SPÅR: Radikal film 2020 // TRACK: Radical film 2020

Följ festivalen här // Follow the festival here: www.nlff.se

RADIKAL FILM är ett programspår som innehåller programpunkter riktade till filmare. Här hittar du master class’s, workshops, work-in-progress, föreläsningar och diskussioner om film och för filmare. Vi började med dessa programpunkter 2019 och fortsätter att varje år utveckla dem. Vår ambition är att stötta och organisera filmare. Samarbetspartners är Radical Film Network och det internationella nätverket för arbetarfilmfestivaler, Labour Film Festival network. Kanske kan vi i framtiden även starta en filmfond för arbetarfilm, en genre där vi inkluderar filmer om arbetarkamp, levnadsvillkor globalt och andra kamper för ett inkluderande samhälle.

RADICAL FILM is a program track that contains program events aimed at filmmakers. Here you will find master classes, workshops, work-in-progress, lectures and discussions about film and for filmmakers. We started with these program events in 2019 and continue to develop them every year. Our ambition is to support and organise filmmakers. Partners are the Radical Film Network and the international network for labour film festivals, the Labor Film Festival network. Maybe in the future we can also start a film fund for labour film, a genre where we include films about the workers’ struggle, living conditions globally and other struggles for an inclusive society.

MASTER CLASS:
DOKUMENTERA EN STREJK

När pedagogerna i Los Angeles röstade för att gå ut i strejk började filmskaparna Yael Bridge och Yoni Golijov dokumentera de fem månaderna av organisering som pågick bakom kulisserna där lärare, studenter och föräldrar stred för att försvara sina skolor. Hör filmskaparna berätta om arbetet bakom dokumentären When We Fight. Filmskaparna kommer ge en inblick i deras research, förproduktion, produktion, and efterproduktion, och hur filmen utvecklades under processen.

Längd: 45 min
Språk: Engelska
Deltagare: Yael Bridge och Yoni Golijov, regissörer/producenter av dokumentären When We Fight

MASTER CLASS:
DOCUMENTING A STRIKE

When Los Angeles educators voted to go on strike, the filmmakers Yael Bridge and Yoni Golijov started to capture the five months of behind the scenes organizing by teachers, students, and parents as they fought to defend their schools. Hear about the work behind the documentary When We Fight. The filmmakers will provide insight into the research, pre-production, production, and post-production of the film, and how the film evolved during the filmmaking process.

Duration: 45 min
Language: English
Participants: Yael Bridge and Yoni Golijov, the directors/producers of the documentary When We Fight

WORK IN PROGRESS

Ett program där oberoende filmare och andra kulturarbetare delar med sig av och diskuterar sina pågående projekt.

Längd: 60 min
Språk: Engelska
Medverkande: Uppdateras

WORK IN PROGRESS

A program where independent filmmakers and other cultural workers share and discuss their ongoing projects.

Duration: 60 min
Language: English
Participants: TBD

WORKSHOP: SALTADE VIDEOR

Varför göra filmer om arbetarkamp?
En workshop med labournet.tv om hur videoproduktion direkt kan stödja arbetares kamp och arbetsplatsorganisering. labournet.tv är ett litet kvinnokollektiv i Berlin som arbetar för att göra arbetares erfarenheter och kamp mer synlig. De har tio års erfarenhet av arbetarkamp inom videoproduktion. De har också samlat 800 videor om strejker och mobilisering på arbetsplatser från hela världen i sitt fritt tillgängliga onlinearkiv.

Datum: 8 november
Språk: Engelska
Längd: 90 min
Anmälan: Ingen – öppen för alla

WORKSHOP: SALTY VIDEOS

Why making films about workers struggles?
A workshop with labournet.tv about how to directly support workers’ struggles and workplace organisation with video productions. labournet.tv is a small womens’ collective in Berlin working to make the experiences and struggles of workers more visible. They have 10 years of experience of workers’ struggles in video production. They also collected 800 videos about strikes and workplace mobilizations from all over the world in their free online archive.

Date: November 8
Language: English
Length: 90 min
Sign up: None – open for all

PREKARIATETS BIOGRAF

Tom Zaniello, Labour film, DC, berättar om sin nya bok The Cinema of the Precariat. Boken handlar om de exploaterade, ofrivilligt deltidsarbetande, och tillfälligt anställda arbetarna i världen, och Tom kommer kommer ge oss sina tankar om hur deras arbetssituation visas på film.

Längd: 20 min
Språk: Engelska
Deltagare: Tom Zaniello, DC Labor Film Fest, Washington DC

THE CINEMA OF THE PRECARIAT

A talk by Tom Zaniello, Labor film, DC. about his new book release The Cinema of the Precariat. It’s a book about the exploited, underemployed and temporary workers of the world, and he will give us some reflections on their labour conditions as expressed in film.

Duration: 20 min
Language: English
Participants: Tom Zaniello, DC Labor Film Fest, Washington DC

HUR KAN VI ORGANISERA RADIKALA FILMSKAPARE?

En presentation av Steve Presence från Radikala Filmnäterket (RFN) om hans senaste boksläpp Samtida Radikal FIlmkultur – Nätverk, Organisationer och Aktivister, följt av en diskussion med radikala filmskapare om hur vi kan organisera oss.

Längd: 90 min
Språk: engelska
Deltagare: Steve Presence, RFN (Radical Film Network), UK. Uppdateras

HOW TO ORGANISE RADICAL FILMMAKERS?

A presentation by Steve Presence from the Radical Film Network (RFN) on his latest book release Contemporary Radical Film Culture – Networks, Organisations and Activists, followed by a discussion with radical filmmakers on how to organise.

Duration: 90 min
Language: English
Participants: Steve Presence, RFN (Radical Film Network), UK. TBD

UT UR RÄDSLAN – FILMSKAPANDE OCH STREJKER I BELARUS

En filmvisning och ett samtal med Leonid Kalitenya, filmproducent i Belarus.

Pitfall är en kort fiktionsfilm, regisserad av Daria Yurkevich och samproducerad av Leonid Kalitenya. Den är ett filmpussel som ger förståelse för fenomenet rädsla och funktionerna av hur den manifesteras i Belarus. Efter filmen kommer Leonid att prata om den aktuella situationen och strejkerna i Belarus och om filmskapande på en plats med restriktioner.

Längd: 50 min
Språk: engelska
Deltagare: Leonid Kalitenya, filmproducent, Vitryssland

GETTING OUT OF FEAR – FILMMAKING AND STRIKES IN BELARUS

A film screening and a talk with Belarussian film producer Leonid Kalitenya. Pitfall is a short fiction, directed by Daria Yurkevich and co-produced by Leonid Kalitenya. It’s a film-puzzle which gives an understanding of the phenomenon of fear and the shows its manifestation in Belarus. After the film Leonid will talk about the current situation and strikes in Belarus and about filmmaking in a restricted context.

Duration: 50 min
Language: English
Participants: Leonid Kalitenya, film producer, Belarus

FRITT FALL ELLER MÖJLIGHET

Filmaren Gunnar Lindholm har följt kulturarbetare under Coronapandemin och deras kamp för att överleva. Vi visar ett utdrag ur hans pågående filmprojekt, som följs av en diskussion med branschorganisationer och fackförbund. Kan ljuset som satts på kulturarbetares utmaningar under pandemin, vara en möjlighet som branschorganisationer och fackförbund kan dra nytta av för att skapa varaktiga förändringar.

Längd: 60 min
Språk: svenska
Deltagare: Representanter från branschorganisationer och fack

FREE FALL OR OTHER OPTIONS

Filmmaker Gunnar Lindholm has followed cultural workers during the Corona pandemic and their struggle to survive. We show an excerpt from his ongoing film project, which is followed by a discussion with supply organisations and unions. Can the light that has been put on the challenges of cultural workers during the pandemic, be an opportunity that supply organisations and trade unions can take advantage of to create lasting change.

Duration: 60 min
Language: Swedish
Participants: Representatives from supply associations and unions

ARBETARFILMFESTIVALKONFERENS
ARBETANDE EUROPA. NYA TRENDER INOM ARBETARFILM.

Flera filmfestivaler med fokus på temat arbete har under de senaste åren etablerats i Europa. Detta återspeglar filmindustrins förnyade uppmärksamhet gentemot denna fråga och de nya filmspråk som representerar den. I det här samtalet diskuterar vi våra mål och aktiviteter som skiljer sig från festival till festival, hur vi hanterar situationen med pandemin och framtida samarbetsmöjligheter.  Inspelningen gjordes under Working Title Film Festival, Italien i oktober och visas i samarbete med dem.

Längd: 120 min
Språk: Engelska
Deltagare: Itxaso Diaz, LAN Festival audiovisual obrero i Spanien, Talat Bhat, Arbetar Filmfestivalen i Sverige, Maïté Peltier, Filmer le travail i Frankrike, Marina Resta, Working Title Film Festival i Italien

LABOUR FILM FESTIVAL CONFERENCE
WORKING EUROPE. NEW TRENDS IN LABOUR FILMS.

Several film festivals focusing on the theme of work were established in the last few years in Europe. It reflects the renovated attention of the film industry to this issue and to the new languages that represent it. In this talk we discuss our aims and activities that differs from festival to festival, how we handle the pandemic situation and future collaborative possibilities. The recording was made during the Working Title Film Festival, Italy in October and is screened in collaboration with them.

Duration: 120 min
Language: English
Participants: Itxaso Diaz, LAN Festival audiovisual obrero in Spain, Talat Bhat, Nordic Labour Film Festival in Sweden, Maïté Peltier, Filmer le travail in France, Marina Resta, Working Title Film Festival in Italy

FILM SOM VERKTYG INOM FACKEN

Kampanjer med kommersiell filmproduktion, att lyfta dolda problem med oberoende filmskapande, distribution i kommersiella kanaler eller på sociala medier, utbildningsfilm. Möjligheterna att använda film inom facken är många och beror på kapacitet. Exempel från Storbritannien, Ryssland och Sverige kommer att tjäna som underlag för denna diskussion.

Längd: 90 min
Språk: svenska (delvis på engelska med svensk text)
Medverkande: Anastasia Vasilyeva, Alliance of Doctors, Ryssland. Anna Burton, Neontetra Creative Film Agency, Storbritannien. Lars Wiberg, ABF Media. Fackliga representanter

FILM AS A TOOL IN THE UNIONS

Campaigning using commercial film production, to highlight hidden issues with independent filmmaking, distribution in commercial channels or on social media, educational film. The possibilities for film in trade unions are diverse and dependent on capacity. Examples from the UK, Russia and Sweden will serve as a base for this discussion.

Duration: 90 min
Language: Swedish (partly in English with Swe subs)
Participants: Anastasia Vasilyeva, Alliance of Doctors, Russia. Anna Burton, Neontetra Creative Film Agency, UK. Lars Wiberg, ABF Media (the Worker’s Educational Association). Union representatives