Lokala träffar // Local meetups

Följ festivalen här // Follow the festival here: www.nlff.se

Digital festival. Lokala träffar.

Årets festival blir digital. Det innebär att den är gratis för alla. Men det innebär inte att du måste följa festivalen utan sällskap. Samla ihop några vänner, den lokala fackklubben, den lokala rörelsen, eller filmkollegorna och följ festivalen tillsammans på en lokal träff.

Bra att tänka på när ni ska hålla en lokal träff

Var ska ni ses?

Det kan vara på en fackklubb, hemma hos någon, kanske på ABF. Tänk på hur det går att göra träffen säker nu under pandemin, och hur ni kan anpassa er efter lokala rekommendationer.

Vilka tider vill ni ha öppet?

Kolla programmet för festivalen som börjar på fredagskvällen och går till söndag natt. Ni kan köra hela festivalen eller någon dag/kväll.

Välj ut programpunkter

Vi har ett maxat program i år. Det känns jättekul! Ofta är det flera programpunkter som pågår samtidigt. Många är förinspelade och går att se från när festivalen börjar till slutet av november. Detta gör att ni själva kan sätta ihop ert program under den lokal träffen (tiderna i festivalprogrammet är spikade för livesändningar, kaféet och workshops).
Vi tänker att de som arrangerar den lokala träffen väljer ut ett grundprogram som ska visas.

Vilken teknik behövs?

För att visa filmer och samtal behövs dator med internet, tv eller projektor och ljud. För att vara delaktig i kaféet behövs utöver detta någon form av kamera och mikrofon (kan vara från datorn).
För att delta i workshoparna rekommenderar vi att varje person har en dator/mobiltelefon eller liknande och hörlurar med mikrofon.

Hur fungerar ”kaféet”?

Kaféet är en samlingsplats under festivalen. Det är ett videosamtal som är öppet under hela festivalen, där folk kan gå in och ur när det passar. Den mesta tiden kan ni som lokalgrupp då se vilka andra som är kaféet och bara snacka lite (Vilka filmer/samtal har varit bra? Vad gör ni i facket just nu? Eller hur kan vi samarbeta?).
Vid tillfällena utmarkerade i schemat kommer vi från festivalen hålla i öppna samtal i kaféet. Som en del i det kommer vi vilja fråga de lokala träffarna, som är inne just då, hur festivalen känns och kring gemensamma lärdomar.

Hur ska vi sprida information kring vår lokala träff?

Sprid till era medlemmar och kompisar att ni ska ha en lokal träff. Kanske kan ni skapa ett facebook-event kring den lokal träffen.
Passa även på här att informera kring vilka programpunkterna ni vill visa.

Vill ni ha en öppen träff och bli fler?

Skicka kontaktuppgifter till oss ([email protected]) om ni vill ha en öppen träff där fler kan ansluta sig. Vi lägger ut informationen på festivalens webbsida om att er lokal träff händer och att fler kan komma.

Ha ni några fler frågor hör bara av er!
Tillsammans gör vi Nordens enda fackliga filmfestival!

Digital festival. Local meetups.

This year’s festival goes digital. That means it’s free of charge for everyone. But it doesn’t mean that you have to follow the festival without company. Gather some friends, the local union, the local movement, or the film colleagues and follow the festival together at a local meetup.

Good to think about when arranging a Local Meetup

Where to hold the meetup?

It could be a at your union, at someone’s place, maybe at ABF. Consider how to make the local meetup safe now during the pandemic, and how you can adapt according to local restrictions.

What are the opening hours of the meetup?

Check the program of the festival, ranging from friday evening to sunday night. You can run the whole festival as well a day/evening.

Select what to screen from the program

The program is packed this year, which feels great! Often there’s multiple events at once. A lot is pre-recorded and is possible to watch anytime from that the festival starts until the end of November. This means you can really tailor your own program for your local meetup (times in the festival schedule are set for live screenings, the café, and workshops).
A good start is probably if the ones arranging the local meetup select a base schedule to be shown.

What technical equipment is needed?

To show movies and talks you need a computer with internet, tv or projector and sound. To participate in the café you also need some sort of camera and microphone (could be from the computer).
To participate in the workshops we recommend that every person has a computer/mobile phone/similar of their own and headphones with a microphone.

How does the “Café” work?

The Café is a place to gather during the festival. It’s in the form of a video call that is open during the entire festival, where people can join and leave whenever they want. Most of the time you as a local meetup can see who else is in the Café and just have a chat with them (What movies/talks where good? What are you doing in the union right now? How can we collaborate?).
At the times marked in the schedule we from the festival will hold open talks in the Café. As a part of that we’ll ask the local meetups that are online at the moment about their experiences of the festival, as well as lessons learnt.

How do we spread information about our local meetup?

Spread to your members and friends that you’re arranging a local meetup. Perhaps you can create a facebook event about the local meetup.
Take the opportunity to inform about which parts of the program you’ve selected.

Do you want your meetup to be open and for others to join?

Send contact details to us ([email protected]) if you want to arrange a local meetup where others can join. We’ll post information at our webpage about your local meetup and that more can join.

If you have any questions, just contact us!
Together we create the only labour film festival of the Nordics!