Vård-hacking: initiativ och samarbeten i världen under Corona // Health care-hacking: international initiatives and collaborations during Corona

Anastasia Vasilyeva startade den medicinska fackföreningen Aliance of Doctors i Ryssland och blev statens fiende när hon tog upp sanningar som spreds via sociala medier om dysfunktionalitet i sjukvårdssystemet i Ryssland under Corona. Lyssna på deras kamp för att hjälpa vårdpersonal. National Health Workers’ Union of Liberia’s ledare är fast i Tyskland och fruktar hot från den liberianska staten på grund av deras arbete. Lyssna på hur PSI (Public Services International) och fackförbund i Sverige stöder dem. Dessa och fler globala initiativ och samarbeten under pandemin kommer att belysas i detta program, följt av en diskussion om hur sådana initiativ kan formaliseras och samarbeten utökas för att förändra situationen för vård- och äldreomsorgspersonal globalt.

Längd: 120 min
Språk: Engelska
Medverkande: Zanele Nomdikinya är aktiv inom Gauteng Community Healthcare Workers Forum (GCHWF) i Sydafrika, och kommer att berätta om hur sjukvårdspersonal organiserat sig och kämpar bl a för att de ska erkännas som professionell sjukvårdspersonal. Anastasia Vasiljeva leder fackförbundet Alliance of Doctors i Ryssland. När de samlat in utrusning som de levererat till vårdpersonal har polisen stoppat dem. Nu använder de film och sociala medier för att sprida klargörande information som döljs av staten. George Poe Williams är ledare för fackförbundet National Health Workers’ Union of Liberia (NAHWUL) i Liberia. Han sitter fast i Tyskland för att det är riskabelt att åka tillbaka till Liberia pga hans fackliga arbete. Han kommer att prata om kampen för solidaritet, kampen för acceptabla arbetsvillkor för vårdpersonal och för att färre ska dö i Covid19 än under Ebola-epidemin. Wilma Brown arbetar som vårdpersonal inom NHS Skottland och är aktivist i facket UNISON, Skottland. Hon kommer att prata om svårigheter och kampanjer i en samarbetsdriven hälsovårdssektor under pandemin. Leo Hyde isvideo campaigns and communications assistant at PSI (Public Service International). Han kommer att prata om PSI: s globala försök att fånga perspektivet från frontlinjen för covid-19-arbetare, som ett nyckelverktyg för att skapa ett fall för allmän folkhälsovård. Nina Bergman jobbar internationellt för Vårdförbundet. Hon kommer att berätta om deras internationella samarbeten och hur de samlar in information under pandemin från olika delar av världen. Vi får även se utdrag ur initiativen #vårduppropet, Sverige och Granne till Granne, startat av organisationen Allt åt Alla, Malmö. Vi visar också ett klipp om Gauteng Community Healthcare Workers Forum i Sydafrika i samarbete med Globala Torget. Om du vill se hela klippet, besök: https://www.facebook.com/globalatorget/videos/416936575945032

Anastasia Vasilyeva started the medical union Alliance of Doctors in Russia and became the enemy of the state when she raised truthful accounts, via social media, about healthcare and the dysfunctionality of the system in Russia during the Corona Pandemic. Listen to their struggle to help healthcare professionals. National Health Workers’ Union of Liberia’s leader is stuck in Germany in fear of threats from the Liberian State because of the Union’s work. Listen to how PSI (Public Services International) and how unions in Sweden support them. These and more global initiatives and collaborations during the Pandemic will be highlighted in this program. It is followed by a discussion about how such initiatives can be formalised and how collaboration is to be increased to change the situation for health and elderly care workers, globally.

Duration: 120 min
Language English
Participants: Zanele Nomdikinya is active in the Gauteng Community Healthcare Workers Forum (GCHWF) in South Africa, and will talk about how healthcare professionals have organised themselves and are fighting, among other things, for them to be recognised as professional healthcare workers. Anastasia Vasilyeva leads the union the Alliance of Doctors in Russia. When they collected equipment that they delivered to medical staff, the police stopped them. Now they are using film and social media to spread clarifying information hidden by the state. George Poe Williams is the leader of the National Health Workers’ Union of Liberia (NAHWUL) in Liberia. He is stuck in Germany because it’s too risky to go back to Liberia, due to his union work. He will talk about the fight for solidarity, the fight for acceptable working conditions for healthcare professionals and for fewer people to die in Covid19 than during the Ebola epidemic. Wilma Brown works as a healthcare professional within NHS Scotland and is an activist in the union UNISON, Scotland. She will talk about difficulties and campaigns in a collaborative health care sector during the Pandemic. Leo Hyde is video campaigns and communications assistant at PSI (Public Service International). He will talk about PSI’s global efforts to capture the perspective from the front lines of covid-19 workers, as a key tool for creating a case for public health care. Nina Bergman works internationally for the union the Swedish Association of Health Professionals. She will talk about their international collaborations and how they gather information during the pandemic from different parts of the world. We also get to see excerpts from the initiatives #thehealthcareappeal, Sweden and Neighbor to Neighbor, started by the organisation Allt åt Alla, Malmö, Sweden. A clip is also shown about Gauteng Community Healthcare Workers Forum in South Africa in collaboration with Globala Torget. If you want to see the whole clip, please visit: https://www.facebook.com/globalatorget/videos/416936575945032