Någon politisk ledare måste också stiga fram och vara tydlig med att vilja vända utvecklingen

Prata med vänner, diskutera på FB, visa på orimliga saker som minutschemat i äldreomsorgen, sprid information om seminarier som detta, osv. Politisk kamp för det man tror på helt enkelt. Och aldrig glömma bort att varje insats du gör är viktig, hur obetydlig den kan tyckas just nu och när allt verkar hopplöst. Ge aldrig upp!