Globala rörelsen // Global Movement

Arbetar Filmfestivalen är medlem i den Globala Rörelsen av Arbetarfilmfestivaler.

Image

Nordic Labour Film Festival is part of the Global Movement of Labour Film Festivals.

In 2011, the first conference for labour film festivals globally took place in Washington DC. The aim was to start a global movement of labour film festivals. The number of organisers who participated and still participate from all over the world shows the interest in the genre. In the network there are participating festivals from e.g. the US, Europe and the Middle East.

We have recurring meetings to share the films we book and to discuss joint events and projects. We also spread and participate in each other’s events. In addition, we invite external producers and distributors to our meetings to share with us what our partners are doing and find joint agreements for film distribution. In our database of movie titles in the labour film genre, nearly 2,000 titles can be found.

Under 2011 ägde den första konferensen för arbetsfilmfestivaler rum i Washington DC. Syftet var att starta en global rörelse av festivaler för arbetarfilm. Antalet arrangörer som deltog och fortfarande deltar från hela världen visar på intresset för genren. Deltar gör bl a festivaler från USA, Europa och Mellanöstern.

Vi har återkommande möten för att dela med oss av de filmer vi bokar och för att diskutera gemensamma arrangemang och projekt. Vi sprider även och deltar i varandras arrangemang. Dessutom bjuder vi in externa producenter och distributörer till våra möten för att dela med oss av vad våra samarbetspartners gör och hittar gemensamma avtal för filmdistribution. I vår databas med filmtitlar inom genren arbetarfilm hittas nästan 2000 titlar.

2020 togs även ett initiativ i Europa av Working Title Film Festival, Italien till en minikonferens under deras festival. Deltog gjorde förutom oss, festivaler från Frankrike och Baskien.

En del arrangörer av arbetarfilmfestivaler har vuxit ur arbetarrörelsen, men det finns också de som navigerat genom filmindustrin. Det finns festivaler som enbart visar arbetarfilm och det finns de som inkluderar rundturer i arbetarkvarter, projekt för studenter och samtal kring arbetsrelaterade frågor. Festivalerna är även mötesplatser för filmbranschen och för fackförbund och organisationer som arbetar med arbetsrelaterade frågor. Arbetar Filmfestivalen har valt att även vara en plattform för organisering kring dessa frågor tillsammans med flera andra organisationer.

2020 also saw the initiative in Europe of the Working Title Film Festival, Italy for a mini-conference during their festival. Participating festivals were. except us, festivals from France and the Basque Country.

Some organisers of labour film festivals have grown out of the labour movement, but there are also those who have navigated through the film industry. There are festivals that only show labour films and there are those that include sightseeing tours of workers’ quarters, projects for students and talks around labour issues. The festivals are also meeting places for the film industry and for trade unions and organisations working with labour issues. Nordic Labour Film Festival has chosen to also be a platform for organising around these issues together with several other organisations.