Inbjudan: Migrantorganiseringsträff // Invite: Migrant organising meetup

Välkommen på Migrantorganiseringsträff – tre dagars utbildning i organisering och kunskapsdelande på ArbetarfilmfestivaLEN

Detta är en i Sverige helt unik möjlighet för dig som vill lära dig mer om organisering. Tillsammans lär vi oss verktygen som behövs för att organisera din arbetsplats och aktivera dina arbetskamrater. Vi får praktisera våra kunskaper och dela med oss av erfarenheter.  

Programmet består dels av våra egna workshops och samtal, för oss som är anmälda på träffen, och dels av programpunkter kring organisering som sker i det öppna programmet på festivalen. 

Innehållet från det öppna programmet (tillgängligt även för andra) innehåller bland annat workshoparna Övervinn apatin och Hur man bygger en rörelse som hålls av gruppen Labor Notes, samtal från United Voices of the World, Husby Arbetarcentrum, Fackligt center för papperslösa, Angry Workers och Migranti.  

Våra egna programpunkter består av erfarenhetsutbyte, inspiration och metoder från organisering.

Sammantaget är det ett mycket starkt program med många, många års samlad erfarenhet av organisering kondenserad och samlad på en plats för dig att ta del av.

Anmäl dig här: https://forms.gle/FZNraUT8tiKQhVDB8

– – – – – – – – –

PROGRAMMET

FREDAG: För er som kommer på fredagen så samlas vi vid 18.15 för att lyssna på festivalinvigningen, se den färdigklippta filmen om lärarstrejken i Los Angeles, följt av ett panelsamtal med skolpersonal från USA, Sverige (och förhoppningsvis Finland eller Norge) och lära känna varandra på Arbetarbaren. 

LÖRDAG: På lördagen startar vi med gemensam frukost och vår första interna samtal. Vi lär känna varandra och hör vad ni redan gör. Sen äter vi lunch ihop. Under eftermiddagen har vi en organiserings-workshop där vi lär oss att engagera kollegor och bryter apatin. Vi lyssnar till erfarenheter från olika branscher kring exploateringen, hör om sex års kneg och organisering i West Londons lager och fabriker, hör på framstegen i Husby, får höra strejkledare om deras kampanjer i London, en panel med olika erfarenheter kring migrantorganisering i Europa och mycket mer. Till sist landar vi med dryck och dans på RåFILMs 20 års-fest. 

SÖNDAG: Även på söndagen startar vi dagen med frukost och interna samtal. Vi äter lunch ihop. Under eftermiddagen har vi sista workshopen kring hur vi kan bygga en rörelse och våra vägar framåt. Programmet för festivalen slutar vid 17. 

– – – – 

Alla som deltar i Migrantorganiseringsträff får ett festivalpass till Arbetarfilmfestivalen så allt är gratis under hela träffen. 

Festivalen bjuder även på frukost, lunch och lördagens middag. 

Mycket av helgruppsinnehållet är på engelska. Under samtalen finns både programpunkter på svenska och engelska. Om du skulle vilja ha stöd med att förstå språken, hör av dig i förväg så kommer vi försöka lösa det för dig och andra intresserade.

Om du inte har något bra boende kan du testa att skriva i denna gruppen: https://fb.me/e/2ki8CSJAB där vi försöker para ihop gäster med folk i Malmö. 

Läs mer om festivalen här: https://nlff.se/

Se facebook-event här: https://fb.me/e/3XPBjDqlA

Anmäl dig här: https://forms.gle/FZNraUT8tiKQhVDB8

Migrant organising meetup – three days of education in organising and skills sharing during the Nordic Labour Film Festival

This is a for Sweden totally unique possibility for you who want to learn more about organising.

Together we learn the necessary tools to organise your workplace and to activate your coworkers. We get to practise our newly learnt skills and we share our experiences.

The program both contains our own meetings and talks, dedicated to us enrolled in the meetup, as well as organising related program items from the “open” festival program.

Content from the open program (available also for others) cover among other the workshops Beating Apathy and How to Build a Movement with the group Labor Notes, talks with United Voices of the World, Husby Workers Center, Union Center for Undocumented Immigrants, Angry Workers and Migranti.  

Our own program items contains experience-sharing, inspiration and methods from organising.

All in all it’s a very strong program with many, many years of condensed experience in one place for you to take part of.

Sign up here: https://forms.gle/FZNraUT8tiKQhVDB8

– – – – – – – – –

THE PROGRAM

FRIDAY: For you joining Friday we gather at 18.15 to watch the festival inauguration, see the film about the L.A. Teachers’ strike, followed by a panel discussion with school staff from the US, Sweden, and hopefully Finland or Norway, and we get to know each other at the Workers’ Bar.

SATURDAY: We start Saturday with communal breakfast and our first more internal meeting. We get to know each other and talk about what we are already doing that’s organising. We then have lunch. During the afternoon we have our first workshop where we learn how to engage colleagues and break apathy. We listen to experiences from different trades around exploitation, hear about six years of organisation in West London’s warehouses and factories, listen to the developments in Husby, we hear strike leaders sharing their campaigns in London and a panel discussion with experiences of migrant organising in Europe and and a lot more. We end the evening with dance and and a glass (of any kind) at the RåFILM 20 years celebration.

SUNDAY: Sunday also starts with breakfast and internal meetings. There’s lunch again. During the afternoon the final workshop covers how to build a movement and our ways forward. The festival program ends at 17.

– – – – – – – – –

Everyone who participates in the Migrant organising meetup gets a festival pass, which means everything is free during the festival.

Breakfasts, lunch and the Saturday dinner is on the festival.

A lot of the content with the full group will be in English. In the program there are some parallel talks in Swedish and English so you get to choose both topic and language. If you need an interpreter please contact us in advance and we can see what we can do. 

If you need accommodation you can try and drop a line in this group:

https://fb.me/e/2ki8CSJAB where we try to connect festival guests with people in Malmö.

Read more about the festival here: https://nlff.se/

See the facebook event here: https://fb.me/e/3XPBjDqlA

Sign up here: https://forms.gle/FZNraUT8tiKQhVDB8