Motståndets reproduktion // The Reproduction of Resistance

Hur ser möjligheten för kamp och motstånd ut inom omsorgsarbete och sjukvård? Coronapandemin har synliggjort många samhällens sårbarheter som en konsekvens av decennier av neoliberala reformer. Trots det hårda och riskfyllda krisarbetet har flera sjukvårdare varslats. Den privatiserade äldreomsorgen har varit fallerande i sin coronahantering under krisen. Genomgående rasism och diskriminering baserat på könsidentitet, sexualitet och uttryck ökar hälsoojämlikheten. Bland landsting föreslås digitalisering och omorganiseringar som lösning, men från golvet kommer andra krav. Verklighetsbeskrivningen mellan beslutsfattare och utövare är milsvid. Hur kan omsorgen, snarare än ekonomin, göras till den primära organisatoriska principen för våra samhällen? Vad är förutsättningarna för facklig kamp inom omsorg och sjukvård? Dessa frågor diskuteras med aktörer från fackligt arbete, sjukvård och forskning.

Längd: 50 min
Språk:
Svenska
Arrangör: konstinitiativet Mint
Medverkande: Pamela Otarola, Migrantorganisatör för Stockholm LS och underskötetska vid Södersjukhuset. Roya Hakimnia, Läkare på Rinkeby vårdcentral, skribent och medlem i Vänsterpartiet. Mani Shutzberg, Läkare och doktorand i den praktiska kunskapens teori på Södertörns högskola. Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Spoken word-artist och Transaktivist
Organiserat av Michele Masucci

Samtalet var det tredje i en serie som kommer pågå under hösten och vintern på ABF, Stockholm under ramen för konstinitiativet Mint och utställningen En omsorgsfull strejk* som öppnar 3 december 2020. Detta samtal arrangerades i samarbete med Feministiskt forum.
Programmet sändes via ABF och Feministiskt forum 7 oktober 19:15-20:00. Inspelningen finns även tillgänglig på Mints hemsida www.m-i-n-t.se

*Precarias a la deriva, 2005

What are the possibilities for resistance and struggle in care and healthcare? The corona pandemic has highlighted the vulnerabilities in many societies as a consequence of decades of neoliberal reforms. Despite the hard work during the first wave of the pandemic several healthcare workers have been let off. Privatised elderly care has collapsed in its management of corona. Racism and gender-based discrimination resulting in health inequality have increased. Among the measures proposed by many regional governments in Sweden are increased digitalisation and reorganisations resulting in more staff cuts. But on the floor, radically different demands are voiced. The different descriptions of reality between policymakers and careworkers are miles wide apart. How can care rather than economic principles become the primary organizing principle for our society? Which are the conditions for union struggle within healthcare? These questions will be discussed with representatives from union activism, healthcare and research.

Duration: 50 min
Language:
Swedish
Organiser: art initiative Mint
Participants: Pamela Otarola, Migrant workers organiser for SAC Stockholm LS and nurse at Södersjukhuset. Roya Hakimnia, Medical doctor and writer member of the Left Party. Mani Shutzberg, Medical doctor and PhD student in the theory of practical knowledge at Södertörns University. Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Spoken word-artist and Trans activist
Organised by Michele Masucci 

The evening was the second in a series that will be done during this fall and winter at ABF within the framework of the art initiative Mint and the exhibition A Careful Strike* that opens on December 3, 2020. This program is arranged in collaboration with Feministiskt forum. 
The program was broadcasted by ABF and Feministiskt forum October 7 19:15-20:00. A recording is available on Mints webpage www.m-i-n-t.se

*Precarias a la deriva, 2005