Program 2023

Program (PDF) // Program (PDF)

Här kommer årets festivalprogram och vi är väldigt glada att få dela berättelser om hur folk kommer tillsammans på sina jobb, på gatorna och i sina hus. Låt oss fira tillsammans att deras engagemang leder till gemenskap och vinster för oss alla.

Here comes this year’s festival program and we are very happy to share stories about how people come together at their jobs, on the streets and in their houses. Let’s celebrate their commitment together leading to community building and gains for all of us.

Klicka för att öppna // Click to open

Filmer // Films
Bild på en person från filmen After Work
Filmen After Work // The film After Work

PARTITA PER PASOLIN

Som mentor för filmare och författare har ingen betytt mer än Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Hans filmiska uttryck lärde oss att förena social kamp med existentiell poesi, hur vardagen lyfts in i konsten. Filmvisningen börjar med en kort poesiläsning.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 12.00-13.00 i Panora biosalong 2
Filminfo: Essäfilm | Språk: svenska & italienska | Undertexter: svenska (italienska delarna)

PARTITA PER PASOLIN

As a mentor to filmmakers and writers, no one has meant more than Pier Paolo Pasolini (1922-1975). His cinematic expression taught us to unite social struggle with existential poetry, how everyday life is lifted into art. The screening starts with a short poetry reading.

Time/place: Saturday the 4th of November 12:00 to 1:00 pm in Panora cinema 2
Film info: Essay film | Language: Swedish & Italian | Subtitles: Swedish (Italian parts)

BUTIKEN

Utanför lågprisbutiken har en brokig skara hemlösa människor byggt ett tältläger. De lever på att dumpstra ur butikens container, och bemöts av alltmer aggressivt motstånd. Samtidigt slavar butikens anställda under hårdnande villkor från butikskedjans ledning.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 13.15-15.15 i Panora biosalong 2
Filminfo: Spelfilm + animation | Språk: svenska, ryska & grekiska | Undertexter: svenska

THE STORE

Outside the discount store, a motley crowd of homeless people has set up a tent camp. They sustain themselves by dumpster diving from the store’s container, and are met with increasingly aggressive resistance. At the same time, the store’s employees are slaving away under the ever toughening conditions imposed by the chain’s management.

Time/place: Saturday the 4th of November 1:15 to 3:15 pm in Panora cinema 2
Film info: Feature + animation | Language: Swedish, Russian & Greek | Subtitles: Swedish

EN SISTA KVÄLL FÖR FOLKETS HUS

Vad händer med platser för det ideella kulturlivet när en får chansen att bygga en helt ny stad? I Kiruna tvingar stadsomvandlingen stadens kulturutövare från den gamla Folkets hus-rörelsen, som inte kommer få någon plats i nya centrum, rakt in i famnen på kommunledningens drömmar om kulturdriven tillväxt och ett nytt kulturhus drivet av ett aktiebolag.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 15.30-16.45 i Panora biosalong 2
Filminfo: Dokumentär | Språk: svenska | Undertexter: Inga

A LAST NIGHT FOR FOLKETS HUS

What happens to places for non-profit cultural life when you get the chance to build a completely new city? In Kiruna, the urban transformation forces the city’s cultural practitioners from the old Community Hall movement, whose venue will not be allotted a space in the new centre, right into the arms of the municipal management’s dreams of culture-driven growth and a new cultural centre run by a corporation.

Time/place: Saturday the 4th of November 3:30 to 4:45 pm in Panora cinema 2
Film info: Documentary | Language: Swedish | Subtitles: None

HÖGST FYRA VECKOR 

Sommaren 2022 strejkade alla universitetssjukhus i regionen kring Köln, Tyskland. Filmen förmedlar den 11 veckor långa strejken och fångar stämningen, ilskan och entusiasmen hos vårdpersonalen. Den här dokumentären är till för dig som vill se en förändring inom sjukvården. Ta med dina kollegor och låt oss vinna det sjukvårdssystem vi alla förtjänar.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 17.00-18.15 i Panora biosalong 2
Filminfo: Dokumentär | Språk: tyska| Undertexter: engelska

MAXIMUM FOUR WEEKS

In the summer of 2022 all university hospitals in the region around Cologne, Germany, went on strike. The film conveys the 11 week long strike and captures the strike atmosphere, the anger and the enthusiasm of the healthcare workers. This documentary is for you who wants to see a change in the healthcare system. Bring your colleagues and let’s win the healthcare system we all deserve.

Time/place: Saturday the 4th of November 5:00 to 6:15 pm in Panora cinema 2
Film info: Documentary | Language: German | Subtitles: English

OUTGROW THE SYSTEM

”Förändra systemet, inte klimatet” är ett vanligt slagord, men vad betyder det egentligen? Möt de ekonomiska perspektiven som har potential att förändra världen i grunden.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 18.30-19.45 i Panora biosalong 2
Filminfo: Dokumentär | Språk: engelska & svenska | Undertexter: engelska

OUTGROW THE SYSTEM

”Change the system, not the climate” is commonly heard, but what does it actually mean? Meet the new economic perspectives that have the potential to change the world at its core.

Time/place: Saturday the 4th of November 6:30 to 7:45 pm in Panora cinema 2
Film info: Documentary | Language: English & Swedish | Subtitles: English

EN NORSK DRÖM

En 19-årig polsk invandrare som arbetar på en fiskfabrik i Norge har känslor för sin kollega. En strejk börjar bland de polska arbetarna på fabriken, vilket sätter deras relation på prov och påverkar förhållandet med arbetskamraterna.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 20.00-21.45 i Panora biosalong 2
Filminfo: Spelfilm | Språk: engelska, polska & norska | Undertexter: engelska

NORWEGIAN DREAM

A 19-year-old Polish immigrant working at a fish factory in Norway has feelings for his colleague. A strike begins among the Polish workers at the factory testing their relationship, and the relationship with their fellow workers.

Time/place: Saturday the 4th of November 8:00 to 9:45 pm in Panora cinema 2
Film info: Feature | Language: English, Polish & Norwegian | Subtitles: English

NÄR VI KÄMPAR 

Specialvisning, Barnrummet, Stadsarkivet

Se när en av de största lärarstrejkerna i modern amerikansk historia utspelar sig i realtid och lyfter fram berättelserna och ledarskapet hos några av kvinnorna som ledde den, från fackliga ledare till klasslärare.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 12.00-12.35 i Stadsarkivet – Barnrum
Filminfo: Dokumentär | Språk: engelska | Undertexter: svenska

WHEN WE FIGHT

Special screening, Children´s room, City Archive

Watch as one of the largest teacher strikes in modern U.S. history unfolds in real-time, highlighting the stories and leadership of some of the women who led it, from union leaders to classroom teachers.

Time/place: Sunday the 5th of November 12:00 to 12:35 am in City archive – Children’s room
Film info: Documentary | Language: English | Subtitles: Swedish

AFTER WORK

Majoriteten av jobben som finns idag kommer att försvinna inom några decennier. Eftersom tekniken överträffar mänsklig kapacitet har vi möjlighet att ompröva arbetets roll i våra liv. Är vi redo för att ha överskott av tid? För en arbetsfri tillvaro? Filmen sveper över fyra kontinenter och beskriver vitt skilda liv där vissa knappt tillbringar någon tid utanför jobbet medan andra badar i fri tid. Genom dessa berättelser och karaktärer kastas vi in i den existentiella spänningen mellan det som är och det som skulle kunna vara.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 13.00-14.30 i Panora biosalong 2
Filminfo: Dokumentär | Språk: engelska, italienska, koreanska & arabiska | Undertexter: svenska

AFTER WORK

The majority of jobs that exist today will disappear within a few decades. As technology surpasses human capacity, we have the opportunity to rethink the role of work in our lives. Are we ready for an excess of time? For a work-free existence? Sweeping across four continents, the film describes widely different lives where some barely spend any time outside of work while others bathe in leisure. Through these stories and characters we are thrown into the existential tension between that which is and that which could be.

Time/place: Sunday the 5th of November 1:00 to 2:30 pm in Panora cinema 2
Film info: Documentary | Language: English,  Italian, Korean & Arabic  | Subtitles: Swedish

ARBETARKORTFILM

Se årets kortfilmsprogram med flera regissörsbesök.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 15.00-16.30 i Panora biosalong 2
Filminfo: Dokumentär | Språk: svenska, dari, spanska | Undertexter: engelska

FÖR SLITE!

Sommaren 2021 avvisades cementbolaget Cementas nya tillståndsansökan för att bryta kalk vid Slite, Gotland, och företaget hamnade mitt i samhällsdebatten. En dokumentär som visar när oförenliga perspektiv ställs emot varandra – framtidens levnadsvillkor mot nutidens, grundvatten mot arbetstillfällen.

FÖRSTAGÅNGSVÄLJARE

Den 11 september 2022 var det val i Sverige. För att få rösta i riksdagsvalet behöver du ha svenskt medborgarskap. För att få rösta i kommun- och regionvalen behöver du ha bott i landet i minst tre år. På grund av flyktingkrisen 2015 var valet 2022 det första demokratiska valet för rekordmånga invandrare.

TUFFA TIDER

I en källare på Herkulesgatan i Göteborg packas 100 matkassar per vecka och delas ut till människor som inte får ekonomin att gå ihop. Vi påminns om hur behovet av denna typ av hjälp ökat samtidigt som allting stramas åt.

VI LÄMNAR INTE 

Fastighetsspekulationer sprider sig över hela Barcelona och åtta familjer står nu inför vräkningar. Så Yenny, Miquel och resten av grannarna måste organisera sig för att försvara sina hem och sina liv under mottot ”Vi lämnar inte”.

BALLADEN

En trött matleveransarbetare väljer på en bråkdels sekund uppror. Konsekvensen blir en besvärlig dragkamp mellan klasserna i 21-talets Sverige.

LABOUR SHORTS

See this year’s short film program with several director visits.

Time/place: Sunday the 5th of November 3:00 to 4:30 pm in Panora cinema 2
Film info: Documentary | Language: Swedish, Dari, Spanish | Subtitles: English

FOR SLITE!

In the summer of 2021 the Sweden’s principal cement company got their application for continued limestone quarrying next to the village Slite on Gotland refused. This kicked off a public debate about incompatible perspectives – the living conditions of the future vs. the present, access to groundwater vs. job opportunities.

THE FIRST-TIME VOTERS

On September 11, 2022, there were elections in Sweden. In order to vote in the parliamentary elections, you need to have Swedish citizenship. In order to vote in the municipal and regional elections, you need to have lived in the country for at least three years. Due to the refugee crisis in 2015, the 2022 election was the first democratic election for a record number of immigrants.

HARD TIMES

In a basement on Herkulesgatan in Gothenburg, 100 food bags are packed per week and distributed to people who cannot make ends meet. We are reminded of how the need for this type of help has increased at the same time as everything is being tightened.

WE’RE NOT LEAVING

Real estate speculation is spreading all over Barcelona and eight families are now facing evictions. So Yenny, Miquel and the rest of the neighbours will have to organise to defend their homes and their lives under the motto of ”We’re not leaving”.

THE BALLAD

A fed up food delivery worker chooses a split second act of rebellion – one that results in an awkward, spiraling dance between the classes of 21st century Sweden.

Snack // Talks
Catalonia housing rights struggle
Husorganisering i Katalonien // Housing rights organising in Catalonia

INVIGNING

Vi öppnar dörrarna och välkomnar med en presentation av programpunkterna, samtal om strejk och konflikter med tågpersonal och 10 år med förskoleupproret.

Tid/plats: Fredag den 3 november kl 18.30-19.00 i Panora foajé
Språk: Svenska, engelska

INAUGURATION

We open the doors and welcome with a presentation of the program items, talks about strikes and conflicts with train staff and 10 years of the preschool rebellion.

Time/place: Friday 3rd of November at 6.30 to 7 pm in Panora lobby
Language: English, Swedish

10 ÅR MED FÖRSKOLEUPPRORET

Hör om hur Förskoleupproret hoppade upp på scenen under kommunens studiedag och om deras långa fight för en hållbar förskola med likvärdig kvalitet. En programpunkt perfekt för dig som vill hitta sätt att vinna tillbaka förskolan och skolan.

Tid/plats: Fredag 3 november kl 19.00-19.45 // Panoras foajé
Språk: Svenska // Simultantolkning: Engelska

10 YEARS WITH THE PRESCHOOL REBELLION

Hear about how the Preschool Rebellion leapt onto the stage during the municipality’s study day and about their long fight for a sustainable preschool in which the quality of education is equal for all. A perfect talk for those who want to find ways to win back our schools and preschools.

Time/place: Friday November at 7 to 7:45 pm // Panora lobby
Language: Swedish // Simultaneous interpretation: English

TÅGPERSONAL — MED MAKT ATT STANNA TÅGEN!

Efter år av nedskärningar ekade tågen tomma när lokförarna och tågvärdarna tvingades ut i strejk, eller tvingades hota om strejk. Hör och se filmklipp hur personalen på Pågatågen i Skåne och Pendeln i Storstockholm börjar planera och agerar tillsammans.

Tid/plats: Fredag 3 november kl 20.00-21.30 i Panora biosalong 1
Språk: Svenska // Simultantolkning: Engelska

TRAINWORKERS — WITH THE POWER TO STOP TRAINS!

After years of cutbacks, the trains begin to run dry as the train drivers and train attendants are forced to go on strike, or are forced to threaten to go on strike. Hear and watch video clips of how the staff at Pågatågen in Skåne and Pendeln in greater Stockholm begin to plan and act together.

Time/place: Friday 3rd of November at 8 to 9:30 pm  in Panora cinema 1
Language:  Swedish // Simultaneous interpretation: English

VIKTEN AV PLATSER I ARBETARRÖRELSEN

När en stad flyttas som i Kiruna, visar sig behovet av platser för kulturutövare vara lågprioriterat. Vad har platsen betytt för arbetarrörelsen historiskt? Hur skapas platser idag inom arbetarrörelsen — för och av vem?

Tid/plats: Lördag 4 november kl 12.00-12.45 i Panoras foajé
Språk: Svenska

THE IMPORTANCE OF A PLACE IN THE LABOUR MOVEMENT

When a city is relocated as in Kiruna, the need for a venue for cultural practitioners turns out to be a low priority. What has space meant for the labour movement historically? How are spaces created today within the labour movement — for and by whom?

Time/place: Saturday 4th of November at 12 to 12:45 am in Panora lobby
Language: Swedish

ORGANISATÖRENS HANDBOK

I den nyutgivna boken delas tips och trix för facklig organisering. Hur går det till att skapa starka arbetskollektiv i praktiken och vad kan du göra på din arbetsplats redan imorgon?

Tid/plats: Lördag 4 november kl 12.00-12.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Svenska

THE ORGANISER’S HANDBOOK

In the newly published book, tips and tricks for union organising are shared. How does one go about creating strong worker collectives in practice, and what can you do at your workplace already tomorrow?

Time/place: Saturday 4th of November at 12 to 12:45 am at City archive – auditorium
Language: Swedish

GASENS FRAMTID? ATT FÖRSVAGA GASLOBBYNS POLITISKA MAKT

I det här samtalet presenterar klimatkollektivet WeiterSo! sin nuvarande kampanj, som vill synliggöra hur gaslobbyn manipulerar den offentliga diskursen samt undergräva den politiska makten för gott.  Du kommer att lära dig hur du hittar en väg in i maktens dolda rum och hur du förstår påverkanmöjligheter i politiska kampanjer.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 13.00-13.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

FUTURE OR GAS? UNDERMINING THE POLITICAL POWER OF THE GAS LOBBY

In this talk the climate collective WeiterSo! will present their current campaign, which aims to make visible the ways the gas lobby manipulates public discourse and to undermine political power for good. You will learn about how to find a way into the hidden rooms of power and how to understand impact orientation in political campaigning.

Time/place:  Saturday 4th of November at 1 to 1:45 pm at City archive – auditorium
Language: English

FÖRÄLDER OCH AKTIVIST

Är livet som aktiv i facket, föreningen, rörelsen eller nätverket verkligen över när du blir förälder? Välkommen på en diskussion där vi tillsammans funderar på hur aktivism och föräldraskap kan mötas på ett hållbart sätt. Barn är välkomna.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 13.00-13.45 på Stadsarkivet – barnrum
Språk: Svenska

Parent and Activist

Is the life as an active in the union, association, movement or network really over when you become a parent? Welcome to a discussion where we together contemplate how to join activism and parenthood in a sustainable way. Children are welcome.

Time/place: Saturday 4th of November at 1 to 1:45 pm at City archive – Children’s room
Language: Swedish

GÖR DIN RÖST HÖRD

En presentation av den digitala handboken “Gör din röst hörd”. Handboken för ökad makt och inflytande är en samling tips, verktyg och metoder för att arbeta med verksamhet på lokal nivå och med olika separata grupper. I centrum står verksamhet med medborgare som står långt ifrån makt och inflytande.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 13.30-13.45 i Panoras foajé
Språk: Svenska

MAKE YOUR VOICE HEARD

A presentation of the digital handbook ”Make your voice heard”. The Handbook for Increased Power and Influence is a collection of tips, tools and methods for working with activities at the local level and with various separate groups. Centre stage is the activity of citizens whose daily lives are far from power and influence.

Time/place: Saturday 4th of November at 1:30 to 1:45 pm in Panora lobby
Language: Swedish

SJUKVÅRDSSTREJK

Sjukvårdsarbetare i strejk är en ganska vanlig syn nuförtiden i Tyskland, även om de inte möts av stående ovationer. Varför strejk är nödvändigt och hur du får allmänheten på din sida — här är historien bakom Berlins sjukhusrörelse.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 14.00-15.15 i Panoras foajé
Språk: Engelska

A STRIKE IN HEALTH CARE

Health care workers on strike is a common sight these days in Germany, even if they are not met with standing ovations. Why it is necessary and how you get the public on your side — here is the story behind the Berlin Hospital Movement.

Time/place: Saturday 4th of November at 2 to 3:15 pm in Panora lobby
Language: English

FRIHETENS FÖNSTER — OM KAMP I LATINAMERIKA OCH EXIL I SVERIGE

På 1970-talet kom tusentals politiska flyktingar från Chile, Uruguay och Argentina till Sverige. De var vänsteraktivister och ofta fackligt engagerade. I boken Frihetens fönster reflekterar två generationer över hur livet i Sverige kom att utveckla sig politiskt, socialt och kulturellt.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 14.00-14.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Svenska

THE WINDOW OF FREEDOM — ON STRUGGLE IN LATIN AMERICA AND EXILE IN SWEDEN

In the 1970s, thousands of political refugees from Chile, Uruguay and Argentina came to Sweden. They were left-wing activists and often involved in trade unions. In the book The Window of Freedom, two generations reflect on how their lives in Sweden came to develop politically, socially and culturally.

Time/place: Saturday 4th of November at 2 to 2:45 pm at City archive – auditorium
Language: Swedish

ATT FLYTTA FRAM GRÄNSERNA FÖR KLIMATKAMPEN

Våra rörelser har testat och utforskat olika strategier och taktiker. Vilka strategier har potential att flytta fram gränserna för vad som är politiskt möjligt och radikalisera de befintliga rörelserna, och hur agerar vi i krisen?

Tid/plats: Lördag 4 november kl 15.00-15.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

PUSHING THE FRONTIERS OF THE CLIMATE STRUGGLE

Our movements have tested and explored different strategies and tactics. Which strategies have the potential to push the boundaries of what is politically possible and radicalise the existing movements, and how do we act within the crisis?

Time/place: Saturday 4th of November at 3 to 3:45 pm at City archive – auditorium
Language: English

SKENANDE PRISER OCH VÄRDET AV PENGAR

Vilka är våra alternativ när inflationen och levnadskostnaderna ökar till nya nivåer? Kom och hör hur du kan utmana det kapitalistiska systemet. Hur fackföreningar och sociala fack kan lära av varandra och arbeta tillsammans i denna nya era av klasskamper.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 15.00-15.45 på ABF – stora salen
Språk: Engelska

RISING PRICES AND THE VALUE OF MONEY

With inflation and living costs increasing to new levels, what are our options? Come and hear about how we can challenge the capitalist system. How can unions and social unions learn from each other and work together in this new era of class struggle?

Time/place: Saturday 4th of November at 3 to 3:45 pm at ABF – main hall
Language: English

ARBETSPLATSKAMP I EN NYLIBERAL VÄRLD

Kom och lyssna på det illojala vårdbiträdet från Attendo, Stine Christophersen, samt talespersonerna från vårens vilda pendelstrejk, Moa Friman och Nils Westberg Ahlmark, när de försöker staka ut en väg framåt för en hårt ansatt och marginaliserad arbetarklass.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 15.30-16.45 i Panoras foajé
Språk: Svenska

WORKPLACE STRUGGLES IN A NEOLIBERAL WORLD

Come and listen to the disloyal care assistant from Attendo, Stine Christophersen, as well as the spokespersons for the wild strike that earlier this spring paralysed Stockholm commuter trains, Moa Friman and Nils Westberg Ahlmark. Through this talk they will try to carve out a way forward for a hard-working and marginalised working class.

Time/place:  Saturday 4th of November at 3:30 to 4:45 pm in Panora lobby
Language: Swedish

BETALA INTE

”Betala inte” var det omedelbara och massiva svaret på den extrema ökningen av energikostnaderna i Storbritannien förra året, en strejk som organiserade mer än 3 miljoner människor. Kom och hör hur vi kan lära av kampanjen och på vilka sätt deras strategier och erfarenheter kan användas i nya konflikter för sociala fack.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 16.00-16.45 på ABF – stora salen
Språk: Engelska

DON’T PAY

“Don’t pay” was the immediate and massive response to the extreme rise of energy costs in Britain last year, a strike organising more than 3 million people. Come and hear about how we can learn from the campaign and in what ways their strategies and experiences can be used in new conflicts for social unions.

Time/place: Saturday 4th of November at 4 to 4:45 pm at ABF – main hall
Language: English

ORGANISERINGEN MOT DUBBELHYRAN

I Malmö fick fastighetsbolagen en av landets högsta hyresökningar i den årliga förhandlingen, men valde ändå att pusha för en extra hyresökning. Hör om organiseringen i husen, med Hyresgästföreningen och mellan grannar som fick tre fastighetsbolag att backa från kraven, samt om fajten mot de fyra bolagen som gick vidare med sina planer.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 17.00-17.45 i Panoras foajé
Språk: Svenska

STOPPING RENT INCREASES IN MALMÖ

In Malmö, the real estate companies received one of the country’s highest rent increases in the annual negotiation, but still chose to push for an extra rent increase. Hear about the organising in the houses — with the Tenants Association and between neighbours, who got three real estate companies to back down from the demands — and the fight against the four companies that went ahead with their plans.

Time/place: Saturday 4th of November at 5 to 5:45 pm in Panora lobby
Language: Swedish

MUNICIPALISM I PRAKTIKEN

Barcelona en Comú förändrade hela den politiska scenen i Barcelona när de tog makten 2015. Under åtta år har medborgarplattformen genomfört politiska förslag för social rättvisa och lokal deltagardemokrati. Vad är resultatet efter deras styre och vilka utmaningar står de inför i opposition?

Tid/plats: Lördag 4 november kl 18.30-19.00 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

MUNICIPALISM IN PRACTICE

Barcelona en Comú deeply changed the political scene in Barcelona when taking power in 2015. Over eight years, the citizens’ platform has implemented policies for social justice and local participatory democracy. What are the results of these years in power and what challenges do they face in opposition?

Time/place: Saturday 4th of November at 6:30 to 7 pm at City archive – auditorium
Language: English

HEMMET SOM ALLMÄNNING — EN NY VÄG FÖR RÄTTEN TILL STADEN

Mot välorganiserade hyresvärdar och deras finansiella krafter behöver vi hitta nya vägar och strategier. Hur skapar vi en strategi stark nog för att befria hemmet och utmana eliten som styr våra städer?

Tid/plats: Lördag 4 november kl 19.00-19.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

THE HOME AS A COMMON — A NEW PATH FOR THE RIGHT TO THE CITY

Up against well organised landlords and their financial powers we need new paths and to strategise. How do we create a strategy in common, strong enough to go up against the elite that currently rule our cities?

Time/place: Saturday 4th of November at 7 to 7:45 pm at City archive – auditorium
Language: English

HUSORGANISERING I KATALONIEN

När den globala finansiella krisen slog till i Spanien följde massvräkningar och otaliga hem sattes på pant runt hela landet. I Katalonien organiserade bostadsrörelsen ett svar på detta genom massmöten, aktioner, vräkningsskydd, sammanslagningar av rättsfall, hyreskamp och ockupationer. Detta samtal är för dig som organiserar med dina grannar eller i din stad eller ort.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 20.00-21.15 i Panoras foajé
Språk: Engelska

THE HOUSING RIGHTS STRUGGLE IN CATALONIA

When the global financial crisis hit Spain a wave of housing foreclosures and evictions spread across the country. In Catalonia the housing movement organised a response with assemblies, actions, eviction defence, case collectivizations, rent struggle and occupations. This talk is for you that are organising with your neighbours or in your village/city.

Time/place: Saturday 4th of November at 8 to 9:15 pm in Panora lobby
Language: English

MOTSTÅNDET MOT SKOLNEDSKÄRNINGAR

Nätverket Malmöskolor mot nedskärningar startades utifrån föräldrar/vårdnadshavare som såg hur 2019 års nedskärningar drabbade skolorna i Malmö. Mot årets massiva budgethål organiserade de, nu tillsammans med skolpersonal, möten, fönsterputs-aktion, manifestation, pyssel och möte med politiker innan deras beslut skulle tas, och projicerade budskap om en skola i fritt fall.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 13.00-13.45 i Panoras foajé
Språk: Svenska

FIGHTING AGAINST CUTS IN SCHOOL FUNDING

The network Malmö Schools Against Budget Cuts was started based on parents/caregivers who saw how the 2019 cuts affected the schools in Malmö. They organised against this year’s massive hole in the budget — this time together with school staff, including meetings, window cleaning, demonstrations, crafts workshops and meetings with politicians — before their decision was to be made, to make sure the message of a school in free fall resonates loud and clear.

Time/place: Sunday 5th of November at 1 to 1:45 pm in Panora lobby
Language: Swedish

HAIKU-DIKTER OCH NATTARBETE

Birk Andersson läser sina humoristiska och samhällskritiska haiku-dikter från ”Sju sorters haiku” och smakprov från färska boken ”Natt” som handlar om hans olika nattarbeten. Även om du vanligtvis inte läser poesi så finns en stor chans att du kommer att gilla Birks finurliga dikter!

Tid/plats: Söndag 5 november kl 13.00-13.30 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Svenska

HAIKU POEMS AND NIGHT WORK

Birk Andersson reads his humorous and socially critical haiku poems from ”Seven Kinds of Haiku” and samples from the recent book ”Night” which covers his various night jobs. Even if you usually don’t read poetry, there’s a good chance you’ll enjoy Birk’s whimsical poems!

Time/place: Sunday 5th of November at 1 to 1:30 pm at City archive – auditorium
Language: Swedish

GRÖNA SKYDDSOMBUD OCH KLIMATOMBUD

Personer som driver på klimat- och miljöfrågor behövs på arbetsplatserna. Dels för att praktiskt driva på arbetsgivarens klimat- och miljöarbete. Dels för att sprida kunskap på arbetsplatser om de stora omställningar som krävs för att bromsa uppvärmningen och hur klimatförändringarna direkt påverkar arbetsplatsen. Hör om hur det här redan är igång i många länder och hur du praktiskt kan göra i Sverige.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 14.00-14.45 i Panoras foajé
Språk: Svenska och engelska (workshop-ledaren förstår svenska men kommer tala engelska)

GREEN REPS

People who take action for the climate and environmental issues are needed in the workplace. Partly to practically impose upon employers sincere climate and environmental adjustments. Partly to spread knowledge in the workplace about the major changes required to slow down global warming and how climate change directly will affect the workplace. Hear about how this is already underway in many countries and how you can practically do it in Sweden.

Time/place: Sunday 5th of November at 2 to 2.45 pm at Panora foajé
Language: Swedish and English (the workshop leader understands Swedish but will talk in English)

CYKELBUD TAR KONFLIKTEN I DANMARK

Matbuden i Köpenhamn har organiserat kampanjer, möten, gett varandra råd om hur man betalar skatt, agiterat på gatorna, delat ut flygblad och genom sitt fackförbund 3F gått in i förhandlingar och tagit sig tiden att verkligen prata med varandra. Hör hur de icke-danska cykelbuden har startat sitt kollektiva motstånd i Danmark.

Tid/plats:  Söndag 5 november kl 15.00-15.45 i Panoras foajé
Språk: Engelska

RIDERS UNITING IN DENMARK

Food couriers in Copenhagen have been organising campaigns, meetings, advising each other on how to pay taxes, agitating in the streets, handing out leaflets, and through their union 3F entered into negotiations and created the conditions for taking the time to really talk to one another. Hear how the non-Dane riders have started their collective resistance in Denmark.

Time/place: Sunday 5th of November at 3 to 3:45 pm in Panora lobby
Language: English

Aktiviteter & workshops // Activities & Workshops
Folk som demonstrerar för klimatet

BOKA MÖTE

FACKLIGT CENTER FÖR PAPPERSLÖSA ÖPPNAR I MALMÖ

Under filmfestivalen kommer Fackligt Center För Papperslösa hålla öppet. Du som är papperslös, nyanländ eller asylsökande, och diskriminerad av din arbetsgivare är välkommen att boka ett möte för att få stöd: ring på 073-880 80 88 (Bengt).

Tid/plats: Under hela festivalen enligt överenskommelse
Språk: Svenska, engelska och fler språk

BOOK A MEETING

UNION CENTRE FOR UNDOCUMENTED IMMIGRANTS OPENS IN MALMÖ

During the film festival, the Union Centre for Undocumented Immigrants will be open. Those who are undocumented, newly arrived or asylum-seeking, and discriminated against by your employer are welcome to book a meeting with us to get support: call 073-880 80 88 (Bengt).

Time/place: Throughout the festival so just book a meeting
Language: Swedish, English and several other languages

BARNRUM

FIRA HÖSTLOVET PÅ FESTIVALEN!

Nytt för i år är att du och ditt barn, och era kompisar med barn, kan fira ledigheten på festivalen. Se festivalfilm och hör några av de livestreamade samtalen samtidigt som leken får ta plats och barnen skrattar så högt de vill.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 13-17.45 och söndagen den 5 november kl 12-15.45 på Stadsarkivet – barnrum
Språk: Svenska, engelska

CHILDREN’S ROOM

CELEBRATE AUTUMN HOLIDAYS AT THE FESTIVAL!

A new feature of this year’s festival is that you and your child, and your friends with children, can celebrate the holiday at the festival. Watch a festival film and hear some of the live-streamed conversations without putting an end to children playing and laughing as loud as they want.

Time/place: Saturday 4th of November at 1 to 5:45 pm and and Sunday 5th of November at 12 am to 3:45 pm at City archive – Children’s room
Language: English, Swedish

UTSTÄLLNING

KÄNNER DU IGEN DEJ?

Folkets Konsthall genomförde 2021-22 projektet Känner du igen dig? där LO-medlemmars erfarenheter av arbete och deras syn på livet synliggjordes. Arbetare gjorde konst tillsammans med konstnärer utan tidigare erfarenhet och arbetare som även är konstnärer skapade teckningar och serier. Den som får synas innehar makt genom att äga bilden av samhället, dess människor och de arbetsförhållanden de ingår i.

Tid/plats: Under hela festivalen
Språk: Svenska

EXHIBITION

RECOGNIZE YOURSELF?

The People’s Gallery was 2021-22 running the project Do you recognize yourself? where LO members’ experiences of work and their outlook on life were made visible. Artists got involved in making art together with workers lacking any previous experience, and workers who are also artists created drawings and comics. Whoever appropriates visibility holds the power, by seizing the ownership of what image we have of society, its people and the working conditions in which they are a part.

Time/place: Throughout the festival
Language: Swedish

BAR

ARBETARBAR — FREDAG

Vi avslutar fredagen tillsammans på Arbetarbaren som för kvällen öppnar på Pizzeria Rex. Vi har bokat nedre rummet för oss på festivalen där vi har möjlighet att njuta av dryck, snacks och få höra David Rovics köra lite arbetardengor. Garanterat en underbar kväll!

Tid/plats: Fredag den 3 november kl 21.00-01.00 i Pizzeria Rex

BAR

WORKERS BAR — FRIDAY

We finish off Friday together at the Workers bar, which for the evening is set in Pizzeria Rex. We have reserved the basement room for the festival visitors, where we have the opportunity to enjoy drinks, snacks and hear David Rovics play some workers’ songs. You’re guaranteed a wonderful evening!

Time/place: Friday 3rd of November at 9 pm to 1 am in Pizzeria Rex

MUSIK

DAVID ROVICS

Som gitarrslungande singer/songwriter har David Rovics varit en deltagande artist vid protester i hela Nordamerika och Europa. Den här typen av folksamlingar får David att må väldigt bra och han är mycket uppskattad inom arbetar-, miljö- och antikrigsrörelserna internationellt för sitt engagemang och för sina texter.

Tid/plats: Fredag den 3 november under Arbetarbaren i Pizzeria Rex

MUSIC

DAVID ROVICS

As a guitar-slinging singer/songwriter David Rovics has been a featured performer at protests throughout North America and Europe. These sorts of crowds make David feel very good and is highly appreciated in the labour, environmental and antiwar movements internationally for his involvement and for his texts.

Time/place: Friday 3rd of November at Workers Bar in Pizzeria Rex

WORKSHOP

FILM SOM VAPEN

Se helt nya och äldre politiska filmer. Lyssna på filmare och filmvetare med olika erfarenhet, som diskuterar vad radikal film kan vara, hur filmskapandeprocessen kan göras mer rättvis och vilken potential filmen har att påverka i vår tid med mänsklighet och konstnärskap i fokus. Helt enkelt en plats för filmskapare att lära av varandra och organisera.

Tid/plats: Lördag och söndag 4 och 5 november kl 10.00-12 på ABF
Språk: Engelska

WORKSHOP

FILM AS A WEAPON

Watch brand new and older political films. Listen to filmmakers and film scholars with different experiences, discussing what radical film can be, how the filmmaking process can be made more just and what potential the film has to inject humanity into our times and place artistry in focus. Simply a space for filmmakers to learn from each other and organise.

Time/place: Saturday 4th and Sunday 5th of November at 10 am to 12 pm at the ABF
Language: English

WORKSHOP

ORGANISERINGSSAMTAL

Hör och lär dig praktiskt hur Berlins sjukhusrörelse började med det grundläggande organiseringsverktyget: enskilda organiseringssamtal. Ta reda på i samtal med dina kollegor eller grannar vilken typ av förändring människor vill ha och hur de är villiga att delta för att få denna förändring att ske. Ett systematiskt rollspel för systemförändring som också kan starta din rörelse!

Tid/plats: Lördag 4 november kl 10.00-11.45 på ABF
Språk: Engelska

WORKSHOP

ONE ON ONE CONVERSATIONS

Hear and practically learn how the Berlin Hospital Movement started with the basic organising tool One on one conversations. Find out in conversations with your colleagues or neighbours what kind of change people want and how they are willing to participate to make this change happen. A systematic role play for system change that also can start your movement!

Time/place: Saturday 4th of November at 10 to 11.45 am at AB
Language: English

VANDRING

DET KÄMPANDE MALMÖ — 130 ÅR AV AKTIVISM

Malmö är en plats där många sociala rörelser och aktivister bedrivit kamp och levt sina liv genom historien. På den här vandringen stiftar vi bekantskap med några av dem.

Tid/plats:  Lördag 4 november kl 14.00-15.30 mötas utanför Panoras entré
Språk: Svenska

CITY WALK

THE MALMÖ OF STRUGGLES — 130 YEARS OF ACTIVISM

Malmö is a place where many social movements and activists have fought and lived their lives throughout history. On this walk we get to know some of them.

Time/place: Saturday 4th of November at 2 to 3:30 pm meeting place outside of Panora entrance
Language: Swedish

WORKSHOP

ATT BYGGA ETT STARKT KOLLEKTIV — ALLIANSER I KLIMATKAMPEN

Climaximo från Portugal arbetar med civil olydnad i nära samarbete med de grupper som drabbas av omställning. Rörelsers mål och analyser resulterar i olika strategier och taktiker. Hur de förstår förändringar är viktigt, denna workshop fokuserar på förändringsteorier och hur man använder dem samt konflikteskalering. Det verktyg som olika “momentum-drivna” rörelser har använt sig av de senaste åren.

Tid/plats: Lördag 4 november kl 16.00-17.30 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

WORKSHOP

BUILDING A STRONG COLLECTIVE — ALLIANCES IN THE CLIMATE STRUGGLE

Climaximo from Portugal works with civil disobedience in close cooperation with the groups affected by transition. Movements’ goals and analyzes result in different strategies and tactics. How they understand change is important, this workshop focuses on theories of change and how to use them as well as conflict escalation. The tool that various “momentum-driven” movements have used in recent years.

Time/place: Saturday 4th of November at 4 to 5.30 pm at City archive – auditorium
Language: English

MUSIK

RECLAIM WITH SONG

Reclaim With Song är en partipolitiskt obunden kör med glimten i ögat och kampen i hjärtat. På festivalen kommer de att förgylla vår lördag och ger oss kraft till framtida organisering. 

Tid/plats:  Lördag 4 november kl 18.15-18.35 i Panoras foajé

MUSIC

RECLAIM WITH SONG

Reclaim With Song is a non-partisan choir with an eye for fun and heart for fight. At the festival, they will brighten up our Saturday and give us strength for future organisation.

Time/place: Saturday 4th of November at 6:15 to 6:35 pm in Panora lobby

WORKSHOP

AGERA MOT ANGIVERI!

Berörs din yrkesgrupp av angiverilagen och vill du ta ställning? Välkommen till en workshop i hur du agerar mot angiveri! Över hela Sverige trappas motståndet upp mot den hotande angiverlagen. Genom en praktisk samtalsövning visar vi hur du får hela din arbetsplats att ta ställning mot angiveri. #viangerinte

Tid/plats: Lördag 4 november kl 19.00-19.45 i Panoras foajé
Språk: Svenska

WORKSHOP

ACT AGAINST THE INFORMERS ACT!

Is your profession affected by the Informers Act? Do you want to take a stand? Welcome to a workshop in acting against the Informers Act! All over Sweden, resistance is mounting against the looming Informers Act. Through a practical conversation exercise we will show you how you get your whole workplace to take a stand against the informers act. #viangerinte

Time/place: Saturday 4th of November at 7 to 7:45 pm in Panora lobby
Language: Swedish

FEST

ARBETARBAR — LÖRDAG

På lördagen firar vi alla de segrar vi har fått höra om under festivalen och de framtida segrar som vi organiserar för! Vi slår upp portarna på den gamla Annelundsgården som blivit omringad av industrier och en tågstation när staden växer. Vi njuter en kall dryck, det blir utdelning av ABFs litteratur- och kulturstipendium (läs mer här under), sköna toner från David Rovics som sjunger om kamper och att en annan värld är möjlig, svängig politisk allsång, och såklart svettig dans!

Tid/plats: Lördag den 4 november kl 20.00-03.00 i Annelundsgården

PARTY

WORKERS’ BAR — SATURDAY

On Saturday we celebrate all the victories we’ve heard about during the festival and the future victories we’re organising for! We open the gates of the old Annelundsgården, which has become surrounded by industries and a train station in the wake of city expansion. We enjoy a cold drink, there will be an awarding ceremony for the Workers’ Educational Associations’ literature and culture scholarship (read more below), beautiful tunes from David Rovics who sings about struggles and that another world is possible, groovy political sing-alongs, and of course sweaty dancing!

Time/place: Saturday 4rd of November at 8 pm to 3 am in Annelundsgården  

STIPENDIEUTDELNING

UTDELNING AV LITTERATUR- OCH KULTURSTIPENDIUM

Vi är väldigt glada att ABF ville dela ut sitt litteratur- och kulturstipendium under festivalen! Stipendiet delas ut till personer som inspirerar och ingjuter mod, engagerar och kritiserar, samt visar på vikten av solidaritet. Stipendiet syftar till att uppmärksamma kulturarbetare som skapar och skildrar för att förändra.

Tid/plats: Lördag den 4 november kl 21.30-22.00 i Annelundsgården

AWARD CEREMONY

LITERATURE AND CULTURE SCHOLARSHIP AWARDING CEREMONY

We are very happy that the Workers’ Educational Association wants to award its literature and culture scholarship during the festival! The scholarship is awarded to people who inspire and instil courage, engage and criticise, and demonstrate the importance of solidarity. The scholarship aims to draw attention to cultural workers who create and portray in order to change.

Time/place: Saturday 4rd of November at 9:30 to 10 pm in Annelundsgården 

WORKSHOP

DET FUNGERAR ÄNDÅ INTE? – PÅVERKAN GENOM POLITISK KONST

Hur kan vi förskjuta den offentliga diskursen på ett hållbart sätt, förhindra att våra måltavlor står ut med kritiken och inte bara ta av kejsaren dess kläder, utan ta bort dem för gott? I denna workshop kommer WeiterSo! att introducera dig för deras koncept för kampanjplanering med fokus på påverkan, som ni tillsammans tillämpar på olika mål.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 10.00-12.00 på ABF
Språk: Engelska

WORKSHOP

IT DOESN’T WORK ANYWAY? – IMPACT-ORIENTATION OF POLITICAL ART ACTIONS

How can we shift the public discourse in a sustainable way, prevent our targets from sitting out the criticism, and not only strip the emperor of their clothes, but take them away for good? In this workshop WeiterSo! will introduce you to their concept of impact-oriented campaign planning and apply it together with you to different targets.

Time/place: Sunday 5th of November at 10 am to 12 pm at the ABF
Language: English

WORKSHOP

LÄRDOMAR AV MIGRANTORGANISERING I DANMARK

Under festivalen kommer migrantarbetare berätta om sin organisering av matbud i Köpenhamn. I denna workshop får ni lyssna till deras erfarenheter och dela kunskap om kollektivt motstånd över sundet. 

Tid/plats: Söndag 5 november kl 10.00-12.00 på ABF
Språk: Engelska

WORKSHOP

LESSONS FROM DANISH MIGRANT STRUGGLES

During the festival, migrant workers will talk about their organising of food deliveries in Copenhagen. In this workshop you get to listen to their experiences and share knowledge about collective resistance across the strait, Öresund.

Time/place: Sunday 5th of November at 10 am to 12 pm at the ABF
Language: English

WORKSHOP

BYGGA EN SJuKHUSRÖRELSE

Det är tyst i Sverige när vården och omsorgen går på knäna. Samtidigt strejkar och organiserar sig sjukvårdspersonal i länder runt omkring oss. Med hjälp av Berlin Hospital Movement hittar vi konkreta sätt att organisera oss även här.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 10.00-12.00 på ABF
Språk: Engelska

WORKSHOP

BUILDING A HOSPITAL MOVEMENT

It’s quiet in Sweden when health care workers are struggling and patients are suffering. At the same time, health care workers are organising and striking in several countries around us. With the help of the Berlin Hospital Movement, we are finding concrete ways to organise ourselves here as well.

Time/place: Sunday 5th of November at 10 am to 12 pm at the ABF
Language: English

WORKSHOP

UPPLEVELSER AV ”RÄTTEN TILL STADEN”-AKTIVISMEN I EUROPA

I denna workshop kommer EAC att analysera de senaste årens europeiska bostadsorganisering, metoder som använts och ansträngningar som gjorts för rätten till staden. Här kan du delta i diskussioner om en gemensam väg framåt.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 13.00-14.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

WORKSHOP

EXPERIENCES OF ”RIGHT TO THE CITY” ACTIVISM IN EUROPE

In this workshop, EAC will analyse recent years of European housing organising, methods used and efforts made for the right to the city. Here you can take part in discussing a common road ahead.

Time/place:  Sunday 5th of November at 1 to 2:45 pm at City archive – Auditorium
Language: English

WORKSHOP

VÄLMÅENDEEKONOMI

Hur kan vi bygga en ekonomi för välbefinnande inom planetens gränser? Var med och diskutera med WEAll Sweden (Wellbeing Economy Alliance).

Tid/plats: Söndag 5 november kl 13.00-14.00 på ABF
Språk: Svenska & engelska

WORKSHOP

WELLBEING ECONOMY

How can we build an economy for wellbeing inside planetary boundaries? Join the discussion with WEAll Sweden (Wellbeing Economy Alliance).

Time/place: Sunday 5th of November at 1 to 2 pm at the ABF
Language: Swedish & English

WORKSHOP

BESEGRA APATIN

Kämpar du dig blodig i försöken att få arbetskamrater engagerade? Denna workshop är för dig. Hör framgångshistorier och lär dig praktiska organiseringsverktyg för att engagera dina medarbetare, vidta åtgärder och uppnå resultat.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 14.00-15.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

WORKSHOP

HOW TO BEAT THE APATHY

Are you beating your head against the wall trying to get other workers involved? This workshop is for you. Hear success stories and learn practical organising tools for engaging your co-workers, taking action, and getting results.

Time/place: Sunday 5th of November at 2 to 3.45 pm at City archive – Auditorium
Language: English

WORKSHOP

BLI ETT GRÖNT SKYDDSOMBUD/KLIMATOMBUD!

Om du är oroad över klimatfrågor, eller är aktiv i klimatrörelsen och vill engagera dig på din arbetsplats, eller är aktiv i arbetarrörelsen och vill arbeta konkret mot uppvärmningen och en rättvis omställning — är denna workshop för dig! Kom och lär dig hur du kan bli aktiv — bland annat se till vilka produkter företagen köper in eller inte köper in.

Tid/plats: Söndag 5 november kl 15.00-15.45 på Stadsarkivet – korridoren
Språk: Svenska och engelska (workshop-ledaren förstår svenska men kommer tala engelska)

WORKSHOP

BECOME A GREEN REP!

If you are concerned about climate issues, or active in the climate movement and want to bring the struggle to your workplace, or if you are active in the labour movement and want to work concretely against climate change and for a just transition — this workshop is for you! Come and learn how you can have an impact — among other things on which products the companies purchase or do not purchase.

Time/place: Sunday 5th of November at 3 to 3.45 pm at City archives – the corridor
Language: Swedish and English (the workshop leader understands Swedish but will talk in English)

SCHEMA // SCHEDULE

Schema (PDF) // Schedule (PDF)

Guide till programmet

Superfint att ses! Och superfint att ses igen! 

Här kommer årets festivalprogram och vi är väldigt glada att få dela berättelser om hur folk kommer tillsammans på sina jobb, på gatorna och i sina hus. Låt oss fira tillsammans att deras engagemang leder till gemenskap och vinster för oss alla. 

Hör om hur Förskoleupproret hoppade upp på scenen under kommunens studiedag och deras 10 år långa fight för en hållbar förskola med likvärdig kvalitet, tågpersonalen på Pågatågen och Pendeln som fick nog, gig-arbetare som organiserar sig i fack och kooperativ, kampen mot dubbel hyreshöjning i Malmö, sjukhusstrejker i Berlin, områdesorganisering i Spanien, kampen för queer kärlek under en fiskfabriksstrejk, träffa fackförbund och hitta sätt att bli aktiv på ditt jobb, hör migranter som slåss för likvärdiga arbetsförhållanden, skolpersonal som med elever och föräldrar kämpar mot nedskärningar, klimataktivister som hittar nya vägar att agera, hur facken och klimatrörelsen kan samarbeta genom gröna skyddsombud, träffa fackförbund och hitta sätt att bli aktiv på ditt jobb, delta i filmarbetarträffar, stadsvandringar, barnaktiviteter, avsluta dagarna tillsammans på Arbetarbaren och hittar nya personer att aktivera dig med. Helt enkelt tre dagar av FILMER, SAMTAL och WORKSHOPs som får dig att GLÄDJAS, ILSKNA och ORGANISERA.

TRÄFFA FOLK!

Nytt för i år är att du och ditt barn, och din kollegas eller din kompis barn, kan fira höstlovet på festivalen! Vi öppnar äntligen upp ett rum för barnaktiviteter där leken får frodas och den vuxna samtidigt kan se en film eller ett livestreamat samtal.

Vi vill att festivalen ska vara en plats där ni har tid att tänka djupare kring organisering, dela kunskaper med varandra och få inspiration från olika internationella kamper. Därför har vi planerat “träffar” med olika teman. Det är ett sätt att uppleva festivalen där filmer, samtal och workshops mixas och du får möjlighet att träffa fler som är intresserade av samma frågor. Vissa delar av träffarna behöver du föranmäla dig till. 

– ORGANISERINGSTRÄFF: Om du vill organisera dig i facket och med dina arbetskamrater har vi flera programpunkter som skulle passa dig. Hör och se bl.a. hur tågpersonalen på Pågatågen i Skåne och Pendeln i Storstockholm organiserade sig, gå på workshop med tyska sjukhusstrejkande där du får träna på organiseringssamtal, hör hur Stine Christophersen “det illojala vårdbiträdet” slog larm under pandemin, gå på workshop med Labor Notes från USA om hur det praktiskt går att bryta känslan av att kollegorna är apatiska kring er arbetssituation, delta i samtal och workshop kring hur du kan arbeta för klimatet som grönt skyddsombud/klimatombud på jobbet, hör gigarbetare i Danmark som organiserar sig genom fackförbundet 3F, och mycket mer!
Föranmäl dig till träffen här: https://forms.gle/bZUF9kAFpLvFgViWA

Vi har markerat dessa programpunkter med en vit cirkel.

– VÅRD/OMSORGSTRÄFF: Om du arbetar inom vård/omsorg har vi speciellt bjudit in Berlin Hospital Movement som ska berätta och praktiskt lära ut hur de har arbetat med sjukhusstrejkerna i Tyskland, se filmen om universitetssjukhusstrejkerna i regionen runt Köln och bolla praktisk med kollegor kring vad du kan göra lokalt. 
Föranmäl dig till träffen här: https://forms.gle/9qF8LhKMP9wTGRWG7

Vi har markerat dessa programpunkter med en blå cirkel.

SKOLTRÄFF: Om du jobbar på en skola och vill organisera dig tillsammans med kollegor för att stoppa marknadsskolan har vi bjudit in en lärare från skolstrejkvågen i USA för att hålla en heldagsworkshop med er! Vi har även bjudit in Förskoleupproret som ska berätta om deras 10 år långa fight för en hållbar förskola med likvärdig kvalitet. Sen kommer nätverket Malmöskolor mot nedskärningar att prata om deras aktioner för att stoppa den pågående nedskärningspolitiken.
Föranmäl dig till träffen här: https://forms.gle/BWkuJjC6DP4i2crw8

Vi har markerat dessa programpunkter med en orange cirkel.

MIGRTANTORGANISERARTRÄFF: Om du är migrant eller ser hur migranters arbetsförhållanden, bostadsförhållanden och migrationsstatus påverkar varanda, liksom den utsatthet och kampvilja som finns, har vi bokat in en workshop och ett samtal med fackförbundet 3Fs gigarbetarorganisering under söndagen. (Föranmäl dig till workshopen genom att maila till info@nlff.se). Även Fackligt Center För Papperslösa kommer att vara påplats och om du är papperslös, nyanländ eller asylsökande och diskriminerad av din arbetsgivare är välkommen att boka ett möte för att få stöd.

Vi har markerat dessa programpunkter med en gul cirkel.

KLIMATTRÄFF: Om du vill att din arbetsplats ska vara en del av klimatomställningen, eller är aktiv i klimatrörelsen och vill hitta nya vägar framåt tillsammans med arbetarrörelsen, har vi organiserat denna träff. Mött klimatkollektivet WeiterSo! som i sin nuvarande kampanj vill synliggöra hur gaslobbyn manipulerar det offentliga samtalet och undergräver den politiska makten för gott, kom på workshop med klimatgruppen Climaxismo och lär dig bygga starka rörelser och allianser utifrån deras arbete tillsammans med fackföreningsrörelsen i Portugal. Se filmen Outgrow the System och möt de ekonomiska perspektiven som har potential att förändra världen i grunden och hör hur du kan bli ett grönt skyddsombud/klimatombud på din arbetsplats.

Vi har markerat dessa programpunkter med en grön cirkel.

HUSORGARNISERINSGTRÄFF: För dig som vill organisera dig med dina grannar för en bättre boendesituation och mot fastighetsbolagens vinstmaximering. Hör om organiseringen bakom kampanjen mot dubbelhyran i Malmö. Spåna nya idéer till agerande i samtalet Hemmet som allmänning. Vi har bjudit in personer som är aktiva med aktioner, vräkningsförsvar, kollektiviseringar, hyreskamper och ockupationer i Katalonien till festivalen. 

Vi har markerat dessa programpunkter med en rosa cirkel.

FILMARBETARTRÄFF: En träff för dig som är filmare och tillsammans med andra filmskapare och filmvetare vill diskutera vad radikal film kan vara och hur filmprocessen kan göras mer rättvis. Gå sen på Q&A med filmskaparna bakom några av festivalens filmer. Helt enkelt en plats för filmare att lära av varandra och organisera för bättre villkor.

Vi har markerat dessa programpunkter med en svart cirkel.

Vi vill gärna se att festivalen används som en plats för er organisering och är glada att fack och grupper håller egna aktiviteter/möten parallellt med festivalen. Även så i år. Hör bara av dig till info@nlff.se om du vill planera något inför nästa års festival. 

Detta året är vi väldigt glada att bl.a. förbundet Allt åt alla lagt en strategikonferens parallellt med festivalen, Hyresgästföreningen har workshops och Unga Byggare har möte.

FÖRÄNDRA TILLSAMMANS!

Vi är många som känner att det mesta går åt fel håll. Vi möts av brant ökande boende- och matkostnader. Våra löner står still och räcker till mindre, fast det är storföretagens ökande vinster som är största orsaken till inflationen. Politikernas “satsningar” på skola och vård är inget annat än massiva nedskärningar. Vettiga klimatåtgärder lyser med sin frånvaro.

Men runt om oss händer det massor som vi aldrig får höra talas om. Så på festivalen har vi samlat ihop fackförbund, grupper, aktivister, hyresorganiserare m.fl. som konkret berättar om vad de gör för att inspirera oss och visa möjliga vägar framåt.

Allt fint,
Festivalteamet – Talat, Magnus, Susanne och Alex

Guide to the Program

Super nice to see you! And super nice to see you again!

Here comes this year’s festival program and we are very happy to share stories about how people come together at their jobs, on the streets and in their houses. Let’s celebrate their commitment together leading to community building and gains for all of us.

Hear about how the Preschool Rebellion jumped onto the stage during the municipality’s study day and their 10-year fight for a sustainable preschool with equal quality, the train staff on the Pågatågen and Pendeln who had had enough, gig workers organising into unions and cooperatives, the fight against double rent increases in Malmö, hospital strikes in Berlin, community organising in Spain, the fight for queer love during a fish factory strike, meet unions and find ways to be active at your workplace, hear migrants fighting for equal working conditions, school staff fighting with students and parents against cuts, climate activists who find new ways to act, how the unions and the climate movement can cooperate through the green union reps, meet trade unions and find ways to be active at your workplace, participate in film workers’ meetings, city walks, children’s activities, end the days together at the Workers bar and find new people to organise with. Simply three days of FILMS, TALKS and WORKSHOPS that will make you HAPPY, ANGRY and want to ORGANISE.

MEET PEOPLE!

A new feature this year makes it possible for you and your child, and your colleague’s or friend’s child, to celebrate the autumn holidays at the festival! We are finally opening up a room for children’s activities where play can flourish while the adult(s) are able to simultaneously watch a film or a live-streamed talk. The program in the playroom will be released on our website and on Facebook a week or so before the festival starts.

We want the festival to be a place where you have time to think more deeply about organising, share knowledge with others and gather inspiration from various international struggles. Therefore, we have planned meetups with different themes. It offers a possibility to experience the festival in a way where films, talks and workshops are mixed and you get the opportunity to meet other people interested in the same issues. You need to pre-register for some parts of the meetings.

– ORGANISING MEETUP: If you want to organise in the union and with your colleagues, we have several program items that would suit you. Hear and see how for example the train staff on the Pågatågen in Skåne and Pendeln in Greater Stockholm organised themselves, go to a workshop with German hospital strikers, where you get to practise organising conversations, hear how Stine Christophersen ”the disloyal care assistant” sounded the alarm during the pandemic, go to a workshop with Labor Notes from the USA about how it’s practically possible to break the feeling of apathy towards the work situation among colleagues, participate in conversations and workshops about how you can work for the climate as a green rep at work, hear gig workers from Denmark who organise through the 3F trade union, and much more!Register to the meetup here: https://forms.gle/bZUF9kAFpLvFgViWA

We have marked these program items with a white circle.

CARE WORKERS MEETUP: If you work in the care system, we have specially invited the Berlin Hospital Movement to speak of and practically teach how they have worked with the hospital strikes in Germany, watch the film about the university hospital strikes in the region around Cologne and brainstorm with colleagues around what you can do locally. Register to the meetup here: https://forms.gle/9qF8LhKMP9wTGRWG7

We have marked these program items with a blue circle.

– SCHOOL MEETUP: If you work in a school and want to organise with colleagues to stop the market-driven school, we have invited a teacher from the wave of school strikes in the USA to hold a full day workshop with you! (Register in advance to the workshop by emailing info@nlff.se). We have also invited the Preschool Rebellion, who will talk about their 10-year fight for a sustainable preschool with a consistent quality that is equal for all. Then the network Malmö Schools Against Budget Cuts will talk about their actions to stop the ongoing austerity measures. Register to the meetup here: https://forms.gle/BWkuJjC6DP4i2crw8

We have marked these program items with an orange circle.

– MIGRANT ORGANISERS MEETUP: If you are a migrant or see how migrants’ working conditions, housing conditions and migration status affect each other, and if you have been observing both the vulnerability and willingness to fight that exists, we have booked a workshop and a conversation with the trade union 3F’s gig workers’ organisation on Sunday. (Pre-register for the workshop by emailing info@nlff.se).  The Union Centre for Undocumented Immigrants will also be on site, and if you are undocumented, a newly-arrived or an asylum seeker and discriminated against by your employer, you are welcome to book a meeting to receive support.

We have marked these program items with a yellow circle.

– CLIMATE MEETUP: If you want your workplace to be part of a climate adaptive infrastructure, or if you are active in the climate movement and want to find new ways forward together with the labour movement, we have set up this meeting. Meet the climate collective WeiterSo! who in their current campaign wants to make visible how the gas lobby manipulates the public conversation and undermines political power for good. Come to a workshop with the climate group Climaxismo and learn how to build strong movements and alliances based on their work together with the trade union movement in Portugal. Watch the film Outgrow the System and meet the economic perspectives that have the potential to fundamentally change the world and hear how you can become a green rep at your workplace.

We have marked these program items with a green circle.

– HOUSING ORGANISERS MEETUP: For those of you who want to organise with your neighbours for a better housing situation and against property companies’ profit maximisation. Hear about the organisation behind the campaign against double rent increases in Malmö. Anticipate new ideas for action in the conversation The home as a common. We have invited people active in actions, eviction defences, collectivisations, rent struggles and occupations in Catalonia to the festival.

We have marked these program items with a pink circle.

– FILMMAKERS MEETUP: A meeting for you who are filmmakers and together with other filmmakers and film scholars want to discuss what radical film can be and how the filmmaking process can be made more fair. Then go to the Q&A with the filmmakers behind some of the festival’s films. Simply a place for filmmakers to learn from each other and organise for better conditions.

We have marked these program items with a black circle.

We would like to see the festival used as a place for your organisation and are happy that unions and groups hold their own activities/meetings in parallel with the festival. This year is not an exception. Just contact info@nlff.se if you want to plan something for next year’s festival.

This year we are very happy that, among other things, the Association Everything For Everyone holds a strategy conference in parallel with the festival, the Tenants Association has workshops and Young Builders have a meeting.

MAKE A CHANGE TOGETHER!

Many of us feel that most things are going in the wrong direction. We are faced with steeply increasing housing and food costs. Our wages are stagnant and don’t cover needs, even though the biggest cause of inflation is the increasing profits of large companies. The politicians’ ”investments” in school and care are nothing more than massive cuts. Sensible climate measures are conspicuously absent.

But a lot is going on around us that we never hear about. So, for the festival we have gathered trade unions, groups, activists, rent organisers and others who tell us about what concrete acts they engage in, to inspire us and show possible ways forward.

All the best,
The festival team – Talat, Magnus, Susanne and Alex