Aktiviteter & Workshops 2022 // Activities & Workshops 2022

Från filmen När vi kämpar // From the film When We Fight

UTSTÄLLNINGAR

BIOGRAF PANORA: På biograf Panora visar vi utställningen Det faktiska löftet – det vi lovat varandra där posters ur kamper och arbetarrörelser i historien tar plats tillsammans med frågor om mobilisering och kulturens plats i kampen. Utställningen öppnar under festivalen och kommer följas under utställningsperioden av workshops och samtal för att stärka kampen.

WHOSE MUSEUM: Kan konst bidra till att kollektivisera vår sårbarhet i en värld som försöker marginalisera den?
På Whose Museum visar vi konstverk ur utställningen Med trötta ryggar och hjärtan med plats för mer från det kollektiva projektet Vård och värde, tillsammans med några fler konstnärliga röster. Utställningen öppnar 4/11 kl 19.00 på Whose Museum.

MALMÖ STADSARKIV och PANORA ÖVRE FOAJÉ: På Malmö Stadsarkiv och Panora visar vi Folkets Konsthalls utställning Känner du igen dig? Utställningen är gjord i samarbete med medlemmar ut fackförbunden Kommunal, Transport och GS. Samtal kring utställningen med Bertil Mårtensson lördag och söndag 16.00 startar på Malmö Stadsarkiv.

Tid/plats: 
BIOGRAF PANORA 3 november – 15 januari
WHOSE MUSEUM 4 november – 4 december
MALMÖ STADSARKIV 3 november – 6 november
Språk: svenska / engelska

EXHIBITIONS

CINEMA PANORA: At Cinema Panora we show the exhibition The Actual Promise — What We Promised Each Other, showing posters from struggles and labour movements in history, together with questions on how to mobilise and how culture can take place in the struggle. The exhibition opens during the festival and will be followed during the exhibition period by workshops and talks to strengthen the fight.

WHOSE MUSEUM: Can art help to collectivise our vulnerability in a world that seeks to marginalise it?
At the Whose Museum we show art works that was part of the exhibition With aching backs and hearts with room for more from the collective project Care and Value, accompanied by a few new artists’ voices.
The exhibition opens at Whose Museum 4/11 at 7 pm.

MALMÖ CITY ARCHIVE and PANORA LOBBY: At Malmö City Archive and Panora lobby we show the exhibition Do you recognize yourself? by The Peoples Art Hall. The exhibition is created in collaboration with members of the unions Kommunal, Transport and GS. Talk around the exhibition with Bertil Mårtensson Saturday and Sunday at 4 pm starts at the City Archive.

Time/place:
BIOGRAF PANORA November 3 – January 15
WHOSE MUSEUM November 4 – December 4
MALMÖ CITY ARCHIVE November 4 – November 6
Language: Swedish / English

FILMVISNING PÅ ARBETSPLATS

På falafel-restaurangen Jalla Jalla kan du se kortfilmer under hela festivalen.

Tid/plats: Fredag 4 november 18.00 – söndag 6 november 22.00 på falafel-restaurang Jalla Jalla
Språk: mix

FILM SCREENING AT A WORKPLACE

At the falafel restaurant Jalla Jalla you can watch short films throughout the whole festival.

Time/place: Friday November 4 6 pm – Sunday November 6 10 pm at falafel restaurant Jalla Jalla
Language: Mix

BOKA MÖTE: FACKLIGT CENTER FÖR PAPPERSLÖSA ÖPPNAR I MALMÖ

Under filmfestivalen kommer Fackligt Center För Papperslösa hålla öppet. Du som är papperslös, nyanländ eller asylsökande, och diskriminerad av din arbetsgivare är välkommen att boka ett möte för att få stöd: ring på 073-880 80 88 (Bengt).

Tid/plats: Under hela festivalen // plats enligt ö k
Språk: Engelska

BOOK A MEETING: UNION CENTRE FOR UNDOCUMENTED IMMIGRANTS OPENS IN MALMÖ

During the film festival, the Union Centre for Undocumented Immigrants will be open. Those who are undocumented, newly arrived or asylum-seeking, and discriminated against by your employer are welcome to book a meeting with us to get support: call 073-880 80 88 (Bengt).

Time/place: Throughout the festival // meeting point according to agreement
Language: English

ARBETARBAR

På fredagkvällen samlas vi på Whose Museum för arbetarbar, och inviger samtidigt en utställning ur projektet Vård och Värde.

Tid/plats: Fredag 4 november 21.00-01.00 på Whose Museum

WORKERS BAR

On Friday evening we gather at Whose Museum for a workers’ bar, and simultaneously inaugurate an exhibition from the project Care and Value.

Time/place: Friday the 4th of November at 9:00 pm to 1:00 am at Whose Museum

WORKSHOP: FILM SOM VAPEN

Se helt nya och äldre politiska filmer. Lyssna på filmskapare och filmvetare som diskuterar vad radikal film kan vara och hur filmprocessen kan göras mer rättvis. Helt enkelt en plats för filmare att lära av varandra och organisera.

Tid/plats: Lördag 5 nov och söndag 6 nov 10.00-12.00 på ABF huset
Språk: svenska + engelska

WORKSHOP: FILM AS A WEAPON

Watch brand new and older political movies. Listen to filmmakers and film scholars discussing what radical cinema can be and how to bring greater equality into the filmmaking process. In short, a space for filmmakers to learn from each other and organise.

Time/place: Saturday 5th and Sunday the 6th of November at 10:00-12:00 am at ABF house
Språk: Swedish + English

VANDRING: DET KÄMPANDE MALMÖ — 130 ÅR AV AKTIVISM

Malmö är en plats där många sociala rörelser och aktivister bedrivit kamp och levt sina liv genom historien. På den här vandringen stiftar vi bekantskap med några av dem.

Tid/plats: Lördag 5 november 13.00-14.30 // Utanför Panoras entré
Språk: svenska

CITY WALK: THE MALMÖ OF STRUGGLES — 130 YEARS OF ACTIVISM

Malmö is a place where many social movements and activists have fought and lived their lives throughout history. On this walk we get to know some of them.

Time/place: Saturday the 5th of November at 1:00-2:30 pm // Outside of Panora entrance
Språk: Swedish

WORKSHOP: ÖVERVINN APATIN

Kämpar du dig blodig i försöken att få arbetskamrater engagerade? Denna workshop är för dig. Hör framgångshistorier och lär dig praktiska organiseringsverktyg för att engagera dina medarbetare, vidta åtgärder och uppnå resultat.

Tid/plats: Lördag 5 november 14.00-15.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

WORKSHOP: BEATING APATHY

Are you beating your head against the wall trying to get other workers involved? This workshop is for you. Hear success stories and learn practical organising tools for engaging your co-workers, taking action, and getting results.

Time/place: Saturday the 5th of November at 2:00-3:45 pm at City archive – auditorium
Language: Engelska

WORKSHOP: PACKA LUNCHLÅDAN, PENNAN OCH KAMERAN

Vi tillbringar hälften av vår vakna tid på arbetet. Ändå får vi nästan aldrig läsa om det eller se det på film. Med text och bild skapar vi filmberättelser från vårt arbetsliv och om hur vi vill skapa förändring. Inga förkunskaper om skrivande och att göra film behövs.

Tid/plats: Lördag 5 november 14.00-15.45 på Stadsarkivet – korridoren
Språk: svenska

WORKSHOP: PACK YOUR LUNCH BOX, PEN AND CAMERA

We spend half of our waking hours at work. Yet we almost never get to read about it or see it on film. With text and images, we create film stories from our working life and on how we want to create change. No prior knowledge of writing and film production is needed.

Time/place: Saturday the 5th of November at 2:00-3:45 pm at City archive – lobby
Språk: Swedish

Visning på Jalla jalla
Filmvisning på arbetsplats // Film screening at a work place

GALA & FEST: RåFILM 20 ÅR!

Ingen filmfestival utan fest! Arbetarfilmfestivalen drivs av RåFILM som ikväll firar 20 år som politiskt filmkollektiv! Alla festivalbesökare välkomnas till en helkväll med gala, livemusik, dans, DJ:s och överraskningar. 

Tid: Lördag 5 november 20.00-03.00 (Dörrarna öppnar och Live: Anton Jensen 20.00 / Live: Imad Al Tamimi 21:00 / Gala 21:30-22:30 / Singalong danceoke 23:00 / DJ Anneli Pow Pow 23:15-01:15 / DJ Cia 01:15-03:00)
Extra info: Gratis entré innan 22. Efter det 120kr
Plats: Plan B

GALA & PARTY: RåFILM’S 20TH ANNIVERSARY!

No film festival without a party! NLFF is run by RåFILM, which tonight celebrates it’s 20th anniversary as a political film collective! All festival visitors are welcomed to an evening of gala, live music, dance, DJs and surprises.

Time:  Saturday the 5th of November at 8:00 pm – 03:00 am (Door opens and Live: Anton Jensen 20.00 / Live: Imad Al Tamimi 21:00 / Gala 21:30-22:30 / Singalong danceoke 23:00 / DJ Anneli Pow Pow 23:15-01:15 / DJ Cia 01:15-03:00)
Extra info: Free entrance before 10 pm. After that 120kr fee.
Place: Plan B

WORKSHOP: HUR MAN BYGGER EN RÖRELSE

Din arbetsplats kan kännas som en oorganiserad röra, men sanningen är att du inte börjar från noll. Organisering finns redan där — även om det kanske inte har något med facket att göra. Lär dig hur du kartlägger de befintliga nätverken på din arbetsplats, identifierar ledarna i dessa nätverk och sedan knyter ihop dem.

Tid/plats: Söndag 6 november 14.00-15.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: engelska

WORKSHOP: HOW TO BUILD A MOVEMENT

Your workplace may feel like an unorganised mess, but the truth is you’re not starting from zero. There’s organisation there already — though it might have nothing to do with the union. Learn how to map out the existing networks in your workplace, identify the leaders in those networks, and then knit them together.

Time/place: Sunday the 6th of November at 2:00-3:45 pm at City archive – auditorium
Language: English