Filmprogram 2020 // Film program 2020

Solidarity

Solidarity

Geo-blockerad till Sverige, men öppen i livesändning från festivalinvigningen.

Svartlistningen i den brittiska byggbranschen påverkade tusentals arbetare som fick beteckningen ”bråkmakare” för att ha uttalat sig och i hemlighet förnekades anställning. Aktivister avslöjade alarmerande länkar mellan svartlistning på arbetsplatsen och dold övervakning. Filmen följer möten mellan aktivister och juridikstudenter, och visar styrkan i ett kollektiv som arbetar tillsammans för att hitta en väg till rättvisa. Efter filmen följer ett samtal.

Dokumentär | 76  min | Regi: Lucy Parker | 2019 | Språk: engelska | Undertexter: engelska, engelsk undertext för hörselskadade

Solidarity

Geo-blocked to Sweden, but open in live stream of festival opening.

Blacklisting in the UK construction industry impacted thousands of workers who were labelled ’troublemakers’ for speaking out. They were secretively denied employment. Activists uncovered alarming links between workplace blacklisting and undercover policing. The film follows meetings between activists and law students, brought together for the film, revealing the determination of a community, working together, to find a route to justice. The film will be followed by a talk.

Documentary | 76  min | Director: Lucy Parker | 2019 | Language: engelska | Subtitles: English, Closed Captioning in English

Call me intern

En dokumentärfilm om ungdomar som slår tillbaka mot obetalda praktikplatser.Möt Generation Y som kämpar tillbaka mot obetalt arbete. Call Me Intern följer tre praktikanter som förvandlas till aktivister och vägrar att acceptera att unga människor ska behöva arbeta gratis för att starta sin karriär. Deras berättelser utmanar ungdomsstereotyper och bidrar till att ge röst åt den växande rörelsen för praktikanters rättigheter över hela världen. Filmen visas i samarbete med Cinema Politica, Malmö. De kommer att ha sin visning 25/11 online, med anledning av de nya Corona-restriktionerna.

Dokumentär | 70  min | Regi: Nathalie Berger, Leo David Hyde | 2019 | Språk: engelska | Undertexter: inga

Call me intern

A feature doc about young people fighting back against unpaid internships.

Meet ’the Millenials’ fighting back against unpaid work. “Call Me Intern” follows three interns-turned-activists who refuse to accept that young people should have to work for free to kickstart their careers. Their stories challenge youth stereotypes and help give a voice to the growing movement for intern rights across the world. The film is screened in collaboration with Cinema Politica, Malmö. They will have their screening online 25/11, due to the Corona restrictions in the region.

Documentary | 70  min | Director: Nathalie Berger, Leo David Hyde | 2019 | Language: English | Subtitles: none

When We Fight (work in progress)

Deras skolor är överfulla, underfinansierade och om några år kanske de inte existerar: den nya chefen för skolan i Los Angeles avslöjar sin plan för att privatisera de offentliga skolorna. Men då röstar 98% av L.A.-lärarna för att gå i strejk. Bevittna fem månader bakom kulisserna som anordnas av lärare, studenter och föräldrar när de träffas för att kämpa för allmän utbildning i LA. och varför de spelar roll. Nordic Labor Film Festival har möjlighet att visa ett pågående arbete med dokumentären. Den planerade lanseringen av filmen är 2021, så håll ett öga. Vänligen maila 2020@nlff.se för att få lösenord till filmen.

Dokumentär | 50 min | Regi/producent: Yael Bridge & Yoni Golijov | Språk: engelska | Undertexter: inga

When We Fight (work in progress)

Their schools are overcrowded, underfunded, and in a few years, they may not exist. The new superintendent of the Los Angeles School District is unveiling his plan to privatise  Public Schools. Then 98% of L.A. teachers voted to go on strike. Witness, five months of behind the scenes organizing by teachers, students, and parents as they come together to fight for public education in L.A. When ‘We Fight ‘goes behind the picket lines to show, in the banner year of teacher strikes, how strikes are organised, and why they matter. The Nordic Labour Film Festival gives the opportunity to show a ‘work in progress’ of this documentary. The planned release of the film is in 2021, so keep an eye out. Please email 2020@nlff.se for the password to see the film.

Documentary | 50 min | Director/Producer: Yael Bridge & Yoni Golijov | Languages: English | Subtitles: none

Bleed Out

Bleed Out

Efter en rutinmässig höftbytesoperation hamnar Stephens mor i koma med permanent hjärnskada. Det börjar som en videodagbok men blir en medborgares utredning om framtiden för amerikansk sjukvård. Med hjälp av undercover-bilder, vittnesmål från domstolen och bilder i Cinema varieté- stil över flera år, samt intervjuer med människor på alla sidor av historien, går filmen djupt in i ett bristfälligt sjukvårdssystem.

Dokumentär | 88  min | Regi: Stephen Burrows | 2018 | Språk: engelska | Undertexter: inga

Bleed Out

A routine partial hip replacement operation leaves his mother in a coma with permanent brain damage. What starts as a son’s video diary becomes a citizen’s investigation of the future of American health care. Using undercover footage, court testimony, verity scenes shot over several years and interviews with people on all sides of the story, the film goes deep inside a flawed healthcare system.

Documentary | 88  min | Director: Stephen Burrows | 2018 | Language: engelska | Subtitles: none

The Price of Free

Följ den spännande historien om Nobels fredsprisvinnare Kailash Satyarthis resa för att befria alla barn från slaveri. Filmen följer Satyarthi och hans team av aktivister runt om i världen på hemliga räder- och räddningsuppdrag där de jagar efter försvunna barn och arbetar för att återförena dem med sina familjer.

Dokumentär | 87  min | Regi: Derek Doneen | 2018 | Språk: engelska, hindi | Undertexter: svenska

The Price of Free

Follow the thrilling story of Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi’s journey to liberate every child from slavery. The film follows Satyarthi and his team of activists around the world on secret raids and rescue missions, as they hunt for missing children and work to reunite them with their families.

Documentary | 87  min | Director: Derek Doneen | 2018 | Language: Engelska, Hindi | Subtitles: Swedish

Ditching the Fear

Sedan 2008 har ovanliga saker hänt i norra Italien. Företag, den politiska klassen och media har använt den ekonomiska krisen för att undergräva arbetarnas rättigheter, och lyckats. På andra sidan har ett livligt och starkt motstånd bildats i den nedre delen av löneskalan. Av alla människor är det de med osäkra anställningar och till stor del migrerande arbetarna i logistiksektorn som genom solidaritet och effektiv organisering har lyckats övervinna sin isolering och förnedrande arbetsförhållanden. En kamp som inte bara har förändrat deras arbetsvillkor utan även påverkat hela deras liv. Filmen visas i samarbete med labournet.tv.

Dokumentär | 87  min | Regi: Rosa Cannone, Johanna Schellhagen | 2015 | Språk: italienska | Undertexter: engelska

Ditching the Fear

Since 2008, unusual things have been happening in northern Italy. Companies, the political class and the media are using the onset of the economic crisis to further undermine workers’ rights. They have succeeded in this up until now. On the other side, a lively and strong resistance has been forming at the bottom end of the wage scale. Of all people, it is the non-permanent and largely migrant workers in the logistics sector who have, through solidarity and effective organising, been successful in overcoming their isolation and degrading working conditions. A struggle that hasn’t just changed their working conditions but has changed their whole lives. The film is screened in collaboration with labournet.tv.

Documentary | 87  min | Director: Rosa Cannone, Johanna Schellhagen | 2015 | Language: Italian | Subtitles: English

Union Leader

Utlämnad åt sitt öde som arbetare i en ökänt skurkaktig kemifabrik, inser Jay att han inte bara måste hitta ett sätt att försörja sin familj utan också övervinna de djupa sociala och juridiska orättvisorna i systemet. En bollywoodfilm om facklig kamp.

Bollywood spelfilm | 106  min | Regi: Sanjay Patel | 2017 | Språk: hindi | Undertexter: engelska

Union Leader

Resigned to his fate as a worker in a notoriously villainous chemical plant, Jay realizes that he must not only find a way to support his family, but also overcome grave social and legal injustice in the system. A bollywood film about union fights.

Bollywood feature | 106  min | Director: Sanjay Patel | 2017 | Language: Hindi | Subtitles: English

The World According to Amazon

En utforskning av Amazons affärsmodeller och praxis, från starten till idag.”Allt, just nu”. Genom att använda den digitala revolutionen för att styra konsumenter till ett kompulsivt betende av att direkt tillfredsställa sina behov, har Amazon byggt den största marknadsplatsen i mänsklighetens historia. Amazons ”moln”-tjänst, kanske inte den mest kända delen av den kommersiella krigsmaskinen, är nu en oumbärlig del för att internet ska fungera. Jeff Bezos, den rikaste mannen i världen, hävdar att han har omdefinierat begrepp som handel och arbete. Och efter att ha erövrat jorden siktar han nu mot månen. Vänligen maila 2020@nlff.se för att få lösenord till filmen.

Dokoumentär | 78  min | Regi: Adrien Pinon, Thomas Lafarge | 2019 | Språk: franska, engelska, danska | Undertexter: engelska

The World According to Amazon

An exploration into Amazon’s business models and practices, from its inception to present day. “Everything, right now”. By riding the digital revolution and betting on compulsive buying and immediate needs, Amazon has built the largest supermarket in the history of mankind. Perhaps not the best known part of the commercial war machine, Amazon’s “cloud” is now essential today to the functioning of the Internet. Richest man in the world, Jeff Bezos claims to reform the concept of trade and labour. And after having conquered the Earth, he is now aiming for the Moon. Please email 2020@nlff.se for password to see the film.

Documentary | 78  min | Director: Adrien Pinon, Thomas Lafarge | 2019 | Language: French, English, Danish | Subtitles: English

RePresente – the future is ours

En genomgång av de alternativ för ekonomiska och mänskliga relationer som de sociala rörelserna i Argentina för fram. Samt en undersökning av hur Internationella valutafonden och G20 gruppen har påverkat landet och regionen. Om hoppet om en bättre framtid, om de alternativ som genereras av rörelser som agerar genom feminismen, självstyrda och kooperativa ekonomier samt ekologiskt och kollektivt jordbruk.

Dokumentär | 60  min | Regi: Tina Wilke, Dario Farcy, Bettina Müller, Joana Splieth | 2020 | Språk: spanska | Undertexter: engelska

RePresente – the future is ours

An examination of the alternatives for economic and human relations proposed by social movements in Argentina. As well as examining the influence of the International Monetary Fund and the G20 has had in the country and regions. At the same time, it talks about the hope for a better future, about alternatives generated by movements that act in the field of feminism, self-managed and cooperative economies as well as ecological and community-supported agriculture.

Documentary | 60  min | Director: Tina Wilke, Dario Farcy, Bettina Müller, Joana Splieth | 2020 | Language: Spanish | Subtitles: English

Air to Breath

Om en grupp militanta arbetare i Opels bilfabrik i Bochum, Tyskland. Gruppen bildades 1972 med hjälp av revolutionärer från 68-rörelsen. I över 40 år kämpade gruppen för bättre arbetsförhållanden inne i anläggningen. Med tiden gjorde deras oupphörliga aktivitetsnivå arbetarna i Bochum till de mest radikala i hela den tyska metallsektorn: Opel Bochum hade flera vilda strejker och en ihållande och framgångsrik kamp för att minska den dagliga arbetstiden. Deras aktiviteter kulminerade i en sex dagar lång vild strejk 2004. Filmen visas i samarbete med labournet.tv.

Dokumentär | 70  min | Produktionsteam: labournet.tv | 2020 | Språk: tyska | Undertexter: engelska

Air to Breath

‘Air To Breathe’ is a film about a group of militant workers inside the Opel car plant in Bochum, Germany. The group was founded in 1972, initially with the help of revolutionaries from the 1968 movement. For over 40 years, the group fought for better working conditions inside the plant. Over time, their incessant rank-and-file activism made the workers in Bochum the most radical in the entire German metal sector: Opel Bochum saw several wildcat strikes, and a persistent and successful fight for the reduction of daily working time. Their activities culminated in a six days wildcat strike in 2004. The film is screened in collaboration with labournet.tv.

Documentary | 70  min | Production team: labournet.tv | 2020 | Language: German | Subtitles: English

Bamboo Stories

En tysk-bengalisk dokumentärfilm om arbetarna i bambuskogar och på flottar som leder stammarna till Dhaka. En grupp män i nordöstra Bangladesh står inför ett farligt uppdrag. De ska bemästra floden med en 70 meter lång flotta. Resan är 300 kilometer lång, alltid nedströms. Godset: 25 000 bambuträd. Männens väg börjar i de täta skogarna i Sylhet-regionen i nordöstra Bangladesh. Miljontals bambustammar fälls där och fraktas ner av arbetarna längs den farliga bergsforsen ner i dalen. Bambun når floden Kushiara genom hundratals av dessa kanaler. Där buntas stammarna ihop och en jätteflotte skapas. Sedan börjar den långa resan. Vänligen maila 2020@nlff.se för att få lösenord till filmen.

Dokumentär | 96  min | Regi: Shaheen Dill-Riaz | 2019 | Språk: bengali | Undertexter: engelska

Bamboo Stories

A German-Bengali documentary film about the workers in the bamboo forests and on the rafts that lead the tribes to Dhaka. A group of men in North-Eastern Bangladesh are facing a dangerous mission. They are to conquer the river, with a 70 meter long raft. The journey is 300 kilometers long, always downstream. The freight: 25 000 bamboo trees. The men’s path begins in the dense forests of the Sylhet region in North-Eastern Bangladesh. Millions of bamboo trunks are hacked down there and transported by the workers along the dangerous mountain-stream into the valley. The bamboos reach the Kushiara River through hundreds of these channels. Here, the trunks are bundled – a giant raft arises. Then the long journey begins. Please email 2020@nlff.se for password to see the film.

Documentary | 96  min | Director: Shaheen Dill-Riaz | 2019 | Language: Bengali | Subtitles: English

Arbetarmakt

och 30 min samtal

Arbetarmakt handlar om en mycket stark rörelse i hela Europa, vid 60-talets slut, särskilt i Italien, där de institutionella, ofta ”sovjetiska”, stora fackförbundens arbetsmetoder och samarbetsvilja uppåt radikalt ifrågasattes. Spontant bildades ”baskommittéer” CUB (Comitati Unitari di Base) ute vid banden i fabrikerna, som direkt på plats och med direktdemokrati formulerade sina konkreta problem och ideologiska utmaningar. Rörelsen ledde till stora förändringar i förhandlingslivet och gav bl a rätten till politiska möten på arbetstid, utan löneavdrag.

Dokumentär | 29  min | Regi: Carl Henrik Svenstedt och Stefania Svenstedt  | 1969 | Språk: italienska | Undertexter: svenska

Arbetarmakt

and 30 min talk

The film follows a movement which was very strong throughout Europe, in the late 1960s, especially in Italy, where the working methods of the institutional, often ”Soviet”, large trade unions and upward cooperation were radically questioned. Spontaneously, ”base committees” CUB (Comitati Unitari di Base) were formed at the assembly lines in the factories, which directly on the spot and with direct democracy formulated their concrete problems and ideological challenges. The movement led to major changes in the bargaining life and gave, among other things, the right to political meetings during working hours, without salary deductions.

Documentary | 29  min | Director: Carl Henrik Svenstedt and Stefania Svenstedt  | 1969 | Language: Italienska | Subtitles: Swedish

Hackitat

Vilken roll spelade hackare efter kärnkraftsolyckan i Fukushima? Vad driver människor att lägga tid och kraft på att starta decentraliserade nätverk eller bryta mot lagen för att skapa ett rättvisare samhälle? Dokumentären utforskar hacking bortom datorskärmarna, där teknologi och aktivism möts och skildrar olika hackerprojekt och systemhack, från Japan, Kuba, ockuperade Västsahara, Belgien och Sverige. Mellan de olika kapitlen berättar hackare om etiken bakom. Samtalen speglas mot texter av den politiska tänkaren och aktivisten Emma Goldman. Filmad under ett decennium ger dokumentären en unik inblick i den globala politiska hackerrörelsen.

Dokumentär | 70 min | Produktionsgrupp: Alex Veitch och Kristoffer Kronander | 2020 |Språk: engelska, arabiska, spanska, svenska | Undertexter: engelska

Hackitat

What did hackers’ do and what was their role after the nuclear accident in Fukushima?What compels some people to spend time and energy on building equipment to measure radiation, starting decentralised networks and even committing crimes to create a just society? This documentary takes a look at hacking beyond computer screens, in the place where technology and activists meet, and shows hacker projects and ’system hacking’ from Japan, Cuba, occupied Western Sahara, Belgium and Sweden. These chapters are intertwined with thought provoking interviews where hackers talk about what they do. The film mirrors hacker ethics with the writings of political theorist Emma Goldman. Filmed under a decade, it provides a unique insight into the global political hacker movement.

Documentary | 70 min | The production group: Alex Veitch and Kristoffer Kronander | 2020 | Language: English, Arabic, Spanish, Swedish | Subtitles: English

Virus of silence: what health care workers are not allowed to talk about?

Ett TV-reportage från A Pogovorit (Låt oss prata) där Irina Shikhman genomför exklusiva intervjuer med oväntade gäster. I det här rapportet får vi att följa brist på skyddsmaterial på ryska sjukhus under Corona-pandemin, när material skickades för att hjälpa bl a USA. Varför är fackföreningar är ett tabuämne för media. Varför får läkare inte acceptera humanitärt bistånd? Vad är sjukhusförvaltningarna rädda för? Hur tystas läkare? Vad anklagades fackföreningen, Alliance of Doctors för?

TV-reportage | 106 min | Regi: A Pogovorit | 2020 | Språk: ryska | Undertexter: engelska

Virus of silence: what health care workers are not allowed to talk about?

A Newsreel from A Pogovorit (Let’s talk) where Irina Shikhman conducts exclusive interviews with unexpected guests. In this report we will follow supply shortages, due to supplies sent abroad, for Russian hospitals during the Corona Pandemic. Why are trade unions a taboo topic for the media. Why are doctors not allowed to accept humanitarian aid? What are the hospital administrations afraid of? How are doctors kept silent? What are the union, the Alliance of Doctors, accused of?

Newsreel | 106 min | Director: A Pogovorit | 2020 | Language: Russian | Subtitles: English

Kortfilmspaket Norden // Nordic Labour Shorts

Det viktigaste just nu är att må dåligt

Under ett informationsmöte på Arbetsförmedlingen får de arbetslösa lära sig att deras viktigaste uppgift just nu är att må dåligt, allt för att hålla inflationen i schack.

Kort spelfilm | 5  min | Regi: Björn Perborg | 2018 | Språk: svenska | Undertexter: engelska

Det viktigaste just nu är att må dåligt

During a compulsory information meeting for unemployed people, the friendly face of a ridiculous, Kafkaesque bureaucracy exposes the truth behind unemployment.

Feature short | 5  min | Director: Björn Perborg | 2018 | Language: Swedish | Subtitles: English

8 timmars arbetsdag

Ska man göra allt som rekommenderas, sova åtta timmar, laga egen mat och aktivt välja pensionsfonder, saknas det 1 timme och 11 minuter per dygn. Ska det dessutom arbetas 8 timmar om dagen fem dagar i veckan fattas det 6 timmar och 54 minuter varje dygn. Den här filmen reder ut varför tiden inte räcker till till sådant som de flesta anser viktigt, såsom arbete, studier eller kärleks- och familjeliv.

Kort spelfilm | 3  min | Regi: Björn Perborg | 2017 | Språk: svenska | Undertexter: engelska

8 timmars arbetsdag

If you are to do everything that is recommended, for example sleep eight hours every night, cook your own food and actively choose your pension funds investment. There is a deficit of 1 hour and 11 minutes every day. And this is even before you’ve started working 8 hours a day five days a week. This film explores why there is never enough time for those things most of us consider important, like work, school or love and family life.

Feature short | 3  min | Director: Björn Perborg | 2017 | Language: Swedish | Subtitles: English

Skyll dig självskolan

Världens obehagligaste powerpointpresentation. Med hjälp av Microsofts egna clipart-bilder presenteras ‘det nya tänket’. Ett antal enkla punkter belyser hur samhället stegvis avsagt sig ansvaret på en mängd områden och lastat över det på individen. Vi kallar det blameshifting.

Kort spelfilm | 3  min | Regi: Björn Perborg | 2004 | Språk: svenska | Undertexter: engelska

Skyll dig självskolan

The most unpleasant PowerPoint presentation in the world. Microsoft Clipart images illustrate ‘the new thoughts’, outlining the transfer of social responsibilities from society to single individuals. We call it blame shifting.

Feature shiort | 3  min | Director: Björn Perborg | 2004 | Language: Swedish | Subtitles: English

Mikroben

Markus, 22 år gammal, försöker navigera sig fram igenom ekonomiska bekymmer och får lära sig vad som krävs för att överleva som vuxen. När tjejen flyttar ut och arbetet som telefonabonnemangs-försäljare inte ger tillräckligt med pengar mörknar det alltmer. Den knappa tillvaron kräver en förändring av hans person där han slutligen måste göra ett svårt val. Vänligen maila 2020@nlff.se för att få lösenord till filmen.

Kort spelfilm | 14 min | Regi: Omar Dogan | 2020 | Språk: svenska | Undertexter: engelska

Mikroben

Markus, 22 years old, tries to navigate his way through financial worries and learns what it takes to survive as an adult. When his girlfriend moves out and the work as a telephone subscription seller does not provide enough money, it gets darker and darker. This difficult existence requires a change of his person, where he finally has to make a difficult choice. Please email 2020@nlff.se for password to see the film.

Feature short | 14 min | Director: Omar Dogan | 2020 | Language: Swedish | Subtitles: English

Pussyhats och vårt dåliga samvete

Hur kommer det sig att tusentals kvinnor stickade rosa pussyhats och klev ut på gatorna och sjöng I can’t keep quiet för drygt ett år sedan? Vad ville de säga och vad fick de sagt? I Göteborg samlades människor som stickade, fikade, pratade politik och sjöng. Den 8 mars fylldes Götaplatsen av ett hav av rosa pussyhats.

– Nu kommer revolutionen – men vi hann inte med den…

Med avstamp i manifestationerna reflekterar regissörerna Annika Ivarsson och Astrid  Askberger över den politiska kampens lockelse, svårighet och nödvändighet. Vänligen maila 2020@nlff.se för att få lösenord till filmen.

Dokumentär | 11 min | Regi: Astrid Askberger | 2018 | Språk: svenska | Undertexter: inga

Pussyhats och vårt dåliga samvete

How come thousands of women knitted pink pussyhats and took to the streets singing I can’t keep quiet, just over a year ago? What did they want to say and what did they get to say? In Gothenburg, the people who knitted, gathered, had coffee, talked politics and sang. On March 8, Götaplatsen was filled with a sea of pink pussyhats.

– Now the revolution’s coming – but we did not have time to take part…

Based on the demonstrations, Directors Annika Ivarsson and Astrid Askberger reflect on the allure, difficulty and necessity of the political struggle. Please email 2020@nlff.se for password to see the film.

Documentary | 11 min | Director: Astrid Askberger | 2018 | Language: Swedish | Subtitles: none

2-2-2025

Coronapandemin i kombination med att många läkare avskedats har påverkat det svenska medicinska systemet. En kort sci-fi om konsekvenserna av Corona-pandemin.

Kortdokumentär | 12 min | Regi: Estelle Martinson | 2020 | Språk: svenska | Undertexter: inga

2-2-2025

The Corona Pandemic in combination with the dismissal of many doctors has negatively affected the Swedish medical system. A short sci-fi about the consequences of the Corona Pandemic.

Short documentary | 12 min | Director: Estelle Martinson | 2020 | Language: Swedish | Subtitles: none

INTERNATIONELLT Kortfilmspaket // INTERNATIONAL Labour Shorts

OJT – On the job training

En biträdande chef som väntat lång tid på sin befordran måste utbilda en ny anställd som visar sig vara en artificiell intelligens. Under utbildningen blir chefsbiträdet indragen i företagets mörka hemligheter. En Sci-Fi-kortfilm som utspelas i en framtid som är närmare än vi tror. Vänligen maila 2020@nlff.se för att få lösenord till filmen.

Kort spelfilm | 23 min | Regi: Su Jin Choi | 2017 | Språk: koreanska | Undertexter: engelska

OJT – On the job training

An assistant manager whose promotion is long overdue has to train a new employee who—or rather, which—is in fact an artificial intelligence. Throughout the course, the assistant manager gets caught up in the dark secrets of the corporation. A brand new Sci-Fi short film set in the near—er than one thinks—future. Please email 2020@nlff.se for password to see the film.

Feature short | 23 min | Director: Su Jin Choi | 2017 | Language: Korean | Subtitles: English

A Place for Yeonsu

Yeonsu demonstrerar mot lönesänkningarna tillsammans med sina kollegor. Chefen ger henne ett förslag. Vänligen maila 2020@nlff.se för att få lösenord till filmen.

Kort spelfilm | 21 min | Regi: Sooyeon Park | 2018 | Språk: koreanska | Undertexter: engelska

A Place for Yeonsu

Yeonsu demonstrates against the pay cuts with her colleagues. The boss gives her a suggestio. Please email 2020@nlff.se for password to see the film.

Feature short | 21 min | Director: Sooyeon Park | 2018 | Language: Korean | Subtitles: English

Capsule Coffee

Minjoo arbetar i HR avdelning 3 och hennes kontrakt håller på att löpa ut. Soo-ah får i uppdrag av chefen att se till så att Minjoo avslutar sin anställning innan kontraktet förnyas. Soo-ah slits mellan lojaliteten till chefen och en växande sympati för Minjoo. En film om hur arbetsmarknadens ökande anställningsotrygghet påverkar relationerna till människorna omkring oss.

Kort spelfilm | 34 min | Regi: Haeil Chung | 2018 | Språk: koreanska | Undertexter: engelska

Capsule Coffee

Minjoo is working in department 3 in HR and her contract is almost running out. Soo-ah is told by the boss to make sure that Minjoo is out before her contract must be renewed. Soo-ah is torn between her loyalty to the Boss and a growing sympathy for Minjoo. A film about how worsening conditions of employment and job security affect our relationships to people around us.

Feature short | 34 min | Director: Haeil Chung | 2018 | Language: Korean | Subtitles: English

Us, Day and Night

Ett ungt par som bor tillsammans, där Jiyoung arbetar under dagen och Woocheol arbetar på natten. Den enda tiden de kan dela är en timme mellan 7 och 8 på morgonen, när Woocheol kommer tillbaka från jobbet och Jiyoung förbereder sig för att gå till jobbet.

Kort spelfilm | 27 min | Regi: Kim So-hyung | 2020 | Språk: koreanska | Undertexter: engelska

Us, Day and Night

As a young couple living together, Jiyoung works during the day and Woocheol works at night. The only time they can share is the one hour between 7 and 8 in the morning, when Woocheol comes back from work and Jiyoung is preparing to go to work.

Feature short | 27 min | Director: Kim So-hyung | 2020 | Language: Korean | Subtitles: English

One Day

En serie filmer om arbetarkamper runtom i världen.
Filmerna är producerad av den globala fackliga federationen Public Services International och är en serie kortfilmer som försöker fånga en vanlig dag i de offentliga servicearbetarnas extraordinära liv. Som Younous, Reina och Georges.
Med över ett dussin arbetare på olika platser över hela världen, visar dessa filmer frontlinjens kamper mot privatisering, åtstramning och nyliberalism genom kampanjer för fackliga rättigheter, katastrofberedskap och tillgång till samhällstjänster av hög kvalitet.

Kortdokumentärer | 5-10 min | Regi: PSI (Public Service International) | Språk: olika | Undertexter: engelska

One Day

A series of films about workers struggles around the world.
‘One Day’is produced by the global Union federation Public Services International. It is a series of short films which attempt to capture an ordinary day in the extraordinary lives of public service workers, such as Younous, Reina and Georges.
Featuring over a dozen workers and spanning the globe, these films from the frontline feature struggles against privatisation, austerity and neoliberalism and campaigns for trade union rights, disaster preparedness and access to quality public services.

Short documentaries | 5-10 min | Director: PSI (Public Service International) | Language: different | Subtitles: English

Mama Chi

Chi Chi, en filippinsk barnmorska, delar sin arbetsglädje för att ge nytt liv till sitt lokala samhälle.

Kortdokumentär | 4 min | Regi: PSI (Public Service International) | Språk: filipino | Undertexter: engelska

Mama Chi

Chi Chi, a Filipino midwife, who shares her joy of working to bring new life into her local community.

Short documentary | 4 min | Director: PSI (Public Service International) | Language: Filipino | Subtitles: English

Pitfall

En kortfilm, ett filmpussel, som ger förståelse för fenomenet rädsla och funktionerna av hur den manifesteras i Belarus.

Samtal: Efter filmen pratar Leonid Kalitenya, filmproducent i Belarus, om den nuvarande situationen och strejkerna i Belarus och om filmskapande på en plats med restriktioner.

Kort spelfilm | 12 min | Regi: Daria Yurkevich | | 2019 | Språk: ryska | Undertexter: engelska

Pitfall

A short fiction, a film-puzzle, which gives an understanding of the phenomenon of fear and the features of its manifestation in Belarus.

After the film Leonid Kalitenya, Belarussian film producer, will talk about the current situation and strikes in Belarus and about filmmaking in a restrictive context.

Short fiction | 12 min | Director: Daria Yurkevich | 2019 | Language: Russian | Subtitles: English