Vill du samarbeta? // Searching for collaboration?

VILL DU ORGANISERA EN PROGRAMPUNKT?

Vi välkomnar samarbetspartners och andra organisationer (som verkar inom en bred arbetarrörelse) att organisera programpunkter på festivalen. Det kan vara seminarier, föreläsningar eller träffar för era medlemmar, att organisera en workshop eller en nätverksträff.

ÄR DU FILMARE ELLER KULTURAKTÖR?

Vi samarbetar gärna med andra filmare och kulturaktörer. Vi tar gärna emot tips om filmer som du gjort. Vi arbetar även med mindre konst- och kulturarrangemang i samband med festivalen.

Vill du organisera en lokal träff?

2020 blev hela festivalen digital. Det öppnade upp för att organisera lokala träffar där festivalen kan ses tillsammans med andra på platser utanför Malmö. Kontakta oss för mer info.

STÖDJA FESTIVALEN

Vill du eller din organisation stödja festivalen finns möjlighet både att donera valfri summa och att gå in som samarbetspartner. Som samarbetspartner erbjuder vi ett paket med möjlighet att synas i festivalprogram, på affischer, webbsida och i sociala medier, samt före filmvisningar med en kortare informationsfilm.

SYNAS PÅ FESTIVALEN

Vi välkomnar samarbetspartners och andra organisationer (som verkar inom en bred arbetarrörelse) att delta med informationsbord under festivalen.

Kontakta oss HÄR

WANT TO ORGANISE A PROGRAM ACTIVITY?

We welcome our partners and other organisations (that operates within a broad labour movement) to organise program activities at the festival. It can be seminars, lectures or meetings for your members, organising a workshop or a network meeting.

ARE YOU A FILM MAKER OR a CULTURAL organiser?

We are open for collaboration with other film makers and cultural actors and organisers. We are open for tips about films you have made. We even organise smaller art and cultural events in connection with the festival.

want to organise a local meetup?

In 2020, the entire festival went digital. It opened up to organise local meet ups where the festival can be seen together with others in places outside Malmö. Contact us for more info.

SUPPORT THE FESTIVAL

If you or your organisation wants to support the festival, it is possible to donate any amount as well as to enter as a partner. As a partner we offer a package with the opportunity to be seen in the festival program, on posters, website and in social media, as well as before film screenings with a shorter information film.

VISIBLE AT THE FESTIVAL

We welcome partners and other organisations (that operates within a broad labour movement) to attend with information table during the festival.

Get in touch with us HERE

två personer som pratar på festivalen
Bild: Sarah Olsson (NLFF) // Photo: Sarah Olsson (NLFF)