Filmprogram 2022 // Film program 2022

GRYMMA TIDER – VÅRDARBETETS SÅNGER // RUTHLESS TIMES — SONGS OF CARE

NÄR VI KÄMPAR

Se när en av de största lärarstrejkerna i modern amerikansk historia utspelar sig i realtid och lyfter fram berättelserna och ledarskapet hos några av kvinnorna som ledde den, från fackliga ledare till klasslärare.

Tid/plats: Fredag 4 november kl 20.00-20.35 i Panora biosalong 1
Filminfo: Dokumentär | Språk: engelska | Undertexter: svenska

When We Fight

Watch as one of the largest teacher strikes in modern U.S. history unfolds in real-time, highlighting the stories and leadership of some of the women who led it, from union leaders to classroom teachers.

Time/place: Friday the 4th of November 8:00 to 8:35 pm in Panora cinema 1
Film info: Documentary | Language: English | Subtitles: Swedish

BERGEN ARBETARFILM

Bergen Labour Film Festival bjuder på ett kortfilmspaket för årets festivalbesökare. Se filmerna “Så er spørsmålet; hadde de egentlig råd til det før også?” och “Kill the Rich” som speglar det växande klassamhället. 

Efter filmerna hålls ett samtal i Panora foajé.

Tid/plats: Lördag 5 november kl 13.00-13.50 i Panora biosalong 1
Filminfo: Dokumentär+essäfilm | Språk: norska | Undertexter: engelska

BERGEN LABOUR SHORTS

Bergen Labour Film Festival offers a short film package for this year’s festival visitors. Watch the films ”That’s the Question: Could They Really Afford It Even Back Then?” and ”Kill the Rich” — reflecting on an expanding class society.

After the films the talk will continue i Panora lobby.

Time/place: Saturday the 13th of November at 1 to 3 pm in Panora cimema 1
Film info: Documentary+essay film | Language: Norwegian | Subtitles: English

UTLÄMNAD

En intervjubaserad dokumentär om 19 svarta, bruna och migrerande sjuksköterskor och barnmorskor vars kombinerade berättelser vittnar om deras kraftfulla upplevelser av rasism före, under och efter pandemin. Filmvisningen är i samarbete med Antirasistiska Filmdagarna.

Tid/plats: Lördag 5 november kl 14.30-15.45 i Panora biosalong 1
Filminfo: Dokumentär | Språk: engelska | Undertexter: engelska

EXPOSED

An interview based documentary that combines the stories of 19 Black, brown and migrant nurses and midwives to speak about their powerful experiences of racism before, during and after the pandemic. The film is held in cooperation with Antirasistiska Filmdagarna.

Time/place: Saturday the 5th of November at 2:30 to 3:45 pm in Panora cimema 1
Film info: Documentary | Language: English | Subtitles: English

LEVA TILLS JAG DÖR

På ett äldreboende i utkanten av Stockholm utvecklas en speciell relation mellan Monica, en omsorgsfull vårdare som fortfarande sörjer sin mormor, och Ella — en 99-årig boende som inte har någon nära familj. Med humor och ömhet avslöjar deras berättelse upp- och nedgångarna med åldrande och omsorg i sena livet.

Tid/plats: Lördag 5 november kl 16.00-17.20 i Panora biosalong 1
Filminfo: Dokumentär | Språk: svenska | Undertexter: engelska

LIVE TILL I DIE

In a nursing home on the outskirts of Stockholm, a special relationship develops between Monica, a compassionate care worker who still grieves for her grandmother, and Ella — a 99-year-old resident who doesn’t have any close family. With humour and tenderness, their story unveils the ups and downs of ageing and care in late life.

Time/place: Saturday the 5th of November at 4:00 to 5:20 pm in Panora cimema 1
Film info: Documentary | Language: Swedish | Subtitles: English

TILLBAKA TILL REIMS (FRAGMENT)

En film som skildrar den franska arbetarklassen och hur många har lämnat socialismen och/eller kommunismen för högerpartiet Front National. Med hjälp av filmfragment, nyhetsinslag och scener ur dokumentärer illustrerar och förklarar filmen utvecklingen för den franska arbetarklassen som helhet – från 1950-talet fram till idag. Visas i samarbete med Doc Lounge Malmö.

Tid/plats: Lördag 5 november kl 18.00-19.45 i Panora biosalong 1
Filminfo: Dokumentär+essäfilm | Språk: franska | Undertexter: svenska

RETURNING TO REIMS (FRAGMENTS)

A film depicting the French working class and how many have left socialism and/or communism for the right-wing Front National party. With the help of film fragments, news features and scenes from documentaries, the film illustrates and explains the development of the French working class as a whole — from the 1950s until today. In collaboration with Doc Lounge Malmö.

Time/place: Saturday the 5th of November at 6:00 to 7:45 pm in Panora cimema 1
Filminfo: Documentary+essay film | Language: French | Subtitles: Swedish

GRYMMA TIDER – VÅRDARBETETS SÅNGER

Denna mörkt humoristiska film utforskar tillståndet för det offentliga vårdsystemet i Finland, med anställda som försöker överleva under förhållanden där effektivitet och vinst har blivit de viktigaste värdena. Robotar strövar omkring i vårdhem, sjuksköterskor hänvisas till fjärrvårdscentraler och anonyma vittnesmål komponeras till körsånger.

Tid/plats: Lördag 5 november kl 20.00-21.40 i Panora biosalong 1
Filminfo: Dokumentär | Språk: finska | Undertexter: svenska

RUTHLESS TIMES – SONGS OF CARE

This darkly humorous film explores the state of the Finnish public care system, with employees trying to survive in conditions where efficiency and profits have become the most important values. Robots roam the halls of care homes, nurses are relegated to remote-care call centres and anonymous testimonies are composed into choral songs.

Time/place: Saturday the 5th of November at 8:00 to 9:40 pm in Panora cimema 1
Film info: Documentary | Language: Finnish | Subtitles: Swedish

KVINNOR AV STÅL

Wollongong, Australien, 1980: Efter att ha fått höra ”det finns inga jobb för kvinnor” på det lokala stålverket, startar en grupp kvinnor en kampanj mot Australiens mäktigaste företag. Deras politiska och juridiska kamp för rätten att arbeta förändrade reglerna för alltid.

Tid/plats: Söndag 6 november kl 13.00-14.00 i Panora biosalong 1
Filminfo: Dokumentär | Språk: engelska | Undertexter:

WOMEN OF STEEL

Wollongong, Australia, 1980: After being told “there’s no jobs for women” at the local steelworks, a group of women begin a campaign against Australia’s most powerful company. Their political and legal battle for the right to work changed the rules forever.Time: // Place: Panora cinema 1 // Documentary // Language: English // Subtitles: English

Time/place: Sunday the 6th of November at 1:00 to 2:00 pm in Panora cimema 1
Film info: Documentary | Language: English | Subtitles:

VRÅLETS VÅR

Hur skulle ett samhälle kunna se ut som kan mildra klimatförändringarna? Föreställ dig att vi startar en revolution 2024, samlas för att organisera våra arbetsplatser och tillsammans bestämmer vilka produkter som ska tillverkas.

Tid/Plats: Söndag 6 november kl 14.30-15.45 i Panora biosalong 1
Filminfo: Dokumentär | Land: Sverige | Språk: tyska | Undertexter: engelska

The Loud Spring

How could a society look that is able to mitigate climate change? Imagine if we start a revolution in 2024, gather to organise our workplaces and together decide which products should be produced.

Time/Place:Sunday the 6th of November at 2:30 to 3:45 pm in Panora cimema 1
Film info: Documentary | Language: German | Subtitles: English