LAS, a-kassan, strejkrätten: Vad är en moderniserad arbetsmarknad? // Employment Protection Act, unemployment insurance, right to strike: What is a modernised labor market?

I det här panelsamtalet har vi bjudit in företrädare för olika fackförbund för att diskutera framtidens arbetsmarknad. De senaste åren har flera utredningar tillsatts, och lagar drivits igenom som syftar till att förändra den svenska arbetsmarknaden; bland annat a-kasse-utredningen, LAS-utredningen, och inskränkandet av strejkrätten. Det sägs att det är hög tid att arbetsmarknaden moderniseras. Men vad betyder det, och framförallt, vem är denna “modernisering” till nytta för? Är “moderniseringen” i själva verket en tillbakagång till något sämre? Hur förändras fackens ställning? Och vad har facken att sätta emot försämringar?

Längd: 90 min
Språk: Svenska
Deltagare: Fredrik Öberg, Unga Byggare. Emil Boss, Stockholms LS fackliga migrantrådgivning. Roland Wiking, Byggnads.

In this panel talk we’ve invited representatives for different unions to discuss the labour market of tomorrow. The last few years multiple investigations have started, and laws been pushed through aiming to change the Swedish labour market; among others the unemployment insurance investigation, the Employment Protection Act investigation, and restrictions on the right to strike. They saying is that it is time to modernise the labour market. But what does that mean, and above all, who does this “modernisation” benefit? Is this “modernisation” actually a return to something worse? How does the position of the unions change? And how can the unions oppose deteriorations?

Duration: 90 min
Language: Swedish
Participants: Fredrik Öberg, Unga Byggare. Emil Boss, Stockholms LS fackliga migrantrådgivning. Roland Wiking, Byggnads.