Inbjudan: Klimatträff // Invite: Climate Meetup

SKIP TO ENGLISH VERSION

Klimatträff på Arbetarfilmfestivalen

Välkommen på klimatträff under Arbetarfilmfestivalen 3-5 november

KLIMATTRÄFFEN är ett sätt att få ta del av festivalen med fokus på den klimatomställning som lyfts i filmer, snack och workshops. Du och de andra deltagarna kommer träffas genom helgen och ha tid att utbyta erfarenheter om vad ni gör på området. Du kanske vill diskutera hur din arbetsplats kan ta mer aktiv del i klimatomställningen, eller är aktiv i klimatrörelsen och vill hitta nya vägar framåt tillsammans med arbetarrörelsen.

Innehållet från det öppna programmet (tillgängligt även för andra besökare) innehåller bland annat workshopar med klimatkollektiven WeiterSo! och Climaxismo. Du får utforska hur vi kan förskjuta den offentliga diskursen på ett hållbart sätt genom visuella kampanjer med WeiterSo! och lära dig bygga starka rörelser och allianser utifrån Climaxismos arbete med fackföreningsrörelsen i Portugal. I filmen Outgrow the System får du möta de ekonomiska perspektiven som har potential att förändra världen i grunden och i samtalet Gröna skyddsombud och klimatombud får du veta hur du kan bli ett grönt skyddsombud/klimatombud på din arbetsplats.

Passa på att under middagen, frukost, lunch och workshops prata med de andra deltagarna på träffen om vad ni kan göra tillsammans!

Programmet på festivalen börjar fredagen den 3e kl 18 och slutar söndagen den 5 november kl 16.30.

Mycket av helgruppsinnehållet är på engelska. I smågrupper kommer det vara både svenska och engelska. Under samtalen finns både programpunkter på svenska och engelska. Om du skulle vilja ha stöd med att förstå engelskan, hör av dig i förväg så kommer vi försöka lösa det för dig och andra intresserade.


Climate meetup at the Nordic Labour Film Festival

Welcome to climate meetup during Nordic Labour Film Festival 3-5th of November

The CLIMATE MEETUP is a way to take part in the festival with a focus on the climate change highlighted in films, talks and workshops. You and the other participants will meet throughout the weekend and have time to exchange experiences on what you do in the field. You may want to discuss how your workplace can take a more active part in the climate change, or you might be active in the climate movement and want to find new ways forward together with the labor movement.

The content from the open program (also available to a wider audience) includes workshops with the climate collectives WeiterSo! and Climaxismo. You get to explore how we can sustainably shift public discourse through visual campaigns with WeiterSo! and learn to build strong movements and alliances based on Climaximo’s work with the trade union movement in Portugal. In the film Outgrow the System, you get to meet the economic perspectives that have the potential to fundamentally change the world, and in the talk Green reps, you learn how you can become a green safety representative/climate representative at your workplace.

Take the opportunity to talk to the other participants at the meetup about what you can do together during dinner, breakfast, lunch and workshops!

The program at the festival starts on Friday the 3rd at 6pm and ends on Sunday 5th of November at 4.30pm.

A lot of the content with the full group will be in English. In small groups the language will be Swedish or English. In the program there are parallel talks in Swedish and English so you get to choose both topic and language.

// PROGRAMMET // THE PROGRAM //

// FREDAG //

För er som kommer på fredagen så samlas vi vid 18.00 för att lyssna på festivalinvigningen, höra Förkoleupproret berätta om deras 10 år långa fight för en hållbar förskola med likvärdig kvalitet, se hur tågpersonalen på Pågatågen i Skåne och Pendeln i Storstockholm organiserade sig och lära känna varandra på Arbetarbaren. 

// LÖRDAG //

GASENS FRAMTID? ATT FÖRSVAGA GASLOBBYNS POLITISKA MAKT

I det här samtalet presenterar klimatkollektivet WeiterSo! sin nuvarande kampanj, som vill synliggöra hur gaslobbyn manipulerar den offentliga diskursen samt undergräva den politiska makten för gott.  Du kommer att lära dig hur du hittar en väg in i maktens dolda rum och hur du förstår påverkanmöjligheter i politiska kampanjer.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 13.00-13.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

ATT FLYTTA FRAM GRÄNSERNA FÖR KLIMATKAMPEN

Våra rörelser har testat och utforskat olika strategier och taktiker. Vilka strategier har potential att flytta fram gränserna för vad som är politiskt möjligt och radikalisera de befintliga rörelserna, och hur agerar vi i krisen?

Tid/plats: Lördag 4 november kl 15.00-15.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

WORKSHOP

ATT BYGGA ETT STARKT KOLLEKTIV — ALLIANSER I KLIMATKAMPEN

Att bygga allianser utanför klimatrörelsen har visat sig vara avgörande i en rättvis omställning. I denna workshop kommer Climaxismo lära dig hur du kan bygga starka rörelser och allianser, i teori och praktik, utifrån deras arbete med fackföreningsrörelsen i Portugal.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 16.00-17.30 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

MIDDAG

Vi kommer njuta mat som tillagas på av vårt folkkök. Här har du tid att landa och prata mer med alla andra deltagare.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 17.45-18.45 i Panoras foajé

OUTGROW THE SYSTEM

”Förändra systemet, inte klimatet” är ett vanligt slagord, men vad betyder det egentligen? Möt de ekonomiska perspektiven som har potential att förändra världen i grunden.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 18.30-19.45 i Panora biosalong 2
Filminfo: Dokumentär | Språk: engelska & svenska | Undertexter: engelska

FEST

ARBETARBAR — LÖRDAG

På lördagen firar vi alla de segrar vi har fått höra om under festivalen och de framtida segrar som vi organiserar för! Vi slår upp portarna på den gamla Annelundsgården som blivit omringad av industrier och en tågstation när staden växer. Vi njuter en kall dryck, det blir utdelning av ABFs litteratur- och kulturstipendium (läs mer här under), sköna toner från David Rovics som sjunger om kamper och att en annan värld är möjlig, svängig politisk allsång, och såklart svettig dans!

Tid/plats: Lördag den 4 november kl 20.00-03.00 i Annelundsgården

// SÖNDAG //

FRUKOST

Vi startar dagen med lite frukost.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 9.30-10.00 på ABF

WORKSHOP

DET FUNGERAR ÄNDÅ INTE? – PÅVERKAN GENOM POLITISK KONST

Hur kan vi förskjuta den offentliga diskursen på ett hållbart sätt, förhindra att våra måltavlor står ut med kritiken och inte bara ta av kejsaren dess kläder, utan ta bort dem för gott? I denna workshop kommer WeiterSo! att introducera dig för deras koncept för kampanjplanering med fokus på påverkan, som ni tillsammans tillämpar på olika mål.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 10.00-12.00 på ABF
Språk: Engelska

LUNCH

Vi kommer njuta mat som tillagas på av vårt folkkök. Här har du tid att landa och prata mer med alla andra deltagare.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 12.00-13.00 i Panoras foajé

GRÖNA SKYDDSOMBUD OCH KLIMATOMBUD

Personer som driver på klimat- och miljöfrågor behövs på arbetsplatserna. Dels för att praktiskt driva på arbetsgivarens klimat- och miljöarbete. Dels för att sprida kunskap på arbetsplatser om de stora omställningar som krävs för att bromsa uppvärmningen och hur klimatförändringarna direkt påverkar arbetsplatsen. Hör om hur det här redan är igång i många länder och hur du praktiskt kan göra i Sverige.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 14.00-14.45 i Panoras foajé
Språk: Svenska och engelska (workshop-ledaren förstår svenska men kommer tala engelska)

WORKSHOP

BLI ETT GRÖNT SKYDDSOMBUD/KLIMATOMBUD!

Om du är oroad över klimatfrågor, eller är aktiv i klimatrörelsen och vill engagera dig på din arbetsplats, eller är aktiv i arbetarrörelsen och vill arbeta konkret mot uppvärmningen och en rättvis omställning — är denna workshop för dig! Kom och lär dig hur du kan bli aktiv — bland annat se till vilka produkter företagen köper in eller inte köper in.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 15.00-15.45 på Stadsarkivet – korridoren
Språk: Svenska och engelska (workshop-ledaren förstår svenska men kommer tala engelska)

// FRIDAY //

For those of you coming on Friday, we will gather at 6.15pm to listen to the festival opening, hear the Preschool Rebellion talk about their 10-year fight for a sustainable preschool with a consistent quality that is equal for all, see how the train staff on the Pågatågen in Skåne and Pendeln in Greater Stockholm organised themselves and get to know each other at the Arbetarbaren.

// SATURDAY //

FUTURE OR GAS? UNDERMINING THE POLITICAL POWER OF THE GAS LOBBY

In this talk the climate collective WeiterSo! will present their current campaign, which aims to make visible the ways the gas lobby manipulates public discourse and to undermine political power for good. You will learn about how to find a way into the hidden rooms of power and how to understand impact orientation in political campaigning.

Time/place:  Saturday 4th of November at 1 to 1:45 pm at City archive – auditorium
Language: English

PUSHING THE FRONTIERS OF THE CLIMATE STRUGGLE

Our movements have tested and explored different strategies and tactics. Which strategies have the potential to push the boundaries of what is politically possible and radicalise the existing movements, and how do we act within the crisis?

Time/place: Saturday 4th of November at 3 to 3:45 pm at City archive – auditorium
Language: English

WORKSHOP

BUILDING A STRONG COLLECTIVE — ALLIANCES IN THE CLIMATE STRUGGLE

Building alliances outside the climate movement has proven to be crucial in a just transition. In this workshop Climaxisimo will teach you how to build strong movements and alliances, in theory and practice, based on their work with the union movement in Portugal.

Time/place: Saturday 4th of November at 4 to 5.30 pm at City archive – auditorium
Language: English

DINNER

We will enjoy food prepared by our peoples kitchen. Here you have time to talk more with all the other participants.

Time/place: Saturday 4th of November at 5:45 to 6:45 pm in Panora lobby

OUTGROW THE SYSTEM

”Change the system, not the climate” is commonly heard, but what does it actually mean? Meet the new economic perspectives that have the potential to change the world at its core.

Time/place: Saturday the 4th of November 6:30 to 7:45 pm in Panora cinema 2
Film info: Documentary | Language: English & Swedish | Subtitles: English

PARTY

WORKERS’ BAR — SATURDAY

On Saturday we celebrate all the victories we’ve heard about during the festival and the future victories we’re organising for! We open the gates of the old Annelundsgården, which has become surrounded by industries and a train station in the wake of city expansion. We enjoy a cold drink, there will be an awarding ceremony for the Workers’ Educational Associations’ literature and culture scholarship (read more below), beautiful tunes from David Rovics who sings about struggles and that another world is possible, groovy political sing-alongs, and of course sweaty dancing!

Time/place: Saturday 4rd of November at 8 pm to 3 am in Annelundsgården

// SUNDAY //

BREAKFAST

We start the day with some breakfast.

Time/place: Sunday 5th of November at 9.30-10.00 at ABF

WORKSHOP

IT DOESN’T WORK ANYWAY? – IMPACT-ORIENTATION OF POLITICAL ART ACTIONS

How can we shift the public discourse in a sustainable way, prevent our targets from sitting out the criticism, and not only strip the emperor of their clothes, but take them away for good? In this workshop WeiterSo! will introduce you to their concept of impact-oriented campaign planning and apply it together with you to different targets.

Time/place: Sunday 5th of November at 10 am to 12 pm at the ABF
Language: English

LUNCH

We will enjoy food prepared by our peoples kitchen. Here you have time to talk more with all the other participants.

Time/place: Sunday 5th of November at 12 am to 1 pm in Panora lobby

BECOME A GREEN REP!

People who take action for the climate and environmental issues are needed in the workplace. Partly to practically impose upon employers sincere climate and environmental adjustments. Partly to spread knowledge in the workplace about the major changes required to slow down global warming and how climate change directly will affect the workplace. Hear about how this is already underway in many countries and how you can practically do it in Sweden.

Time/place: Sunday 5th of November at 2 to 2.45 pm at Panora foajé
Language: Swedish and English (the workshop leader understands Swedish but will talk in English)

WORKSHOP

BECOME A GREEN REP!

If you are concerned about climate issues, or active in the climate movement and want to bring the struggle to your workplace, or if you are active in the labour movement and want to work concretely against climate change and for a just transition — this workshop is for you! Come and learn how you can have an impact — among other things on which products the companies purchase or do not purchase.

Time/place: Sunday 5th of November at 3 to 3.45 pm at City archives – the corridor
Language: Swedish and English (the workshop leader understands Swedish but will talk in English)