Om Arbetarfilmfestivalen // About Nordic Labour Film Festival

Arbetar Filmfestivalen startades 6-7 maj 2017 av filmkollektivet RåFILM, Malmö i samarbete med ABF, Byggnads Skåne, Elektrikerförbundet och Folkets Bio Panora. Festivalen har sitt hjärta på Biograf Panora och ABF i Malmö och stöds av bl a Arbetarrörelsens Kulturfond och ett flertal fackförbund. 2020 var festivalen helt digital, med en ambition att utforska det digitala formatet för att i framtiden kunna erbjuda digitala inslag och möjliggöra för lokala träffar utanför Malmö.

inifrån en biosalong på festivalen
Bild: Sarah Olsson (NLFF) // Photo: Sarah Olsson (NLFF)

Arbetar Filmfestivalen är ingen vanlig filmfestival. Vi är både en samlingspunkt i Norden för arbetarfilm och en plattform för en ny arbetarrörelse. I fokus står förutom film även samtal och aktiviteter för lärande, nya möten, nya visioner och organisering. Vi är Nordens hittills enda arbetarfilmfestival, där film och samtal används för att väcka viktiga frågor och få nya perspektiv. Med Malmö som nav vill vi även samla och sprida arbetarfilm i Norden och världen. 

Vi har hämtat inspiration från en global rörelse av festivaler för arbetarfilm, men valt att forma vår egen. Med fackföreningsrörelsen som grund vill vi skapa en mötesplats där både fackföreningar och dess medlemmar kan möta andra aktörer som arbetar för ett inkluderande samhälle, filmskapare och andra med ett film- och samhällsintresse. Vi vill omvärdera begreppen arbetare och arbete genom att inkludera fler i dessa begrepp och bjuda in till möten mellan individer och grupper som annars inte självklart möts. Vi såg att det inte finns så många forum för denna typ av film eller mötesplatser där en ny typ av arbetarrörelse kan utvecklas. Genom film vill vi stärka och vitalisera en arbetarrörelse som kan inkludera mångas verklighet.

Vi har lyft frågor som socialförsäkringssystem i förändring, fackens internationella solidaritetsarbete, facklig kamp av migranter, begränsningar i strejkrätten och kultur som redskap för förändring. Arbetar Filmfestivalen är ett återkommande årligt evenemang som även arrangerar visningar och samtal i samarbete med andra arrangemang och organisationer.

Besök vår Facebook sida.

Nordic Labor Film Festival was started May 6-7 2017 by the film collective RåFILM, Malmö in collaboration with ABF (the Worker’s Educational Association), and the trade unions Byggnads Skåne and Elektrikerförbundet, and the cinema Folkets Bio Panora. The festival has its heart at the cinema Folkets Bio Panora and at ABF in Malmö and is supported by, among others, the Labor Movement Culture Fund and a number of trade unions. 2020 years festival was held digitally, with an ambition to explore the digital format to include digital elements in future festivals and enable local meetup’s outside Malmö.

Nordic Labour Film Festival is not a regular film festival. We are a meeting point for labour film in the Nordic region as well as a platform for a new workers’ movement. In focus are, beyond labour film, conversations and activities for learning, for finding new visions and for organising. We are Scandinavia’s only labour film festival so far, where film is used to raise important issues and gain new perspectives. With Malmö as a hub, we also want to gather and spread labour films in the Nordic countries and globally. 

We have gained inspiration from a global movement of festivals for labour film, but chosen to shape our own. With the union movement as a basis we want to create a meeting place where trade unions and its members can meet other actors working for an inclusive society, film makers and the public. We want to re-evaluate the concepts of workers and labour by including more people in these concepts and inviting them to meetings between individuals and groups that otherwise will not naturally meet. We saw that there are not so many forums for this type of film or meeting places where a new type of labor movement can be developed. Through film, we want to strengthen and revitalize a labor movement that can include the reality of many. 

Bild: Jonas Persson // Photo: Jonas Persson

We have raised issues such as social security systems in change, trade unions’ international solidarity work, union struggle with migrants, restrictions on the right to strike and culture as tools for change. Nordic Labour Film Festival is a regular annual event that also arranges screenings and talks in collaboration with other events and organisations.

Visit our Facebook page.

Nlff affisch 2019
affisch för arbetarfilmfestivalen 2017