Inbjudan: HUSORGANISERINGSTRÄFF // Invite: Housing organising Meetup

SKIP TO ENGLISH VERSION

Husorganiseringsträff på Arbetarfilmfestivalen

Välkommen på HUSORGANISERINGSTRÄFF under Arbetarfilmfestivalen 3-5 november

HUSORGARNISERINGSTRÄFFEN är ett sätt att få ta del av festivalen med fokus på all vi kan göra i våra hus/områden som lyfts i filmer, snack och workshops. Träffen är för dig som vill organisera dig med dina grannar för en bättre boendesituation och mot fastighetsbolagens vinstmaximering. Hör om organiseringen bakom kampanjen mot dubbelhyran i Malmö. Spåna nya idéer till agerande i samtalet Hemmet som allmänning. Vi har bjudit in personer som är aktiva med aktioner, vräkningsförsvar, kollektiviseringar, hyreskamper och ockupationer i Katalonien till festivalen.

Passa på att under middagen, lunch och workshops prata med de andra deltagarna på träffen om vad ni kan göra tillsammans!

Programmet på festivalen börjar fredagen den 3e kl 18 och slutar söndagen den 5 november kl 16.30.

Mycket av helgruppsinnehållet är på engelska. I smågrupper kommer det vara både svenska och engelska. Under samtalen finns både programpunkter på svenska och engelska. Om du skulle vilja ha stöd med att förstå engelskan, hör av dig i förväg så kommer vi försöka lösa det för dig och andra intresserade.

Housing organising Meetup at the Nordic Labour Film Festival

Welcome to Housing organising Meetup during Nordic Labour Film Festival 3-5th of November

HOUSING ORGANISERS MEETUP is a way to take part in the festival with a focus on what we can do in our houses and areas highlighted in films, talks and workshops. The meetup is for those of you who want to organise with your neighbours for a better housing situation and against property companies’ profit maximisation. Hear about the organisation behind the campaign against double rent increases in Malmö. Anticipate new ideas for action in the conversation The home as a common. We have invited people active in actions, eviction defences, collectivisations, rent struggles and occupations in Catalonia to the festival.

Take the opportunity to talk to the other participants at the meetup about what you can do together during dinner, lunch and workshops!

The program at the festival starts on Friday the 3rd at 6pm and ends on Sunday 5th of November at 4.30pm.

A lot of the content with the full group will be in English. In small groups the language will be Swedish or English. In the program there are parallel talks in Swedish and English so you get to choose both topic and language.

// PROGRAMMET // THE PROGRAM //

// FREDAG //

För er som kommer på fredagen så samlas vi vid 18.00 för att lyssna på festivalinvigningen, höra Förkoleupproret berätta om deras 10 år långa fight för en hållbar förskola med likvärdig kvalitet, se hur tågpersonalen på Pågatågen i Skåne och Pendeln i Storstockholm organiserade sig och lära känna varandra på Arbetarbaren. 

// LÖRDAG //

ORGANISERINGEN MOT DUBBELHYRAN

I Malmö fick fastighetsbolagen en av landets högsta hyresökningar i den årliga förhandlingen, men valde ändå att pusha för en extra hyresökning. Hör om organiseringen i husen, med Hyresgästföreningen och mellan grannar som fick tre fastighetsbolag att backa från kraven, samt om fajten mot de fyra bolagen som gick vidare med sina planer.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 17.00-17.45 i Panoras foajé
Språk: Svenska

MIDDAG

Vi kommer njuta mat som tillagas på av vårt folkkök. Här har du tid att landa och prata mer med alla andra deltagare.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 17.45-18.45 i Panoras foajé

HEMMET SOM ALLMÄNNING — EN NY VÄG FÖR RÄTTEN TILL STADEN

Mot välorganiserade hyresvärdar och deras finansiella krafter behöver vi hitta nya vägar och strategier. Hur skapar vi en strategi stark nog för att befria hemmet och utmana eliten som styr våra städer?

Tid/plats: Lördag 4 november kl 19.00-19.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

HUSORGANISERING I KATALONIEN

När den globala finansiella krisen slog till i Spanien följde massvräkningar och otaliga hem sattes på pant runt hela landet. I Katalonien organiserade bostadsrörelsen ett svar på detta genom massmöten, aktioner, vräkningsskydd, sammanslagningar av rättsfall, hyreskamp och ockupationer. Detta samtal är för dig som organiserar med dina grannar eller i din stad eller ort.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 20.00-21.15 i Panoras foajé
Språk: Engelska

FEST

ARBETARBAR — LÖRDAG

På lördagen firar vi alla de segrar vi har fått höra om under festivalen och de framtida segrar som vi organiserar för! Vi slår upp portarna på den gamla Annelundsgården som blivit omringad av industrier och en tågstation när staden växer. Vi njuter en kall dryck, det blir utdelning av ABFs litteratur- och kulturstipendium (läs mer här under), sköna toner från David Rovics som sjunger om kamper och att en annan värld är möjlig, svängig politisk allsång, och såklart svettig dans!

Tid/plats: Lördag den 4 november kl 20.00-03.00 i Annelundsgården

// SÖNDAG //

LUNCH

Vi kommer njuta mat som tillagas på av vårt folkkök. Här har du tid att landa och prata mer med alla andra deltagare.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 12.00-13.00 i Panoras foajé

WORKSHOP

UPPLEVELSER AV ”RÄTTEN TILL STADEN”-AKTIVISMEN I EUROPA

I denna workshop kommer EAC att analysera de senaste årens europeiska bostadsorganisering, metoder som använts och ansträngningar som gjorts för rätten till staden. Här kan du delta i diskussioner om en gemensam väg framåt.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 13.00-14.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

// FRIDAY //

For those of you coming on Friday, we will gather at 6.15pm to listen to the festival opening, hear the Preschool Rebellion talk about their 10-year fight for a sustainable preschool with a consistent quality that is equal for all, see how the train staff on the Pågatågen in Skåne and Pendeln in Greater Stockholm organised themselves and get to know each other at the Arbetarbaren.

// SATURDAY //

STOPPING RENT INCREASES IN MALMÖ

In Malmö, the real estate companies received one of the country’s highest rent increases in the annual negotiation, but still chose to push for an extra rent increase. Hear about the organising in the houses — with the Tenants Association and between neighbours, who got three real estate companies to back down from the demands — and the fight against the four companies that went ahead with their plans.

Time/place: Saturday 4th of November at 5 to 5:45 pm in Panora lobby
Language: Swedish

DINNER

We will enjoy food prepared by our peoples kitchen. Here you have time to talk more with all the other participants.

Time/place: Saturday 4th of November at 5:45 to 6:45 pm in Panora lobby

THE HOME AS A COMMON — A NEW PATH FOR THE RIGHT TO THE CITY

Up against well organised landlords and their financial powers we need new paths and to strategise. How do we create a strategy in common, strong enough to go up against the elite that currently rule our cities?

Time/place: Saturday 4th of November at 7 to 7:45 pm at City archive – auditorium
Language: English

THE HOUSING RIGHTS STRUGGLE IN CATALONIA

When the global financial crisis hit Spain a wave of housing foreclosures and evictions spread across the country. In Catalonia the housing movement organised a response with assemblies, actions, eviction defence, case collectivizations, rent struggle and occupations. This talk is for you that are organising with your neighbours or in your village/city.

Time/place: Saturday 4th of November at 8 to 9:15 pm in Panora lobby
Language: English

PARTY

WORKERS’ BAR — SATURDAY

On Saturday we celebrate all the victories we’ve heard about during the festival and the future victories we’re organising for! We open the gates of the old Annelundsgården, which has become surrounded by industries and a train station in the wake of city expansion. We enjoy a cold drink, there will be an awarding ceremony for the Workers’ Educational Associations’ literature and culture scholarship (read more below), beautiful tunes from David Rovics who sings about struggles and that another world is possible, groovy political sing-alongs, and of course sweaty dancing!

Time/place: Saturday 4rd of November at 8 pm to 3 am in Annelundsgården

// SUNDAY //

LUNCH

We will enjoy food prepared by our peoples kitchen. Here you have time to talk more with all the other participants.

Time/place: Sunday 5th of November at 12 am to 1 pm in Panora lobby

WORKSHOP

EXPERIENCES OF ”RIGHT TO THE CITY” ACTIVISM IN EUROPE

In this workshop, EAC will analyse recent years of European housing organising, methods used and efforts made for the right to the city. Here you can take part in discussing a common road ahead.

Time/place:  Sunday 5th of November at 1 to 2:45 pm at City archive – Auditorium
Language: English