Aktiviteter & Workshops 2021 // Activities & Workshops 2021

Rasism och rörelse
WORKSHOP: Race and Labor – Let’s Talk About It

workshops

Praktisk träning i klimatsamtal & organisering

Under denna praktiska workshop kommer vi att träna på att skapa konstruktiva klimatsamtal när vi möter hopplöshet, greenwashing, klimatskepticism, skönmålning eller härskartekniker inom våra rörelser. Vi tränar på att skapa klimatsamtal som går från individlösningar till att skapa kollektiv aktivism och organisering. Vi använder dialogövningar och rollspel.

Max antal platser: 12. Anmäl dig genom att mejla till: hej@klimatprata.se.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 13.30-15.30 på ABF lilla salen.
Språk: Svenska
Medverkande: Klimatprata
Anmälan: hej@klimatprata.se

Practical training for climate talk & organising

During this practical workshop, we will practice building constructive climate conversations when we face hopelessness, greenwashing, climate skepticism, sugar coating or domination techniques within our movements. We practice on building climate talks that go from individual solutions to creating collective activism and organisation. We use dialogue exercises and role play.

Maximum number of participants: 12. Register by emailing: hej@klimatprata.se.

Time/place: Saturday 13th of November at 1:30 to 3:30 pm at ABF small hall.
Language: Swedish
Participants: Klimatprata
Sign up: hej@klimatprata.se

Introduktion till social permakultur

Permakultur är både ett socialt och landbaserat verktyg och förhållningssätt som handlar om hur vi kan lära av naturen och göra positiva avtryck i världen. Vi ger här en kort inblick i hur vi kan använda permakulturens verktyg för att planera och genomföra sociala projekt, som exempel på hur vi kan organisera oss och ta genomtänkta beslut som är bra för världen. Vi kommer också att gå igenom ”sju sätt att tänka annorlunda” som tillsammans är grunden för en grön omställningsrörelse. Öppen för alla.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 15.00-16.15 i Panoras foajé.
Språk: Svenska
Medverkande: Etta Säfve & Jona Elfdahl, Gylleboverket

Introduction to Social Permaculture

Permaculture is both a social and land-based tool and approach that deals with how we can learn from nature and make a positive impact on the world. Here we give a brief insight into how we can use the tools of permaculture to plan and implement social projects, as examples of how we can organise ourselves and make thoughtful decisions that are good for the world. We will also review ”seven ways of thinking differently” that together form the basis of a green transition movement. Public workshop.

Time/place: Saturday 13th of November at 3 to 4:15 pm at Panora lobby.
Language: Swedish
Participants: Etta Säfve & Jona Elfdahl, Gylleboverket

Rasism och rörelse – Låt oss prata om det

Hur dyker rasism upp på våra arbetsplatser och till och med i våra fackförbund? Hur kan vi genom olika strategier konfrontera den genom våra förhandlingar, organisering, facklig kultur, och kopplingar till andra sociala rörelser. Och vad kan man säga till fackmedlemmar som inte är övertygade om att jämlikhet och antirasism har någonting att göra med fackpolitik? Detta är en förkortad version av en workshop som skapar mycket samtal bland fackförbund i USA. Öppen för alla.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 14.00-16.00 på ABF stora salen.
Språk: Engelska
Deltagare: Bianca Cunningham från media- och organisationsprojektet Labor Notes.

Race and Labor – Let’s Talk About It

How does racism show up in our workplaces and even in our unions? What are some of our strategies to confront it through our bargaining, organising, union culture, and community connections? And what can you say to union members who aren’t convinced racial justice has anything to do with union politics? This is an abbreviated version of a workshop that’s sparking lots of conversation among unions in the U.S.Permaculture is both a social and land-based tool and approach that deals with how we can learn from nature and make a positive impact on the world. Here we give a brief insight into how we can use the tools of permaculture to plan and implement social projects, as examples of how we can organise ourselves and make thoughtful decisions that are good for the world. We will also review ”seven ways of thinking differently” that together form the basis of a green transition movement. Public workshop.

Time/place: Sunday 14th of November at 2 to 4 pm at ABF big hall.
Language: English
Participant: Bianca Cunningham from the media and organising project Labor Notes.

Mat & Klimat

Vad innebär matsuveränitet? Vad har det med mig att göra och vilket handlingsutrymme har jag? Hur kopplar vi ihop gemensamma lokala utmaningar till en global kamp för hållbara alternativ? I denna workshop ger vi exempel på medlemsaktivism genom folkbildningsmetoder. Vi gör övningar inom deltagande kommunikation, diskuterar och bygger vidare på fotoutställningen The Future is Female Farming, gjord av Afrikagruppernas medlemmar, som utforskar dessa frågor.

Föranmälan till: medlem@afrikagrupperna.se

Tid/plats: Söndag 14 november kl 15.00-17.00 på ABF lilla salen.
Språk: Svenska
Medverkande: Afrikagrupperna
Anmälan: medlem@afrikagrupperna.se

Food & Climate

What does food sovereignty mean? What does it have to do with me and what room for action do I have? How do we connect common local challenges to a global struggle for sustainable alternatives? In this workshop we will give examples of membership activism through popular education methods. We will do exercises in participatory communication, discuss and build on the photo exhibition The Future is Female Farming, made by The African Groups members, exploring these issues.

Sign up to: medlem@afrikagrupperna.se

Time/place: Sunday 14th of November at 3 to 5 pm at ABF small hall.
Language: Swedish
Participants: Afrikagrupperna
Sign up: medlem@afrikagrupperna.se

radical film

Radikala Filmnätverket // RADICAL FILM Network

Begreppen ”radikal” och ”radikal film” kan tillämpas på en mängd olika kulturella och konstnärliga praktiker. I Radical Film Networks kontext avser dock ”radikalitet” först och främst en politisk tillhörighet till progressiva krafter och att ta en aktiv roll för att förbättra social rättvisa, oavsett om det handlar om arbetares rättigheter, miljömässig hållbarhet, kön, ras eller jämställdhet. Genom denna ideologiska inriktning övar och firar deltagarna i det radikala filmnätverket potentiell filmradikalitet på flera sätt. De utvecklar nya och utmanande estetiska inriktningar, experimenterar med själva mediet och försöker tillämpa politiska ideal på produktions- och distributionsprocesser. Frågan, ”Vad är radikal film idag?”, ställs gång på gång med ständigt föränderliga svar.

The terms “radical” and “radical film” can be applied to a variety of cultural and artistic practices. In the context of the Radical Film Network, however, ‘radicality’ refers first and foremost to a political affiliation with progressive forces, as well as taking an active role in improving social justice, regardless of whether this be workers’ rights, environmental sustainability, gender, race or sexual equality. On the basis of this ideological orientation, the participants of the radical film network practice and celebrate potential cinematic radicality in myriad ways. They develop new and challenging aesthetic praxes, experiment with the medium itself and seek to apply political ideals to production and distribution processes. The question, ‘What is radical film today?’, is asked time and again with ever-changing replies.

Work in Progress I (LÖRDAG)

Work in Progress med radikala filmskapare för att söka efter nya produktionsmetoder och behovet av en ny filmradikalism. Vi tittar/lyssnar på filmskapare med olika erfarenheter och arbetsmetoder som berättar om sitt arbete och hur de förhåller sig till de frågor som diskuteras i det följande samtalet.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 10.00-11.00 på ABF lilla salen.
Språk: Engelska
Medverkande: Annika Fredriksson, Cecilia Paulsson, Magda Malinowska

Work in Progress I (saturdaY)

Work in Progress with radical filmmakers to search for new production methods and the need for a new film radicalism. We watch/listen to the filmmakers with different experiences and working methods that tell us about their work and how they relate to the issues discussed in the talk that follows.

Time/place: Saturday 13th of November at 10 to 11 am at ABF small hall.
Språk: English
Participants: Annika Fredriksson, Cecilia Paulsson, Magda Malinowska

Samtal med radikala filmare

Dokumentärfilmare, videoaktivister, akademiker och organisatörer med olika erfarenhet och arbetssätt berättar om sina projekt och sin erfarenhet av organisering. Dagen avslutas med en gemensam diskussion kring frågan ”Hur kan radikala filmskapare organisera sig?”

Tid/plats: Lördag 13 november kl 11.15-12.15 på ABF lilla salen.
Språk: Engelska
Medverkande: Talat Bhat, NLFF/RåFILM;  Ken Fero, Coventry University;  Benj Gerdes, Lektor vid Kungliga Konsthögskolan; Joshka Wessels, Lektor  Communication for Development, Malmö Universitet, Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3); Carl Henrik Svenstedt, frilansskribent och filmmakare, Professor i konstvetenskap, Malmö Universitet;  Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Radical Film Network Talk

Documentary filmmakers, video activists, academics and organisers with different experiences and working methods tell about their projects and their experience of organising. The day ends with a joint discussion on the question ’How can radical filmmakers organise themselves?

Time/place: Saturday 13th of November 11:15 am to 12:15 pm at ABF small hall.
Språk: English
Participants: Talat Bhat, NLFF/RåFILM; Ken Fero, Coventry University,; Benj Gerdes, Senior lecturer at Royal Institute of Art; Joshka Wessels, Senior Lecturer Communication for Development, Malmö University, School of Arts and Communication (K3); Carl Henrik Svenstedt, Freelance writer and filmmaker, Professor of Art & Technology, Malmö University; K3 School of Arts & Communication.

Work in Progress II (SÖNDAG)

Work in Progress med radikala filmskapare för att söka efter nya produktionsmetoder och behovet av en ny filmradikalism. Vi tittar/lyssnar på filmskapare med olika erfarenheter och arbetsmetoder som berättar om sitt arbete och hur de förhåller sig till de frågor som diskuteras i det följande samtalet.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 10.00-11.00 på ABF lilla salen.
Språk: Engelska
Medverkande: Rad Dox m fl

Work in Progress ii (SUNDAY)

Work in Progress with radical filmmakers to search for new production methods and the need for a new film radicalism. We watch/listen to the filmmakers with different experiences and working methods that tell us about their work and how they relate to the issues discussed in the talk that follows.

Time/place: Sunday 14th of November at 10 to 11 am at ABF small hall.
Language: Engelska
Participants: Rad Dox m fl

Film som ett verktyg för utbildning och organisering av arbetare

Vi diskuterar hur man använder film/media i utbildning inom arbetarrörelsen och för att dela erfarenheter av att arbeta i en demokratisk värld, i diktaturer och under censur. Film som ett sätt att organisera och utbilda arbetare.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 11.15-12.15 på ABF lilla salen.
Språk: Engelska
Medverkande: Lars Wieberg, ABF; Archana Bidargaddi, Bergen Labour Film festival; Julia Mickiewicz, ABF Belarus; Khalid Mehmood, Pakistan Labour Education foundation

Film as a tool for Labour Education and organising

We discuss how to use film/media in labour education and for sharing the experience of working in a democratic world, in dictatorship and censorship. Film as a way to organise and educate workers.

Time/place: Sunday 14th of November at 11:15 am to 12:15 pm at ABF small hall.
Språk: English
Participants:  Lars Wieberg, ABF; Archana Bidargaddi, Bergen Labour Film festival; Julia Mickiewicz, ABF Belarus; Khalid Mehmood, Pakistan Labour Education foundation

film på en arbetsplats // Film at a work place

JALLA JALLA

I år visar vi även film på en arbetsplats. På falafel-restaurang Jalla Jalla kan du se kortfilmer under fredagen och lördagen från 18.00, med undertexter på arabiska. Lördag 13 november kl 18.00 ses vi där för samtal.

This year we will also screen films at a workplace. At the falafel restaurant Jalla Jalla you can watch short films Friday to Saturday from 18.00, with subtitles in Arabic. Saturday November 13 we meet up there for a talk.

Visning på Jalla jalla

Amerikansktillverkad: fackligt skapad

En kraftfull och triumferande blick på fackföreningsrörelsen i New York City, med fokus på byggnadsarbetare och Count Me In-rörelsen.

Tid/plats: Fredag 12/11 & Lördag 13/11 från kl 18, restaurang jalla jalla.
Filminfo: Dokumentär | 22 min | Regi: Jacinta Filiaci, Spencer Santini & Jordan Valdes | Land: USA | Språk: engelska, spanska | Undertexter: arabiska

American Made: Union Built

A powerful and triumphant look at the union labor movement in New York City, with a focus on construction workers and the Count Me In movement.

Time/place: Friday & Saturday (nov 12 & 13) from 6pm, restaurant jalla jalla.
Film info: Documentary | 22 min | Director: Jacinta Filiaci, Spencer Santini & Jordan Valdes | Country: USA | Language: English, Spanish | Subtitles: Arabic

Pink Rider

En intim och personlig reflektion över arbetsförhållanden under 2000-talet, sett ur ett cykelbuds ögon. Från nostalgi till frustration ackompanjerat av svensk punk, fördjupar den här filmen vår förståelse för alla arbetares situation i den så kallade gigekonomin.

Tid/plats: Fredag 12/11 & Lördag 13/11 från kl 18, restaurang jalla jalla.
Filminfo: Dokumentär | 12 min | Regi: Daniel Aguirre | 2021 | Land: Sverige | |Språk: spanska | Undertexter: arabiska

Pink Rider

An intimate and personal reflection on working conditions in the 21st century, seen through the eyes of a bike courier. From nostalgia to frustration accompanied by Swedish punk, this film deepens our understanding of the plight of all workers in the so-called gig economy.

Time/place: Friday & Saturday (nov 12 & 13) from 6pm, restaurant jalla jalla.
Film info: Documentary | 12 min | Director: Daniel Aguirre | 2021 | Country: Sweden | Language: Spanish | Subtitles: Arabic

Francis

Francis och nio andra västafrikaner reser till Sverige för att arbeta som trädplanterare. De hoppas kunna tjäna pengar till sina familjer. När de väl kommer fram fastnar de, men Francis vägrar att acceptera situationen.

Tid/plats: Fredag 12/11 & Lördag 13/11 från kl 18, restaurang jalla jalla.
Filminfo: Spelfilm | 31 min | Regi: Ahmed Abdullahi | 2015 | Land: Sverige |Språk: engelska | Undertexter: arabiska

Francis

Francis and nine other west Africans travel to Sweden to work as treeplanters. They hope to be able to earn money for their families. Upon finally arriving they get stuck, but Francis refuses to accept this situation.

Time/place: Friday & Saturday (nov 12 & 13) from 6pm, restaurant jalla jalla.
Film info: Feature | 31 min | Director: Ahmed Abdullahi | 2015 | Country: Sweden | Language: English | Subtitles: Arabic

underhållning // entertainment

Kör: Reclaim With Song

Reclaim With Song är en partipolitiskt obunden, men politisk, kör som sjunger låtar som ger kraft.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 17.30-18.00 i Panoras foajé
Språk: Mix: Engelska + Svenska

Choir: Reclaim With Song

Reclaim With Song is a non-partisan, political choir singing songs that give strength.

Time/place: Saturday 13th of November at 5:30 to 6 pm at Panora lobby.
Language: Mix: English + Swedish

KONSERT: CLIMAT-EXPRESS

Climate X-Press har släppt låtar med klimattema sedan 2018 varav den första med stöd av FNs Klimatråd då initiativtagaren David Andréas samplande den då 8-åriga Timochi Nalusala från COP 23. 2021 släpper ClimateXpress 12 låtar med gästartister till förmån för Greenpeace Sverige under projektet ”Get Onboard The Climate X-Press”. Climate X-Press vill med hjälp av musik göra klimatomställningen till en fest.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 21.30-22.00 i Panora biosalong 1.
Språk: Mix: Engelska + Svenska
Medverkande: David Andréas, ClimateXpress

PERFORMANCE: CLIMATE-XPRESS

Climate X-Press has released climate-themed songs since 2018, the first with support of the UN Climate Council, when the initiator David Andréas sampled the then 8-year-old Timochi Nalusala from COP 23. In 2021 ClimateXpress will release 12 songs with guest artists to benefit Greenpeace Sweden during the project ”Get Onboard The Climate X-Press”. With the help of music, Climate X-Press wants to turn climate change into a party.

Time/placeSaturday 13th of November at 9:30 to 10 pm at Panora cinema 1.
Language: Mix: English + Swedish
Participants: David Andréas, ClimateXpress

konstutställning // art exhibition

På biograf Panora visar Arbetar Filmfestivalen utställningen Climate rituals, med verk av konstnärerna Oliver Ressler och Serge Attukwei Clottey, samt delar av en utställning sammansatt av Afrikagruppernas medlemmar. Utställningen invigs 12 november kl 18.00 utanför Salong 1.

ABF Malmö visar även under festivalen utställningen Vi som arbetar med våra kroppar.

At the Panora cinema, the Nordic Labour Film Festival is showing the exhibition Climate rituals, showcasing works by the artists Oliver Ressler, Serge Attukwei Clottey and parts of an exhibition put together by the African Groups members. The exhibition opens on November 12 at 18.00 outside Cinema hall 1.

During the festival, ABF Malmö also shows the exhibition We who work with our bodies.

Oliver Ressler – Not Sinking, Swarming

Arbetar Filmfestivalen visar Climate rituals

Utställningen visas på biograf Panora och ABF.

En klimatrapport från FN som visar hur brådskande det är. Ökande tryck från klimataktivister runt om i världen. Ingen lämnas ovetande om klimatförändringarna som måste bli verklighet för att rädda denna planet. Men hur troligt är det att vi agerar?

Konstnärer världen över är djupt engagerade i denna oro.

Utställningen Climate rituals ger oss en glimt av handlingar, alla engagerade i konsekvenserna av klimatförstörelse och att klimatomställning måste ske, och gör dem i någon mån till ritualer. 

En performance-ritual med plastsopor från havet som utforskar en berättelse om en familjs förfäders migration över havet för oss närmare vad ett liv vid ett hav fullt av plastskräp innebär. En samling klimataktivister som förbereder en aktion av civil olydnad sett genom en förvrängd lins och i långsam takt. Att planera och organisera som en mänsklig ritual. Fotografier tagna och ord skrivna av deltagare i en workshop kring matsuveränitet för oss närmare deras reflektion kring vad det innebär att köpa grönsaker producerade av ett multinationellt företag. Utbyte av kunskap och tankar som en mänsklig ritual.

Om vi ​​kommer nära naturens aktiviteter, om vi kommer nära våra mänskliga aktiviteter, kan vår syn bli klarare och våra handlingar enklare?

Medverkande:
Oliver Ressler – Not Sinking, Swarming
Serge Attukwei Clottey – The Displaced
Afrikagrupperna – The Future is Female Farming

Afrikagruppernas utställning fortsätter på ABF.

Oliver Ressler – Not Sinking, SwarminSerge Attukwei Clottey – The DisplacedThe African Groups – The Future is Female Farming

Nordic Labour Film Festival shows Climate rituals

The exhibition is shown at cinema Panora and ABF.

A climate report from the United Nations depicting the urgency. Increasing pressure from climate activists around the globe. No one is left unknowledgeble of the climate change that has to become reality to save this planet. But how likely are we to act? 

Artists globally are deeply engaged in this concern. 

The exhibition Climate rituals gives us a glimpse of actions, all engaged in the consequences of climate destruction and that climate change has to happen, and turns them to some extent into rituals. A performance ritual with ocean plastic garbage exploring the narrative of a family’s ancestral migration over the ocean moves us closer to the meaning of a life by an ocean full of plastic garbage. A gathering of climate activists preparing an act of civil disobedience seen through a distorted lens and with a slow pace. Planning and organising as a human ritual. Photographs taken and words written by participants in a workshop around food sovereignty moves us closer to their reflection around what it means to buy vegetables produced by a multinational company. Exchange of knowledge and thoughts as a human ritual.

If we come close to nature’s activities, if we come close to our human activities, can our sight become clearer and our acts more simple?

Participants:
Oliver Ressler – Not Sinking, Swarming
Serge Attukwei Clottey – The Displaced
The African Groups – The Future is Female Farming

The African Groups exhibition continues at ABF.

ABF visar Vi som arbetar med våra kroppar

Utställningen visas på biograf Panora.

Vi som arbetar med våra kroppar är ett dokumentärt konstprojekt av Annica Carlsson Bergdahl och Fotograf Elisabeth Ohlson i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och med stöd av ABF, LO, Arbetarrörelsens kulturfond och Västra Götalandsregionen.

Idé/ producent/ projektledning/intervjuer/text: Annica Carlsson Bergdahl, Rot produktion
Fotografi/ rörlig bild/ ljudspel: Elisabeth Ohlson
Scenografi och grafisk formgivning: Johannes Molin

Oliver Ressler – Not Sinking, SwarminSerge Attukwei Clottey – The DisplacedThe African Groups – The Future is Female Farming

ABF visar We who work with our bodies

The exhibition is shown at cinema Panora.

We who work with our bodies is a documentary art project by Annica Carlsson Bergdahl and Photographer Elisabeth Ohlson in collaboration with Länsmuseet Gävleborg and with support from ABF, LO, Arbetarrörelsens kulturfond and Västra Götalandsregionen.

Idea/ production/ project management/ interviews/ text: Annica Carlsson Bergdahl, Root production
Photography/ moving picture/ sound play: Elisabeth Ohlson
Scenography and graphic design: Johannes Molin

BIOGRAFENS FOAJÉ // CINEMA LOUNGE

I biografens foajé kan du även se kortfilmer av Rad Dox, som gör minidokumentärer för folket. De firar 2 år och släpper årets loop av filmer fredag 12 november kl 18.15

In the cinema lounge you can watch short films by Rad Dox, who makes minidocumentaries for the people. They celebrate 2 years and release this years loop of films November 12 at 18.15

RAd dox

RAD DOX är din nya favoritkälla för minidokumentärer. Vi producerar kortfilmer om förbisedda eller dåligt förstådda ämnen av social, kulturell och politisk relevans. Vi presenterar kreatörer och aktivister, krigare och tänkare, och vi låter deras röst ta plats. Lite som de saker VICE har producerat, men med mindre av hipster-douchebaggery… och utan pengar. Vi är ett litet ideellt kollektiv, varken finansierat av qatariska shejker, ryska oligarker, George Soros eller tillverkarna av fula yogabyxor.

rAD DOX

RAD DOX is your new favorite source of minidocumentaries. We’ll be bringing you short films on overlooked or little understood topics of social, cultural and political significance, from around the corner and around the world. We’ll introduce you to movers and shakers, creators and activists, fighters and thinkers, and we’ll let them do most of the talking. A little like the stuff VICE has been producing, but with less of the hipster douchebaggery… and none of the cash. We are a small not-for-profit collective, funded by neither Qatari sheiks, Russian oligarchs, George Soros nor the makers of ugly yoga pants.

ABF // the Worker’s Educational Association

Film + Poesi: Precious Balance Walk

Sex nordiska performancekonstnärer har blivit inbjudna att skapa performativa skeenden med och i vattnet i Öresund, Ribersborgs strand, Malmö. Intentionen med filmen var att skapa en omedelbar känsla av samhörighet med vatten, och att väcka impulser och inspiration till att utforska det faktum att våra kroppar är komponerade av vatten och att vi lever i en hydrosfär. Och att påminna om hur dyrbart vatten är, och att vi måste skydda vattnet på jorden.

Konstfilm | 14 min | Produktion: Felicia Konrad och Johan Haugen | 2020 | Land: Sverige | Språk: engelska | Undertexter: inga

Film + Poetry: Precious Balance Walk

Six Nordic performance artists have been invited to create performative events with and in the water in the strait of Öresund, along Ribersborgs beach, Malmö. The intention of the film was to create an immediate sense of belonging to water, and to evoke impulses and inspiration to explore the fact that our bodies are composed of water and that we live in a hydrosphere. And to remind you how precious water is, and that we must protect the water on earth.

Arthouse | 14 min | Production: Felicia Konrad och Johan Haugen | 2020 | Country: Sweden | Language: English | Subtitles: none

BOKA MÖTE: Fackligt Center För Papperslösa öppnar i Malmö

Under filmfestivalen kommer Fackligt Center För Papperslösa öppna i Malmö för papperslösa, nyanlända och asylsökande. Arbetsmarknadens regler gäller för alla, även de som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd!

För att boka tid och få stöd i ditt fall, ring Bengt (ordförande Fackligt Center För Papperslösa) på 073-880 80 88.

BOOK A MEETING: Union Centre for Undocumented Immigrants

During the film festival, the Union Centre for Undocumented Immigrants will be open for undocumented people, new arrivals and asylum seekers. The labour market rules apply to everyone, even those without a residence or work permit!

To book a time and get support for your case, call Bengt (Chairman of the Union Centre for Undocumented Immigrants) on 073-880 80 88.