Snack 2020 // Talks 2020

Festivalens arkiv med inspelningar // The festival archive of recordings

https://youtu.be/kRaHFlhbe-E

Corona – boven i dramat?

Ett samtal om hur krisen inom vård och omsorg blev synlig. Marknadsstyrning driver på effektivisering och besparingar. Personalen inom äldreomsorgen i Sverige är sjukast bland alla yrkesgrupper. Arbetsmiljön inom vården hotar patientsäkerheten och konkurrensen driver nätläkarbolag att lista patienter utan deras vetskap. Varför lovar politiker insatser, men ändå sker inga förändringar? Vilka alternativ finns till marknadsstyrning av dessa sektorer?

Föredrag om styrning av vård och omsorg med ledande forskare i Sverige och representant från det skotska systemet, följt av en paneldiskussion med facken och Socialistiska vårdarbetare.

Längd: 120 min
Språk: Svenska (delvis på Engelska)
Medverkande: Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool, har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, han har jobbat internationellt för WHO, är aktiv inom Nätverket för gemensam välfärd och är medförfattare till en boken Jämlik vård – en handlingsplan) som snart kommer ut på premissförlag. Åsa Plesner skriver rapporter om bl a äldreomsorgen på tankesmedjan Balans. Lars Taxén är aktiv i Nätverket för Gemensam Välfärd och Medborgarnas Coronakommission och har i ett jämförande perspektiv med Sverige skrivit en rapport om hur vården styrs i Skottland. Wilma Brown är aktivist i Skotska fackföreningen UNISON och är vårdanställd inom NHS Skottland. Ewa Glimhed är ombud för Kommunal och undersköterska i ett särskilt boende. Denise Neal är ombud för Kommunal och undersköterska på akuten i Lund. Matilda Redemo är sjuksköterska och aktiv i nätverket Socialistiska Vårdarbetare. Vi visar även utdrag ur en dokumentärfilm om hemtjänsten under Coronapandemin av filmaren Gunnar Lindholm som han kallar Hemtjänst och Corona, samt vittnesmål ur #vårduppropet. Daniel Mathisen, frilansjournalist för bl a Dagens Arena modererar samtalet.

Corona – the culprit?

A discussion about how the crisis in health and elderly care became visible. Market management drives efficiency and savings. The staff in elderly care in Sweden are the sickest among all occupational groups. The work environment in the healthcare sector threatens patient safety and competition drives online medical companies to list patients without their knowledge. Why do politicians promise remedies, but still no changes take place? What are the alternatives to market management in these sectors?

A lecture on the governance of healthcare and elderly care with leading researchers in Sweden and a representative from the Scottish healthcare system, followed by a panel discussion with the Unions and a representative from the Socialist Healthcare Workers.

Length: 120 min
Language: Swedish (partly in English)
Participants: Göran Dahlgren is visiting professor at University of Liverpool, former head of the health care unit at the Social Department and public health advisor at The Public Health Agency of Sweden, he worked internationally for WHO, is active in the Network for common welfare and co-auther of the book Equal health care – an action plan) that soon will be released at premissförlag. Åsa Plesner writes reports about the elderly care sector, among other subjects, at the think tank Balance. Lars Taxén is active in the Network for Common Welfare and Citizens Corona Commission and has written a report about the Scottish model in a comparable perspective with the Swedish system. Wilma Brown is an activist in UNISON trade union and healthcare worker in NHS Scotland. Ewa Glimhed is a representative for the Swedish Municipal Workers´ Union and an assistant nurse in a special accommodation. Denise Neal is a representative for the Swedish Municipal Workers´ Union and an assistant nurse in the emergency room in Lund. Matilda Redemo is a nurse and active in the network Socialist Healthcare Workers. We also show excerpts from a documentary from the home service during the Corona pandemic by the filmmaker Gunnar Lindholm, which he calls Home Service and Corona, as well as testimonies from #thehealthappeal. Daniel Mathisen, freelance journalist for Dagens Arena, among others, moderates the conversation.

https://youtu.be/5F-sXE5upTQ

Vård-hacking: initiativ och samarbeten i världen under Corona

Anastasia Vasilyeva startade den medicinska fackföreningen Aliance of Doctors i Ryssland och blev statens fiende när hon tog upp sanningar som spreds via sociala medier om dysfunktionalitet i sjukvårdssystemet i Ryssland under Corona. Lyssna på deras kamp för att hjälpa vårdpersonal. National Health Workers’ Union of Liberia’s ledare är fast i Tyskland och fruktar hot från den liberianska staten på grund av deras arbete. Lyssna på hur PSI (Public Services International) och fackförbund i Sverige stöder dem. Dessa och fler globala initiativ och samarbeten under pandemin kommer att belysas i detta program, följt av en diskussion om hur sådana initiativ kan formaliseras och samarbeten utökas för att förändra situationen för vård- och äldreomsorgspersonal globalt.

Intervjuer med några av deltagarna varvat med exempel på hur de arbetar med film och sociala medier, följt av ett gemensamt samtal.

Längd: 120 min
Språk: Engelska
Medverkande: Zanele Nomdikinya är aktiv inom Gauteng Community Healthcare Workers Forum (GCHWF) i Sydafrika, och kommer att berätta om hur sjukvårdspersonal organiserat sig och kämpar bl a för att de ska erkännas som professionell sjukvårdspersonal. Anastasia Vasiljeva leder fackförbundet Alliance of Doctors i Ryssland. När de samlat in utrusning som de levererat till vårdpersonal har polisen stoppat dem. Nu använder de film och sociala medier för att sprida klargörande information som döljs av staten. George Poe Williams är ledare för fackförbundet National Health Workers’ Union of Liberia (NAHWUL) i Liberia. Han sitter fast i Tyskland för att det är riskabelt att åka tillbaka till Liberia pga hans fackliga arbete. Han kommer att prata om kampen för solidaritet, kampen för acceptabla arbetsvillkor för vårdpersonal och för att färre ska dö i Covid19 än under Ebola-epidemin. Wilma Brown arbetar som vårdpersonal inom NHS Skottland och är aktivist i facket UNISON, Skottland. Hon kommer att prata om svårigheter och kampanjer i en samarbetsdriven hälsovårdssektor under pandemin. Leo Hyde is video campaigns and communications assistant at PSI (Public Service International). Han kommer att prata om PSI: s globala försök att fånga perspektivet från frontlinjen för covid-19-arbetare, som ett nyckelverktyg för att skapa ett fall för allmän folkhälsovård. Nina Bergman jobbar internationellt för Vårdförbundet. Hon kommer att berätta om deras internationella samarbeten och hur de samlar in information under pandemin från olika delar av världen. Vi får även se utdrag ur initiativen #vårduppropet, Sverige och Granne till Granne, startat av organisationen Allt åt Alla, Malmö.

Health care-hacking: international initiatives and collaborations during Corona

Anastasia Vasilyeva started the medical union Alliance of Doctors in Russia and became the enemy of the state when she raised truthful accounts, via social media, about healthcare and the dysfunctionality of the system in Russia during the Corona Pandemic. Listen to their struggle to help healthcare professionals. National Health Workers’ Union of Liberia’s leader is stuck in Germany in fear of threats from the Liberian State because of the Union’s work. Listen to how PSI (Public Services International) and how unions in Sweden support them. These and more global initiatives and collaborations during the Pandemic will be highlighted in this program. It is followed by a discussion about how such initiatives can be formalised and how collaboration is to be increased to change the situation for health and elderly care workers, globally.

Interviews with some of the participants interspersed with examples of how they work with film and social media, followed by a joint conversation.

Zanele Nomdikinya is active in the Gauteng Community Healthcare Workers Forum (GCHWF) in South Africa, and will talk about how healthcare professionals have organised themselves and are fighting, among other things, for them to be recognised as professional healthcare workers. Anastasia Vasilyeva leads the union the Alliance of Doctors in Russia. When they collected equipment that they delivered to medical staff, the police stopped them. Now they are using film and social media to spread clarifying information hidden by the state. George Poe Williams is the leader of the National Health Workers’ Union of Liberia (NAHWUL) in Liberia. He is stuck in Germany because it’s too risky to go back to Liberia, due to his union work. He will talk about the fight for solidarity, the fight for acceptable working conditions for healthcare professionals and for fewer people to die in Covid19 than during the Ebola epidemic. Wilma Brown works as a healthcare professional within NHS Scotland and is an activist in the union UNISON, Scotland. She will talk about difficulties and campaigns in a collaborative health care sector during the Pandemic. Leo Hyde is video campaigns and communications assistant at PSI (Public Service International). He will talk about PSI’s global efforts to capture the perspective from the front lines of covid-19 workers, as a key tool for creating a case for public health care. Nina Bergman works internationally for the union the Swedish Association of Health Professionals. She will talk about their international collaborations and how they gather information during the pandemic from different parts of the world. We also get to see excerpts from the initiatives #thehealthcareappeal, Sweden and Neighbor to Neighbor, started by the organisation Allt åt Alla, Malmö, Sweden.


Motståndets reproduktion

Hur ser möjligheten för kamp och motstånd ut inom omsorgsarbete och sjukvård? Coronapandemin har synliggjort många samhällens sårbarheter som en konsekvens av decennier av neoliberala reformer. Trots det hårda och riskfyllda krisarbetet har flera sjukvårdare varslats. Den privatiserade äldreomsorgen har varit fallerande i sin coronahantering under krisen. Genomgående rasism och diskriminering baserat på könsidentitet, sexualitet och uttryck ökar hälsoojämlikheten. Bland landsting föreslås digitalisering och omorganiseringar som lösning, men från golvet kommer andra krav. Verklighetsbeskrivningen mellan beslutsfattare och utövare är milsvid. Hur kan omsorgen, snarare än ekonomin, göras till den primära organisatoriska principen för våra samhällen? Vad är förutsättningarna för facklig kamp inom omsorg och sjukvård? Dessa frågor diskuteras med aktörer från fackligt arbete, sjukvård och forskning.

Längd: 50 min
Språk:
Svenska
Arrangör: konstinitiativet Mint
Medverkande: Pamela Otarola, Migrantorganisatör för Stockholm LS och underskötetska vid Södersjukhuset. Roya Hakimnia, Läkare på Rinkeby vårdcentral, skribent och medlem i Vänsterpartiet. Mani Shutzberg, Läkare och doktorand i den praktiska kunskapens teori på Södertörns högskola. Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Spoken word-artist och Transaktivist
Organiserat av Michele Masucci

Samtalet var det tredje i en serie som kommer pågå under hösten och vintern på ABF, Stockholm under ramen för konstinitiativet Mint och utställningen En omsorgsfull strejk* som öppnar 3 december 2020. Detta samtal arrangerades i samarbete med Feministiskt forum.
Programmet sändes via ABF och Feministiskt forum 7 oktober 19:15-20:00. Inspelningen finns även tillgänglig på Mints hemsida www.m-i-n-t.se


*Precarias a la deriva, 2005

The Reproduction of Resistance

What are the possibilities for resistance and struggle in care and healthcare? The corona pandemic has highlighted the vulnerabilities in many societies as a consequence of decades of neoliberal reforms. Despite the hard work during the first wave of the pandemic several healthcare workers have been let off. Privatised elderly care has collapsed in its management of corona. Racism and gender-based discrimination resulting in health inequality have increased. Among the measures proposed by many regional governments in Sweden are increased digitalisation and reorganisations resulting in more staff cuts. But on the floor, radically different demands are voiced. The different descriptions of reality between policymakers and careworkers are miles wide apart. How can care rather than economic principles become the primary organizing principle for our society? Which are the conditions for union struggle within healthcare? These questions will be discussed with representatives from union activism, healthcare and research.

Duration: 50 min
Language:
Swedish
Organiser: art initiative Mint
Participants: Pamela Otarola, Migrant workers organiser for SAC Stockholm LS and nurse at Södersjukhuset. Roya Hakimnia, Medical doctor and writer member of the Left Party. Mani Shutzberg, Medical doctor and PhD student in the theory of practical knowledge at Södertörns University. Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Spoken word-artist and Trans activist
Organised by Michele Masucci 

The evening was the second in a series that will be done during this fall and winter at ABF within the framework of the art initiative Mint and the exhibition A Careful Strike* that opens on December 3, 2020. This program is arranged in collaboration with Feministiskt forum. 
The program was broadcasted by ABF and Feministiskt forum October 7 19:15-20:00. A recording is available on Mints webpage www.m-i-n-t.se

*Precarias a la deriva, 2005

Arbetarkamp i sockerindustrin

Arbetsvillkor i sockerindustrin; såsom låga löner, dåligt boende, bristfälligt tillhandahållande av skyddsutrustning, otillräckligt socialt skydd och brott mot arbetsrätten är uppenbara. I det här samtalet får vi höra om organiseringen för att ändra på situationen.

GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe) är en del av den globala kampanjen för sockerarbetares rättigheter. De jobbar i solidaritet med alla arbetare i sockerindustrin globalt. Zimbabwe’s sockerarbetare  är stolta över att vara del av den här kampanjen tills arbetarnas rättigheter vunnits. Om en skadas, skadas alla!

Längd: 45 min
Språk: Engelska
Deltagare: Austin Muswere, biträdande generalsekreterare på GAPWUZ
Samarbete: Afrikagrupperna

Workers’ struggle in the sugar sector

In the sugar sector conditions of work; such as low wages, poor accommodation, lack of provision of protective clothing, inadequate social protection and general workers’ rights violations, are evident. In this talk we hear about organising to change this situation.

GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe) are part of the global campaign for the rights for sugar workers. They work in solidarity with all workers in the Sugar sector globally. The Zimbabwe Sugarcane farm workers are proud to be part of this campaign until workers’ rights struggles are won. An injury to one is an injury to All!

Duration: ca 45 min
Language: English
Participants: Austin Muswere, Deputy General Secretary of GAPWUZ
Cooperation: Afrikagrupperna

Migrantarbetare under pandemin i Qatar

Miljontals migrantarbetare runt om i världen påverkas negativt av COVID-19-pandemin. I Quatar, med 2 miljoner migrantarbetare, är det en stor utmaning att skydda deras rättigheter. Medvetna om migrantarbetarnas sårbarhet, behövde Building and Wood Workers’ International (BWI) och deras partners kliva fram och vara kreativa för att ta itu med arbetarnas problem i den pågående COVID-19-pandemin.

Längd: ca 60 min
Språk: Engelska
Deltagare: Skyddade identiteter
Samarbete: Byggnads

Migrant workers amidst the pandemic in Qatar

Millions of migrant workers around the world are adversely affected by the COVID-19 Pandemic. In Qatar where 2 million workers are migrants, protecting their rights is a real challenge. Cognizant of the vulnerabilities of migrant workers, the Building and Wood Workers’ International (BWI) and its partners in Qatar have had to step up and be creative in addressing the issues of the workers amidst the COVID-19 pandemic.

Duration: about 60 min
Language: English
Participants: Non-disclosed identities
Cooperation: Byggnads

Från lönedumpning till slaveri

Från Fackligt Center för Papperslösa berättas det om hur ”slaveriet växer på våra arbetsplatser. Exploateringen och utnyttjandet av människor på våra arbetsplatser är värre än någonsin. Från en urusel lön till ingen lön alls. Från lönedumpning till slaveri. En människohandel som blir allt råare och brutalare.” Vi har bjudit in våra fackliga samarbetspartners och andra fackförbund för ett samtal om hur vi tillsammans sätter ett stopp för exploateringen.

Längd: 60 min
Språk: Svenska
Deltagare: Bengt Sandberg, ordförande Fackligt Center För Papperslösa. Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne. Emil Boss, Stockholms LS fackliga migrantrådgivning.

From wage dumping to slavery

From The Union Centre for Undocumented Immigrants come warnings that “the slavery is growing at our workplaces. The exploitation of people at our workplaces is worse than ever. From lousy pay to none at all. From wage dumping to slavery. Human trafficking is growing rawer and more brutal.” We have invited our partner unions and other unions to this talk about how we together can put an end to the exploitation.

Length: 60 min
Language: Swedish
Participants: Bengt Sandberg, Chairman of the Union Centre for Undocumented Immigrants. Jonas Sjöberg, Chairman of Byggnads Skåne. Emil Boss, Stockholms LS fackliga migrantrådgivning.

Amazon och facket

Som de flesta vet är detaljhandels- & logistikjätten Amazon på väg att etablera sig i Sverige. Företaget hyllas ofta som innovativt och nyskapande. Samtidigt är Amazon kanske lika känt för sina antifackliga metoder. Vi har hört berättelser om arbetare som fick kissa i PET-flaskor under arbetet och gravida kvinnor tvingades arbeta i stående ställning i flera timmar, för att nämna två exempel.
Hur är det då att jobba på Amazon? Och inte minst, hur är det att vara fackligt engagerad där? För att ta reda på det pratar vi med två fackliga aktivister med erfarenhet från Amazons anläggningar i Tyskland och Polen. Kanske kan de ge svar på frågan om vad som väntar den svenska fackföreningsrörelsen när Amazon startar upp sin verksamhet här.

Längd: 60 min
Språk: Engelska // Undertexter Svenska
Deltagare: Christian Krähling arbetar på Amazons anläggning i Bad Hersfeld, Tyskland. Han är fackligt aktiv i ver.di, Förenade serviceförbundet. Roman Lupinski är aktiv i IP, arbetarinitiativet, som har en fackklubb på Amazons lager i Poznan, Polen. Frederick Batzler arbetar som arbetsrättsjurist på SAC Syndikalisterna, och är samtalets moderator.

Organising Amazon

As most people know, the retail and logistics giant Amazon is about to set up shop in Sweden.

The company is often praised for being creative and innovative. At the same time, Amazon is probably just as much associated with anti-union practices. We’ve heard the reports about workers having to pee in bottles and pregnant women who are forced to endure long shifts standing up.
So how is it really to work at Amazon. And more importantly, how is it to be active in a labour union there? To find out, we talk with two union activists with experience from Amazon’s facilities in Poland and Germany. Maybe they can provide answers to the question of what awaits the Swedish labour movement when Amazon launches it’s operations here.

Duration: 60 min
Language: English // Subtitles Swedish
Participants: Christian Krähling works at the Amazon facility at Bad Hersfeldt in Germany. He’s an active member of ver.di, the German United Services Trade Union. Roman Lupiniski is an active member of IP, the Workers Initiative, which organizes a union local at the Amazon warehouse at Poznan, Poland. Frederick Batzler works as a labor attorney with the union SAC (Central Organisation of the Workers of Sweden), and is the moderator of this talk.

Saltorganisering

Att salta en arbetsplats är en gammal facklig organiseringsmetod som går ut på att ta ett jobb i syfte att organisera arbetsplatsen. Ofta sker detta, i alla fall inledningsvis, utan att företaget förstår vad som händer. Därför är saltorganisering en metod som lämpar sig väl för branscher med otrygga anställningar och särskilt aggressiva arbetsgivare där det inte går att vara öppen med sitt fackliga engagemang.

I det här samtalet pratar vi med Erik Forman, en erfaren saltorganisatör från USA. Erik var aktiv i den radikala fackföreningen IWW (Industrial Workers of the World), där han organiserade caféer och snabbmatsrestauranger. Kanske kan hans lärdomar vara användbara i Sverige, där ett hårdnande klimat på arbetsplatserna har aktualiserat ett behov av fackliga strategier som inte bara förlitar sig på MBL-förhandlingar och öppen medlemsvärvning.

Längd: 60 min
Språk: Engelska
Undertexter: Svenska
Deltagare: Erik Forman från Industrial Workers of the World. Simon Hedelin är studieorganisatör på SAC Syndikalisterna

Salt organising

To salt a workplace is a well tried organizing method which means that someone takes a job with the specific intention of organizing that workplace. This is almost always done without the employer knowing about the effort. For that reason, salting is a method that is suitable when approaching particularly aggressive and union hostile companies.

In this discussion we will talk to Erik Forman, a seasoned salt organizer form the US. Erik was an active member of the radical union IWW (Industrial Workers of the World), where he organized cafes and fast food restaurants. Perhaps his experience can be useful in Sweden, where an increasingly aggressive attitude from employers highlight the need for union strategies that don’t rely only on the formal legal framework of bargaining and open

membership recruiting.

Duration: 60 min
Language: English
Subtitles: Swedish
Participants: Erik Forman from Industrial Workers of the World. Simon Hedelin is an organizer and study coordinator with the SAC (Central Organisation of the Workers of Sweden)

Fackliga strategier utanför boxen

Hur ska radikala fackföreningsaktivister förhålla sig till de hinder som byråkratiska fackföreningar många gånger själva utgör? I Sverige är en av de vanligaste, oppositionella strategierna att helt enkelt bilda en fristående organisation, ofta inom SAC Syndikalisterna. Men finns det alternativ till den syndikalistiska strategin?

I det här samtalet träffar vi representanter för tre grupper som har valt helt andra sätt att organisera sig, både inom och utanför de stora fackföreningarna. Angry Workers är ett undersökande projekt i London, som går ut på att placera sig mitt i arbetarklassen för att där tillsammans med arbetarna försöka finna en framkomlig väg, utan att pådyvla dem en massa förutfattade meningar. Den tyska gruppen Gewerkschaftslinke är ett nätverk av oppositionella aktivister som verkar inom de stora fackföreningarna. Restaurant Opportunities Center United är inte en fackförening, utan jobbar med att och hjälpa restaurangarbetare organisera sig själva och ställa krav.

Längd: 60 min
Språk: Engelska
Undertexter: Svenska
Deltagare: Angry Workers. Gewerkschaftslinke. Restaurant Opportunities Center United. Gabriel Kuhn från SAC Syndikalisternas internationella kommitté modererar samtalet

Union Strategies Outside of the Box

How should militant union activists deal with the obstacles that bureaucratic unions many times pose? In Sweden, the main oppositional strategy is to form an independent organization, often within the syndicalist SAC. But are there alternatives to the syndicalist strategy?

In this talk we meet representatives for three groups that have chosen completely different ways of organizing, both within and outside of the main unions. Angry Workers is a London based project inspired by workers inquiry. The group has placed itself in the middle of working class reality in order to find a way forward together with workers without imposing preconceived ideas on them. The German group Gewerkschaftslinke is a network of oppositional activists that work within the main unions. Restaurant Opportunities Center United is not a union, but supports restaurant workers self organising and raising demands.

Duration: 60 min
Language: English
Subtitles: Swedish
Participants: Angry Workers. Gewerkschaftslinke. Restaurant Opportunities Center United. Gabriel Kuhn from the international committee of the SAC (Central Organisation of the Workers of Sweden) will moderate the talk

Lärdomar från facklig gräsrotskamp

Anställda på Verizon Wireless (mobiloperatör) detaljhandel delar sina erfarenheter från att ha startat det första facket på Verizon Wireless i USA, av att förhandla, och till slut gå ut i strejk för att säkra ett första kontrakt.

Det här snacket följs av workshopen: Beating Apathy
Stångar du dig blodig för att få folk att engagera sig? Då är den här workshopen för dig. Hör framgångsrika historier om hur andra har förändrat sina arbetsplatser och vänt apati till handling. Lär dig verktyg för praktisk organisering för att engagera dina medarbetare, agera, and nå resultat.

Längd: 30 min
Språk: Engelska
Deltagare: Bianca Cunningham från den fackliga tidnings- och utbildningsgruppen Labor Notes

Lessons from the Rank and File

Verizon (mobile phone operator) Wireless retail worker shares experiences from forming the first Verizon Wireless retail union in the US to bargaining and eventually striking to secure a first contract.

This talk is followed up with the workshop: Beating Apathy
Are you beating your head against the wall trying to get people involved? This workshop is for you. Hear success stories about how others have turned their workplaces around and turned apathy into action. Learn practical organizing tools for engaging your co-workers, taking action, and getting results.

Duration: 30 min
Language: English
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

Låt Black Lives Matter ta plats inom facken

6 saker arbetarrörelsen kan göra på direkten.

Det här snacket följs av workshopen: Rasism och rörelse – Låt oss prata om det
Hur dyker rasism upp på våra arbetsplatser och till och med i våra fackförbund? Hur kan vi genom olika strategier konfrontera den genom våra förhandlingar, organisering, facklig kultur, och kopplingar till andra sociala rörelser.  Och vad kan man säga till fackmedlemmar som inte är övertygade om att jämlikhet och antirasism har någonting att göra med fackpolitik? Detta är en förkortad version av en workshop som skapar mycket samtal bland fackförbund i USA.

Längd: ca 40 min
Språk: Engelska
Undertexter: Svenska
Deltagare: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

Time to make Black Lives Matter in our Unions

6 things the labour movement can do now.

This talk is followed up with the workshop: Race and Labor – Let’s Talk About It
How does racism show up in our workplaces and even in our unions? What are some strategies to confront it through our bargaining, organizing, union culture, and community connections? And what can you say to union members who aren’t convinced racial justice has anything to do with union politics? This is an abbreviated version of a workshop that’s sparking lots of conversation among unions in the U.S.

Duration: ca 40 min
Language: English
Subtitles: Swedish
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

LAS, a-kassan, strejkrätten: Vad är en moderniserad arbetsmarknad?

I det här panelsamtalet har vi bjudit in företrädare för olika fackförbund för att diskutera framtidens arbetsmarknad. De senaste åren har flera utredningar tillsatts, och lagar drivits igenom som syftar till att förändra den svenska arbetsmarknaden; bland annat a-kasse-utredningen, LAS-utredningen, och inskränkandet av strejkrätten. Det sägs att det är hög tid att arbetsmarknaden moderniseras. Men vad betyder det, och framförallt, vem är denna “modernisering” till nytta för? Är “moderniseringen” i själva verket en tillbakagång till något sämre? Hur förändras fackens ställning? Och vad har facken att sätta emot försämringar? (Uppdateras.)

Längd: 90 min
Språk: Svenska
Deltagare: Fredrik Öberg, Unga Byggare. Emil Boss, Stockholms LS fackliga migrantrådgivning. Roland Wiking, Byggnads.

Employment Protection Act, unemployment insurance, right to strike: What is a modernised labor market?

In this panel talk we’ve invited representatives for different unions to discuss the labour market of tomorrow. The last few years multiple investigations have started, and laws been pushed through aiming to change the Swedish labour market; among others the unemployment insurance investigation, the Employment Protection Act investigation, and restrictions on the right to strike. They saying is that it is time to modernise the labour market. But what does that mean, and above all, who does this “modernisation” benefit? Is this “modernisation” actually a return to something worse? How does the position of the unions change? And how can the unions oppose deteriorations? (Will be updated.)

Duration: 90 min
Language: Swedish
Participants: Fredrik Öberg, Unga Byggare. Emil Boss, Stockholms LS fackliga migrantrådgivning. Roland Wiking, Byggnads.

Lärarna kollar lärarstrejken

Vi har lyckats få en förhandsvisning av dokumentärfilmen When we fight till festivalen. Filmen ska först släppas nästa år men vi är väldigt glada att ni får se den redan nu. Dokumentären följer lärarstrejken i Los Angeles där vi får se organiserandet av lärare och facket innan strejken bryter ut, alla känslor och kämparglöd under strejken och vägen till vinsten.

Vi har bjudit in ett gäng lärare att titta på filmen och ha ett gemensamt snack. Vilka tankar får de? Hur ser situationen ut för lärare i Sverige? Vilken inspiration får de kring kampen i Los Angeles?

Längd: 60 min
Språk: Svenska
Medverkande: Mirjana Westermark, folkhögskollärare. Emmy Andersson, högstadielärare. Björn Viberg, folkhögskollärare.

Teachers watch the teachers’ strike

We have managed to get a preview of the documentary “When we fight” for the festival. The film will not be released until next year, but we are very happy that you’ll get to see it already. The documentary follows the teachers’ strike in Los Angeles where we get to see the organisation of teachers and the union before the strike breaks out, all the emotions and fighting spirit during the strike and the path to success.

We have invited a group of teachers to watch the film and have a joint chat. What thoughts do they get? What is the situation like for teachers in Sweden? What inspiration do they get around the fight in Los Angeles?

Duration: 60 min
Language: Swedish
Participants: Mirjana Westermark. Emmy Andersson. Björn Viberg.

Facken och friheten i Belarus

Höstens omfattande, folkliga protester mot diktaturen i Belarus har väckt vrede och ett stort engagemang runt om i världen. Svenska fackförbund stöttar protesterna med tydliga krav och uttalanden. Sedan tidigare samarbetar facken med de fria, oberoende fackförbund som finns i landet, för demokrati, mänskliga rättigheter och schyssta arbetsvillkor. Framtiden är oviss och arbetstagarna i Belarus behöver tydliga bevis på vår solidaritet. Hur är läget i just nu, vad gör fack och civilsamhälle och när blir Belarus en demokrati med fria medier och yttrandefrihet?

Längd: 60 min
Språk: Svenska
Arrangör: Union to Union, de svenska fackens bistånds- och solidaritetsorganisation
Medverkande: Lana Willebrand, verksamhetsutvecklare, Union to Union, och med rötter i Belarus. Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, specialiserad på yttrandefrihetslagstiftning och medierätt. Ansvarar för Journalistförbundets internationella arbete. Mats Svensson, internationell handläggare, IF Metall, med lång erfarenhet av globalt, fackligt utvecklingssamarbete. Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, och som följt utvecklingen i Belarus under många år. Moderator: Maja Aase, Union to Union.

The unions and the freedom in Belarus

This autumn’s extensive, popular protests against the dictatorship in Belarus have aroused anger and great commitment around the world. Swedish unions support the protests with clear demands and statements. The unions already work with the free, independent trade unions that exist in the country, for democracy, human rights and decent working conditions. The future is uncertain and the workers in Belarus need clear proof of our solidarity. What is the current situation, what are the unions and civil society doing and when will Belarus become a democracy with free media and freedom of expression?

Duration: 60 min
Language: Swedish
Organiser: Union to Union, the Swedish unions’ aid and solidarity organization
Participants: Lana Willebrand, business developer, Union to Union, and with roots in Belarus. Tove Carlén, lawyer, Journalistförbundet, specialised in freedom of expression legislation and media law. Responsible for the Swedish Journalists’ Association’s international work. Mats Svensson, international administrator, IF Metall, with extensive experience of global, trade union development cooperation. Martin Uggla, chairman of the Eastern Group for Democracy and Human Rights, who followed developments in Belarus for many years. Moderator: Maja Aase, Union to Union.

Demokratiskt ägande och en Grön ny giv

I det här samtalet utforskar Mathew Lawrence, chef på den brittiska tankesmedjan Common Wealth (gemensamt välstånd), hur gemensamt ägande – från det allmänna till företagen – måste vara grundläggande i en grön omställning, och hur det kan göras.

Behovet av en grön omställning har aldrig varit större. Mathew utforskar varför social rättvisa och klimaträttvisa måste gå hand i hand, och varför en “grön business as usual” är fel eller rent av en omöjlig väg framåt, när världen diskuterar hur man bäst uppnår en grön återhämtning från Covid-19.

Längd: 60 min
Språk: Engelska
Deltagare: Mathew Lawrence, chef på den brittiska tankesmedjan Common Wealth. Intervjuare: Daniel Mathisen, frilansjournalist och skribent.

Democratic Ownership and a Green New Deal

In this discussion Mathew Lawrence, Director of the UK-based think tank Common Wealth, explores how democratic ownership – from the commons to the company – must be fundamental to a Green New Deal, and how it could be done.

The need for a green transformation has never been more urgent. Mathew explores why social justice and climate justice must go hand in hand, and why a “green business as usual” is wrong or even an impossible path to take as the world debates how best to secure a green recovery from Covid-19.

Duration: 60 min
Language: English
Participants: Mathew Lawrence, Director of the UK-based think tank Common Wealth. Interviewer: Daniel Mathisen, freelance journalist and writer.

MASTER CLASS: Dokumentera en strejk

När pedagogerna i Los Angeles röstade för att gå ut i strejk började filmskaparna Yael Bridge och Yoni Golijov dokumentera de fem månaderna av organisering som pågick bakom kulisserna där lärare, studenter och föräldrar stred för att försvara sina skolor. Hör filmskaparna berätta om arbetet bakom dokumentären When We Fight. Filmskaparna kommer ge en inblick i deras research, förproduktion, produktion, and efterproduktion, och hur filmen utvecklades under processen.

Längd: 45 min
Språk: Engelska
Deltagare: Yael Bridge och Yoni Golijov, regissörer/producenter av dokumentären When We Fight

MASTER CLASS: Documenting a strike

When Los Angeles educators voted to go on strike, the filmmakers Yael Bridge and Yoni Golijov started to capture the five months of behind the scenes organizing by teachers, students, and parents as they fought to defend their schools. Hear about the work behind the documentary When We Fight. The filmmakers will provide insight into the research, pre-production, production, and post-production of the film, and how the film evolved during the filmmaking process.

Duration: 45 min
Language: English
Participants: Yael Bridge and Yoni Golijov, the directors/producers of the documentary When We Fight

Arbetarfilmfestivalkonferens
Arbetande Europa. Nya trender inom arbetarfilm.

Flera filmfestivaler med fokus på temat arbete har under de senaste åren etablerats i Europa. Detta återspeglar filmindustrins förnyade uppmärksamhet gentemot denna fråga och de nya filmspråk som representerar den. I det här samtalet diskuterar vi våra mål och aktiviteter som skiljer sig från festival till festival, hur vi hanterar situationen med pandemin och framtida samarbetsmöjligheter.  Inspelningen gjordes under Working Title Film Festival, Italien i oktober och visas i samarbete med dem.

Längd: 120 min
Språk: Engelska
Deltagare: Itxaso Diaz, LAN Festival audiovisual obrero i Spanien, Talat Bhat, Arbetar Filmfestivalen i Sverige, Maïté Peltier, Filmer le travail i Frankrike, Marina Resta, Working Title Film Festival i Italien

Labour Film Festival Conference
Working Europe. New Trends in Labour Films.

Several film festivals focusing on the theme of work were established in the last few years in Europe. It reflects the renovated attention of the film industry to this issue and to the new languages that represent it. In this talk we discuss our aims and activities that differs from festival to festival, how we handle the pandemic situation and future collaborative possibilities. The recording was made during the Working Title Film Festival, Italy in October and is screened in collaboration with them.

Duration: 120 min
Language: English
Participants: Itxaso Diaz, LAN Festival audiovisual obrero in Spain, Talat Bhat, Nordic Labour Film Festival in Sweden, Maïté Peltier, Filmer le travail in France, Marina Resta, Working Title Film Festival in Italy

Work in progress

Ett program där oberoende filmare och andra kulturarbetare delar med sig av och diskuterar sina pågående projekt.

Längd: 60 min
Språk: Engelska
Medverkande: Kristian von Svensson, Daniel Aguirre, Astrid Askberger

Work in progress

A program where independent filmmakers and other cultural workers share and discuss their ongoing projects.

Duration: 60 min
Language: English
Participants: Kristian von Svensson, Daniel Aguirre, Astrid Askberger

Hur kan vi organisera radikala filmskapare?

En presentation av Steve Presence från Radikala Filmnäterket (RFN) om hans senaste boksläpp Samtida Radikal FIlmkultur – Nätverk, Organisationer och Aktivister, följt av en diskussion med radikala filmskapare om hur vi kan organisera oss.

Längd: 90 min
Språk: engelska
Deltagare: Steve Presence, Senior Lecturer, Bristol University and RFN (Radical Film Network), UK. Benj Gerdes, Senior lecturer at Royal Institute of Art. Joshka Wessels, Senior Lecturer in Communication for Development at the School of Arts and Communication (K3), Faculty of Culture and Society. Carl Henrik Svenstedt, Freelance writer and filmmaker, Professor of Art & Technology, Malmö University, K3 School of Arts & Communication, 1998-2004.

How to organise radical filmmakers?

A presentation by Steve Presence from the Radical Film Network (RFN) on his latest book release Contemporary Radical Film Culture – Networks, Organisations and Activists, followed by a discussion with radical filmmakers on how to organise.

Duration: 90 min
Language: English
Participants: Steve Presence, Senior Lecturer, Bristol University and RFN (Radical Film Network), UK. Benj Gerdes, Senior lecturer at Royal Institute of Art. Joshka Wessels, Senior Lecturer in Communication for Development at the School of Arts and Communication (K3), Faculty of Culture and Society. Carl Henrik Svenstedt, Freelance writer and filmmaker, Professor of Art & Technology, Malmö University, K3 School of Arts & Communication, 1998-2004.

https://vimeo.com/474863476

Prekariatets biograf

Tom Zaniello, Labour film, DC, berättar om sin nya bok The Cinema of the Precariat. Boken handlar om de exploaterade, ofrivilligt deltidsarbetande, och tillfälligt anställda arbetarna i världen, och Tom kommer kommer ge oss sina tankar om hur deras arbetssituation visas på film.

Längd: 20 min
Språk: Engelska
Deltagare: Tom Zaniello, DC Labor Film Fest, Washington DC

The Cinema of the Precariat

A talk by Tom Zaniello, Labor film, DC. about his new book release The Cinema of the Precariat. It’s a book about the exploited, underemployed and temporary workers of the world, and he will give us some reflections on their labour conditions as expressed in film.

Duration: 20 min
Language: English
Participants: Tom Zaniello, DC Labor Film Fest, Washington DC

Fritt fall eller möjlighet

Filmaren Gunnar Lindholm har följt kulturarbetare under Coronapandemin och deras kamp för att överleva. Vi visar ett utdrag ur hans pågående filmprojekt, som följs av en diskussion med branschorganisationer och fackförbund. Kan ljuset som satts på kulturarbetares utmaningar under pandemin, vara en möjlighet som branschorganisationer och fackförbund kan dra nytta av för att skapa varaktiga förändringar.

Längd: 60 min
Språk: svenska
Deltagare: Elin Kamlert, Oberoende Filmares Förbund (OFF). Sami Bes, Musikerförbundet. Rita Saxmark, Sångerska, Artist, Logonom, Röstcoach, Reseledare och initiativtagare till Upprop för frilansare. Linnéa Sallay, Sångerska, Violinist, Auktoriserad Turistguide i Stockholm, Reseproducent, Arrangör och initiativtagare till Upprop för frilansare.

Free fall or other options

Filmmaker Gunnar Lindholm has followed cultural workers during the Corona pandemic and their struggle to survive. We show an excerpt from his ongoing film project, which is followed by a discussion with supply organisations and unions. Can the light that has been put on the challenges of cultural workers during the pandemic, be an opportunity that supply organisations and trade unions can take advantage of to create lasting change.

Duration: 60 min
Language: Swedish
Participants: Elin Kamlert, Independent Filmmakers Association (OFF). Sami Bes, Swedish Musicians’ Union. Rita Saxmark, Singer, Artist, Logonomist, Voice Coach, Tour Leader and initiator of Call for Freelancers. Linnéa Sallay, Singer, Violinist, Authorized Tourist Guide in Stockholm, Travel producer, Organiser and initiator of Call for Freelancers.

https://vimeo.com/476289296
Snack som följde på kortfilmen Pitfall // Talk following the short film Pitfall

Ut ur rädslan – filmskapande och strejker i Belarus

En filmvisning och ett samtal med Leonid Kalitenya, filmproducent i Belarus.

Pitfall är en kort fiktionsfilm, regisserad av Daria Yurkevich och samproducerad av Leonid Kalitenya. Den är ett filmpussel som ger förståelse för fenomenet rädsla och funktionerna av hur den manifesteras i Belarus. Efter filmen kommer Leonid att prata om den aktuella situationen och strejkerna i Belarus och om filmskapande på en plats med restriktioner.

Längd: 50 min
Språk: engelska
Deltagare: Leonid Kalitenya, filmproducent, Vitryssland

Getting out of fear – filmmaking and strikes in Belarus

A film screening and a talk with Belarussian film producer Leonid Kalitenya.

Pitfall is a short fiction, directed by Daria Yurkevich and co-produced by Leonid Kalitenya. It’s a film-puzzle which gives an understanding of the phenomenon of fear and the shows its manifestation in Belarus. After the film Leonid will talk about the current situation and strikes in Belarus and about filmmaking in a restricted context.

Duration: 50 min
Language: English
Participants: Leonid Kalitenya, film producer, Belarus

Belarus: “Imorgon ska inte förbli som idag”

Välkommen till ett samtal med Problem Collective (Minsk) om villkoren för konstnärligt skapande, solidaritet och strejk under upproret i Belarus.
Problem Collective och Michele Masucci kommer att diskutera den nuvarande situationen kring upproren i Belarus som startade i början av augusti i år. Upproren utlöstes av det manipulerade presidentvalet och det omåttliga polisvåld mot fredliga demonstranter i Minsk och andra städer i Belarus. Denna rörelse har inkluderat olika former av protester ledd av flera grupper, såsom arbetare, studenter, konstnärer, läkare, pensionärer, lärare och andra. Genom självorganiserade och ledarlösa protester med samlingar på gårdar, solidaritetskedjor, interventioner i det offentliga rummet, arbetarblockader, strejker och kvinnomarcher, har rörelsen kulminerat i massiva veckovisa demonstrationer med fler än 100 000 deltagare.

Samtalet kommer att förstärka röster från kulturfältet och aktivister genom en diskussion om solidaritet, självorganisering och olika former och tidsligheter för motstånd. Strejker, kvinnors roll i rörelsen och villkoren för kulturproduktion kommer särskilt stå i centrum för diskussionen. Hur kan solidaritet bibehålla protesternas kraft och omvandla det politiska och sociala i en sådan repressiv miljö som Belarus idag?

Samtalet var det tredje i en serie denna höst på ABF Stockholm inom ramen för Mint och utställningen En omsorgsfull strejk* som öppnar den 3 december, 2020. Detta program arrangeras i samarbete med ABF Stockholm. Programmet sändes 15 oktober 18-20 av ABF och Mint. En inspelning finns tillgänglig på Mints hemsida (www.m-i-n-t.se) och ABF Stockholm och genom Radio Cyklopen och Radio Noden.

Längd: 120 min
Språk: engelska
Arrangör: konstinitiativet Mint
Deltagare: Olia Sosnovskaya (konstnär och forskare, medlem i Problem Collective), Anna Bredava (LGBTQ+ aktivist, organisatör av DOTYK Queer festival), Andrei Karpeka (aktivist, medgrundare av Minsk Urban Platform), Nicolai Spesivtsev (konstnär och datavetare, medlem i eeefff group och Work Hard Play Hard arbetsgrupp)
Organiserat av Michele Masucci och Aleksei Borisionok (Problem Collective) Problem Collective är en konstnärlig researchgrupp, grundad i Minsk 2016 av Aleksei Borisionok, Uladzimir Hramovich, Olia Sosnovskaya och Alesia Zhitkevich.

*Precarias a la deriva, 2005

Belarus: “Tomorrow Should Not be the Same as Today”

Welcome to a conversation about the condition for artistic production, solidarity and strike in the moment of the uprisings in Belarus with Problem Collective (Minsk) as part of the exhibition A Careful Strike*.

Problem Collective and Michele Masucci will discuss the current state of the popular uprising in Belarus that started at the beginning of August this year. The uprising was triggered by the manipulated elections and the excessive police and state violence in response to massive peaceful protests in Minsk and other cities of Belarus. This movement has included diverse forms of protest led by different social and professional groups, such as workers, students, artists, doctors, senior citizens, teachers and others. Through self-organised and leaderless protests including gatherings in yards, solidarity chains, interventions in the public space, workers’ lockdowns, strikes and women’s marches, the movement culminated in massive weekly demonstration with more than 100.000 participants.

The conversation will amplify voices from the field of art, culture and LGBTQ+ activism through a discussion on solidarity and self-organisation and the different forms and temporalities of protest. Strikes, the role of women in the movement and conditions of cultural production will be discussed in particular. In such a repressive environment, how can solidarity maintain the protest and transform the political and social realm?
The talk was the third in a series this fall at ABF Stockholm within the framework of Mint and the exhibition A Careful Strike* that opens on December 3, 2020. This program is arranged in collaboration with ABF Stockholm.

Duration: 120 min
Language: English
Organiser: art initiative Mint
Participants: Olia Sosnovskaya (artist and researcher, member of the Problem Collective), Anna Bredava (LGBTQ+ activist, organiser of DOTYK Queer festival), Andrei Karpeka (activist, co-founder of Minsk Urban Platform), Nicolai Spesivtsev (artist and computer scientist, member of eeefff group and Work Hard Play Hard working group)
Organised by Michele Masucci and Aleksei Borisionok (Problem Collective)
The program was broadcasted October 15 18-20 by ABF and Mint. A recording is available on Mints webpage (www.m-i-n-t.se), ABF Stockholm and through Radio Cyklopen and Radio Noden. 

*Precarias a la deriva, 2005

ÄR AKTIVISM INOM FACKEN ETT PROBLEM?

Filmen Solidarity avslöjar hur hemliga metoder, som svartlistning, har använts mot brittiska aktivister och fackföreningsmedlemmar inom byggnadsarbetarsektorn. Jonas Sjöberg från Byggnadsarbetarförbundet kommer att reflektera över filmen ur ett svenskt fackligt perspektiv.

Längd: 30 min
Språk: Svenska
Deltagare: Jonas Sjöberg, Byggnads Skåne

IS UNION ACTIVISM TROUBLEMAKING?

The film Solidarity reveals how secretive methods, like blacklisting, have been used against UK activists and trade unionists in the construction workers sector. Jonas Sjöberg from the Swedish Construction Workers’ Union will reflect upon the film from a Swedish trade union perspective.

Length: 20 min
Language: Swedish
Participants: Jonas Sjöberg, the Swedish Construction Workers’ Union