Kortfilmspaket Norden // Nordic Labour Shorts

Här har vi samlat sex kortfilmer från Norden i ett block. //
Here we’ve gathered six short films from the Nordics in one block.

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

Det viktigaste just nu är att må dåligt

Under ett informationsmöte på Arbetsförmedlingen får de arbetslösa lära sig att deras viktigaste uppgift just nu är att må dåligt, allt för att hålla inflationen i schack.

Kort spelfilm | 5 min | Regi: Björn Perborg | 2018 | Språk: svenska | Undertexter: engelska

During a compulsory information meeting for unemployed people, the friendly face of a ridiculous, Kafkaesque bureaucracy exposes the truth behind unemployment.

Feature short | 5 min | Director: Björn Perborg | 2018 | Language: Swedish | Subtitles: English

8 timmars arbetsdag

Ska man göra allt som rekommenderas, sova åtta timmar, laga egen mat och aktivt välja pensionsfonder, saknas det 1 timme och 11 minuter per dygn. Ska det dessutom arbetas 8 timmar om dagen fem dagar i veckan fattas det 6 timmar och 54 minuter varje dygn. Den här filmen reder ut varför tiden inte räcker till till sådant som de flesta anser viktigt, såsom arbete, studier eller kärleks- och familjeliv.

Kort spelfilm | 3 min | Regi: Björn Perborg | 2017 | Språk: svenska | Undertexter: engelska

If you are to do everything that is recommended, for example sleep eight hours every night, cook your own food and actively choose your pension funds investment. There is a deficit of 1 hour and 11 minutes every day. And this is even before you’ve started working 8 hours a day five days a week. This film explores why there is never enough time for those things most of us consider important, like work, school or love and family life.

Feature short | 3 min | Director: Björn Perborg | 2017 | Language: Swedish | Subtitles: English

Skyll dig självskolan

Världens obehagligaste powerpointpresentation. Med hjälp av Microsofts egna clipart-bilder presenteras ‘det nya tänket’. Ett antal enkla punkter belyser hur samhället stegvis avsagt sig ansvaret på en mängd områden och lastat över det på individen. Vi kallar det blameshifting.

Kort spelfilm | 3 min | Regi: Björn Perborg | 2004 | Språk: svenska | Undertexter: engelska

The most unpleasant PowerPoint presentation in the world. Microsoft Clipart images illustrate ‘the new thoughts’, outlining the transfer of social responsibilities from society to single individuals. We call it blame shifting.

Feature shiort | 3 min | Director: Björn Perborg | 2004 | Language: Swedish | Subtitles: English

LÖSENORD/PASSWORD? Skicka ett tomt mail till/ Send an empty email to [email protected]

Mikroben

Markus, 22 år gammal, försöker navigera sig fram igenom ekonomiska bekymmer och får lära sig vad som krävs för att överleva som vuxen. När tjejen flyttar ut och arbetet som telefonabonnemangs-försäljare inte ger tillräckligt med pengar mörknar det alltmer. Den knappa tillvaron kräver en förändring av hans person där han slutligen måste göra ett svårt val. Vänligen maila [email protected] för att få lösenord till filmen.

Kort spelfilm | 14 min | Regi: Omar Dogan | 2020 | Språk: svenska | Undertexter: engelska

Markus, 22 years old, tries to navigate his way through financial worries and learns what it takes to survive as an adult. When his girlfriend moves out and the work as a telephone subscription seller does not provide enough money, it gets darker and darker. This difficult existence requires a change of his person, where he finally has to make a difficult choice. Please email [email protected] for password to see the film.

Feature short | 14 min | Director: Omar Dogan | 2020 | Language: Swedish | Subtitles: English

Pussyhats och vårt dåliga samvete

Hur kommer det sig att tusentals kvinnor stickade rosa pussyhats och klev ut på gatorna och sjöng I can’t keep quiet för drygt ett år sedan? Vad ville de säga och vad fick de sagt? I Göteborg samlades människor som stickade, fikade, pratade politik och sjöng. Den 8 mars fylldes Götaplatsen av ett hav av rosa pussyhats.

– Nu kommer revolutionen – men vi hann inte med den…

Med avstamp i manifestationerna reflekterar regissörerna Annika Ivarsson och Astrid  Askberger över den politiska kampens lockelse, svårighet och nödvändighet. Vänligen maila [email protected] för att få lösenord till filmen.

Dokumentär | 11 min | Regi: Astrid Askberger | 2018 | Språk: svenska | Undertexter: inga

How come thousands of women knitted pink pussyhats and took to the streets singing I can’t keep quiet, just over a year ago? What did they want to say and what did they get to say? In Gothenburg, the people who knitted, gathered, had coffee, talked politics and sang. On March 8, Götaplatsen was filled with a sea of pink pussyhats.

– Now the revolution’s coming – but we did not have time to take part…

Based on the demonstrations, Directors Annika Ivarsson and Astrid Askberger reflect on the allure, difficulty and necessity of the political struggle. Please email [email protected] for password to see the film.

Documentary | 11 min | Director: Astrid Askberger | 2018 | Language: Swedish | Subtitles: none

2-2-2025

Coronapandemin i kombination med att många läkare avskedats har påverkat det svenska medicinska systemet. En kort sci-fi om konsekvenserna av Corona-pandemin.

Kortdokumentär | 12 min | Regi: Estelle Martinson | 2020 | Språk: svenska | Undertexter: inga

The Corona Pandemic in combination with the dismissal of many doctors has negatively affected the Swedish medical system. A short sci-fi about the consequences of the Corona Pandemic.

Short documentary | 12 min | Director: Estelle Martinson | 2020 | Language: Swedish | Subtitles: none