Program Aktiviteter & Workshops // Program Activities & Workshops 2020

Festivalens arkiv med inspelningar // The festival archive of recordings

INVIGNING

Vi öppnar vår digitala festival på nlff.se med en livesändning. Där välkomnar vi med en presentation av festivalens programpunkter, politisk körsång och festivalens öppningsfilm med efterföljande snack.

OPENING

We open our digital festival on nlff.se with a livestream. There we welcome you with a presentation of our programmed events, a political choir and the opening film with subsequent talk.

KAFÉET

Under hela festivalen kommer vi att livestreama från vårt festivalkafé. Kvällstid blir det musik. Vid frukost och lunch bjuder vi in gäster och vi kopplar upp mot de lokala träffar som organiseras runt om i landet för att prata om tankar som dykt upp under programmet. Resten av tiden kan du följa vårt arbete.

THE CAFÉ

Throughout the festival, we will livestream from our festival café. In the evening there will be music. At breakfast and lunch we invite guests and we connect with the local meet-ups’ that are organised around the country to talk about thoughts that have emerged during the program. Rest of the time you can follow our work.

WORKSHOP: Saltade videor

Varför göra filmer om arbetarkamp?
En workshop med labournet.tv om hur videoproduktion direkt kan stödja arbetares kamp och arbetsplatsorganisering. labournet.tv är ett litet kvinnokollektiv i Berlin som arbetar för att göra arbetares erfarenheter och kamp mer synlig. De har tio års erfarenhet av arbetarkamp inom videoproduktion. De har också samlat 800 videor om strejker och mobilisering på arbetsplatser från hela världen i sitt fritt tillgängliga onlinearkiv.

Längd: 90 min
Språk: Engelska
Anmälan: Ingen – öppen för alla

WORKSHOP: Salty videos

Why making films about workers struggles?
A workshop with labournet.tv about how to directly support workers’ struggles and workplace organisation with video productions. labournet.tv is a small womens’ collective in Berlin working to make the experiences and struggles of workers more visible. They have 10 years of experience of workers’ struggles in video production. They also collected 800 videos about strikes and workplace mobilizations from all over the world in their free online archive.

Length: 90 min
Language: English
Sign up: None – open for all

WORKSHOP: Besegra apatin

Stångar du dig blodig för att få folk att engagera sig? Då är den här workshopen för dig. Hör framgångsrika historier om hur andra har förändrat sina arbetsplatser och vänt apati till handling. Lär dig verktyg för praktisk organisering för att engagera dina medarbetare, agera, and nå resultat.

Längd: 120 min
Språk: Engelska // Simultantolkning till svenska
Deltagare: Bianca Cunningham från media- och organisationsprojektet Labor Notes.

WORKSHOP: Beating Apathy

Are you beating your head against the wall trying to get people involved? This workshop is for you. Hear success stories about how others have turned their workplaces around and turned apathy into action. Learn practical organising tools for engaging your co-workers, taking action, and getting results.

Duration: 120 min
Language: English // Simultaneous translation to Swedish
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes.

WORKSHOP: Rasism och rörelse – Låt oss prata om det

Hur dyker rasism upp på våra arbetsplatser och till och med i våra fackförbund? Hur kan vi genom olika strategier konfrontera den genom våra förhandlingar, organisering, facklig kultur, och kopplingar till andra sociala rörelser.  Och vad kan man säga till fackmedlemmar som inte är övertygade om att jämlikhet och antirasism har någonting att göra med fackpolitik? Detta är en förkortad version av en workshop som skapar mycket samtal bland fackförbund i USA.

Längd: 120 min
Språk: Engelska // Simultantolkning till svenska
Deltagare: Bianca Cunningham från media- och organisationsprojektet Labor Notes.

WORKSHOP: Race and Labor – Let’s Talk About It

How does racism show up in our workplaces and even in our unions? What are some of our strategies to confront it through our bargaining, organizing, union culture, and community connections? And what can you say to union members who aren’t convinced racial justice has anything to do with union politics? This is an abbreviated version of a workshop that’s sparking lots of conversation among unions in the U.S.

Duration: 120 min
Language: English // Simultaneous translation to Swedish
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes.

BOKA MÖTE: Fackligt Center För Papperslösa öppnar i Malmö

Under filmfestivalen kommer Fackligt Center För Papperslösa öppna i Malmö för papperslösa, nyanlända och asylsökande. Arbetsmarknadens regler gäller för alla, även de som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd!

För att boka tid och få stöd i ditt fall, ring Bengt (ordförande Fackligt Center För Papperslösa) på 073-880 80 88.

BOOK A MEETING: Union Centre for Undocumented Immigrants

During the film festival, the Union Centre for Undocumented Immigrants will be open for undocumented people, new arrivals and asylum seekers. The labour market rules apply to everyone, even those without a residence or work permit!

To book a time and get support for your case, call Bengt (Chairman of the Union Centre for Undocumented Immigrants) on 073-880 80 88.

Kör: Reclaim With Song

Reclaim With Song är en partipolitiskt obunden, men politisk, kör som sjunger låtar som ger kraft.

Längd: 10 min
Språk: Mix: Engelska + Svenska

Choir: Reclaim With Song

Reclaim With Song is a non-partisan, political choir singing songs that give strength.

Length: 10 min
Language: Mix: English + Swedish