Inbjudan: Organiseringsträff // Invite: Organising Meetup

SKIP TO ENGLISH VERSION

Organiseringsträff – tre dagars utbildning i organisering på Arbetarfilmfestival

Välkommen på Organiseringsträff – tre dagars utbildning i organisering under Arbetarfilmfestivalen 4-6 november

Detta är en i Sverige helt unik möjlighet för dig som vill lära dig mer om organisering. Tillsammans lär vi oss verktygen som behövs för att organisera din arbetsplats och aktivera dina arbetskamrater. Vi får praktisera våra kunskaper och dela med oss av erfarenheter.  

Programmet består dels av våra egna workshops och samtal, för oss som är anmälda på träffen, och dels av programpunkter kring organisering som sker i det öppna programmet på festivalen. 

Innehållet från det öppna programmet (tillgängligt även för andra) innehåller bland annat workshoparna Övervinn apatin och How to build a Movement, samtal som

Att organisera prekära Londonarbetare, Skolan mot nedskärningar? och Lurad av chefen.

Våra egna programpunkter består av erfarenhetsutbyte, inspiration och metoder från organisering samt övningar i samtalstekniker, en-till-en-samtal.

Sammantaget är det ett mycket starkt program med många, många års samlad erfarenhet av organisering kondenserad och samlad på en plats för dig att ta del av.

Den här träffen görs i samarbete med amerikanska media och organiseringsprojektet Labor Notes som under 50 år varit ett nätverk för tvärfackligt och gräsrotsfackligt arbete. 

Anmäl dig här:
https://forms.gle/VLanxLrJxd2m4iFb7

– – – – – – – – –

Programmet

FREDAG: För er som kommer på fredagen så samlas vi vid 18.15 för att lyssna på festivalinvigningen, se den färdigklippta filmen om lärarstrejken i Los Angeles, följt av ett panelsamtal med skolpersonal från USA, Sverige (och förhoppningsvis Finland eller Norge) och lära känna varandra på Arbetarbaren. 

LÖRDAG: På lördagen startar vi med gemensam frukost och vår första organiserings-workshop. Vi lär känna varandra och hör vad ni redan gör. Sen äter vi lunch ihop. Under eftermiddagen har vi vår andra organiserings-workshop där vi lär oss att engagera kollegor och bryter apatin. Vi lyssnar till erfarenheter från olika branscher kring exploateringen, hör om sex års kneg och organisering i West Londons lager och fabriker, vi hör sjuksköterskor från Storbritannien och Sverige berätta om deras erfarenheter av hur rasism eskalerat under pandemin inom hälso- och sjukvården, vi hör om kampen för att du själv ska få välja vilka kläder du tar på dig på morgonen och mycket mer. Till sist landar vi med dryck och dans på RåFILMs 20 års-fest. 

SÖNDAG: Även på söndagen startar vi dagen med frukost och organiserings-workshop. Vi praktiserar informationen vi fått under lördagen om hur vi för samtal som gör fler aktiva. Vi äter lunch ihop. Under eftermiddagen har vi sista workshopen kring hur vi kan bygga en rörelse och våra vägar framåt. Programmet för festivalen slutar vid 17. 

– – – – 

Alla som deltar i Organiseringsträffen får ett festivalpass till Arbetarfilmfestivalen så allt är gratis under hela träffen. 

Festivalen bjuder även på frukost, lunch och lördagens middag. 

Mycket av helgruppsinnehållet är på engelska. I smågrupper kommer det vara både svenska och engelska. Under samtalen finns både programpunkter på svenska och engelska. Om du skulle vilja ha stöd med att förstå engelskan, hör av dig i förväg så kommer vi försöka lösa det för dig och andra intresserade.

Om du inte har något bra boende kan du testa att skriva i denna gruppen: https://fb.me/e/2ki8CSJAB där vi försöker para ihop gäster med folk i Malmö. 

Läs mer om festivalen här: https://nlff.se/Se facebook-event här: https://fb.me/e/3XPBjDqlA

Anmäl dig här:
https://forms.gle/VLanxLrJxd2m4iFb7


Organising meetup – three days of education in organising during the Nordic Labour Film Festival

Welcome to Organising meetup – three days of organising education during Nordic Labour Film Festival 4-6th of November

This is a for Sweden totally unique possibility for you who want to learn more about organising.

Together we learn the necessary tools to organise your workplace and to activate your coworkers. We get to practise our nelly learnt skills and we share our experiences.

The program both contains our own workshops and talks, dedicated to us enrolled in the meetup, as well as organising related program items from the “open” festival program.

Content from the open program (available also for others) cover among other the workshops Beating Apathy and How to Build a Movement, talks like Organising Precarious London Workers, Schools Against Austerity and Tricked by the Boss.

Our own program items contains experience-sharing, inspiration and methods from organising as well as practising one-on-one conversations.

All in all it’s a very strong program with many, many years of condensed experience in one place for you to take part of.

This meetup is made in collaboration with the American media and organising project Labor Notes who during 50 years have been a network for cross-union and grassroots work. 

Sign up here:
https://forms.gle/VLanxLrJxd2m4iFb7

– – – – – – – – –

The Program

FRIDAY: For you joining Friday we gather at 18.15 to watch the festival inauguration, see the film about the L.A. Teachers’ strike, followed by a panel discussion with school staff from the US, Sweden, and hopefully Finland or Norway, and we get to know eachother at the Workers’ Bar.

SATURDAY: We start Saturday with communal breakfast and our first organising workshop. We get to know eachotehr and talk about what we are already doing that’s organising. We then have lunch. During the afternoon we have our second workshop where we learn how to engage colleagues and break apathy. We listen to experiences from different trades around exploitation, hear about six years of organisation in West London’s warehouses and factories, we hear nurses from UK and Sweden talk about their experiences of escalating racism during the pandemic. We hear about the struggle to decide over what clothes to wear to work and a lot more. We end the evening with dance and and a glass (of any kind) at the RåFILM 20 years celebration.

SUNDAY: Sunday also starts with breakfast and organising workshop. We make practise of what we learnt during Saturday’s workshops and learn how to hold conversations to engage more people. There’s lunch again. During the afternoon the final workshop covers how to build a movement and our ways forward. The festival program ends at 17.

– – – – – – – – –

Everyone who participates in the Organising meetup gets a festival pass, which means everything is free during the festival.

Breakfasts, lunch and the Saturday dinner is on the festival.

A lot of the content with the full group will be in English. In small groups the language will be Swedish or English. In the program there are parallel talks in Swedish and English so you get to choose both topic and language.

If you need accommodation you can try and drop a line in this group:

https://fb.me/e/2ki8CSJAB where we try to connect festival guests with people in Malmö.

Read more about the festival here: https://nlff.se/

See the facebook event here: https://fb.me/e/3XPBjDqlA

Sign up here:
https://forms.gle/VLanxLrJxd2m4iFb7