Snackprogram 2022 // Talks Program 2022

Foto: Folkbildning – Umeå kommuns stadsarkiv (Wikimedia Commons)

KYRKOARBETARE I STREJK

Inga kyrkoportar låstes upp, soptunnorna tömdes inte och krematoriet stod stilla när 500 kyrkoarbetare under våren gick ut i en 3 dagar lång strejk. Hör om organiseringen bakom och vad som hände när fackmedlemmar för första gången i sina yrkesliv fick lämna sina arbetsplatser i konflikt.

Tid/plats: Fredag 4 november kl 19.00-19.45 i Panora foajé
Språk: svenska // Simultantolkning: engelska

CHURCH WORKERS ON STRIKE

No church gates were unlocked, the garbage bins were not emptied and the crematorium stood inactive when 500 church workers went on a 3-day strike during spring. Hear about the organisation behind it and what happened when union members had to leave their workplaces in conflict for the first time in their professional lives.

Time/place: Friday the 4th of November at 7:00 to 7:45 pm at Panora lobby
Language: Swedish // Direct translation: English

KAMP FÖR EN SKOLA ELEVERNA FÖRTJÄNAR

Uppsvinget av strejker i skolor i USA, visar att lärare och annan skolpersonal är villiga att lämna jobbet för att kräva ordentlig finansiering av offentlig utbildning, sätta stopp för rasistisk politik, genomdriva hyreskontroll och stoppa privatisering. I denna paneldiskussion pratar lärare från USA med nordiska lärare för att se vilka lärdomar som kan dras och för att starta en rörelse.

Tid/plats: Fredag 4 november kl 20.35-21.20 i Panora biosalong 1
Språk: Svenska + engelska // Simultantolkning: Svenska + Engelska

FIGHTING FOR THE SCHOOLS STUDENTS DESERVE

The upsurge in strikes at schools in USA show that teachers and other school workers are willing to walk off the job to demand proper funding for public education, end racist policies, enforce rent control and halt privatisation. In this panel discussion teachers from USA talk to Nordic teachers to see what lessons can be learned and to start a movement.

Time/place: Friday the 4th of November at 8:35 to 9:20 pm at Panora cinema 1
Language: Swedish + English // Direct translation: Swedish + English


Panelsamtal: LURAD AV CHEFEN?

Ofta utsätter företag sina anställda för farliga jobb, lurar dem på flera månadslöner och de anställda jobbar i värsta fall under slavliknande villkor. I detta panelsamtalet hör vi erfarenheter från olika branscher och hur de organiserar för att stoppa exploateringen.  

Tid/plats: Lördag 5 november 13.00-13.45 i Panora foajé
Språk: Svenska

PANEL DISCUSSION: TRICKED BY THE BOSS? 

Often, companies subject their employees to dangerous jobs, cheat them of several months’ wages, and in the worst case employees work under slave-like conditions. In this panel discussion, we hear experiences from different sectors and how they organise to stop exploitation.

Time/place: Saturday the 5th of November at 1:00-1:45 pm at Place: Panora lobby
Language: Swedish

ARBETARMAKT PÅ NOLL TIMMAR

Angry Workers-kollektivet presenterar sin bok ’Arbetarmakt på noll timmar’, en berättelse om sex års kneg och organisering i West Londons lager och fabriker.

Tid/plats: Lördag 5 november 13.00-13.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: engelska

CLASS POWER ON ZERO HOURS

The Angry Workers collective presents its book ’Class Power on Zero Hours’, chronicling six years of toiling and organising in West London warehouses and factories.

Time/place: Saturday the 5th of November at 1:00-1:45 pm at City archive – auditorium
Language: English

ARBETARFILM I NORGE

Bergen Labour Film Festival är den senaste filmfestivalen i det växande nätverket av arbetarfilmfestivaler som sprider sig över jordklotet. Hör hur de arbetar med film som en del av den Norska arbetarrörelsen. 

Tid/plats: Lördag 5 november 14.00-14.45 i Panora foajé
Språk: norska + engelska

LABOUR FILM IN NORWAY

Bergen Labour Film Festival is the latest film festival in the growing network of labour film festivals spreading across the globe. Hear how they work with film as part of the Norwegian labour movement.

Time/place: Saturday the 5th of November at 2:00-2:45 pm at Panora lobby
Language: Norwegian + English

BETYDELSEN AV NEDVÄXT FÖR KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Från tankar om klimatsmart tillväxt hörs nu allt fler röster om att vi måste bromsa ekonomin och faktiskt växla ner om vi ska rädda planeten. Hör forskare prata om hur det kan gå till. Hör också hur facken bidrar till klimatomställningen.

Tid/plats: Lördag 5 november 15.00-15.45 i Panora foajé
Språk: svenska + engelska

DEGROWTH’S IMPORTANCE FOR CLIMATE CHANGE

From thoughts on climate-smart growth, more and more voices are now claiming that we have to slow down the economy to actual degrowth, if we are to save the planet. Hear researchers talk about ways of doing it. Hear also how the unions contribute to climate transition.

Time/place: Saturday the 5th of November at 3:00-3:45 pm at Panora lobby
Language: Swedish + English

ANTIRASISTISKT SJUKVÅRDSMANIFEST

Diskussion mellan sjuksköterskor från Storbritannien och Sverige om deras erfarenheter av hur rasism eskalerat under pandemin inom hälso- och sjukvården. Hur skulle manifestet kunna användas i de nordiska länderna? Samtalet är i samarbete med Antirasistiska Filmdagarna.

Tid/plats: Lördag 5 november 16.00-16.45 i Panora foajé
Språk: engelska

ANTI-RACIST HEALTH CARE MANIFESTO

Discussion between nurses from Great Britain and Sweden about their experiences of how racism has escalated during the pandemic in healthcare. How could the manifesto be used in the Nordic countries? The talk is held in cooperation with Antirasistiska Filmdagarna.

Time/place: Saturday the 5th of November at 4:00-4:45 pm at Panora lobby
Language: English

DEN FEJK-FÖRBJUDNA FÄRGEN

Kampen för en bättre förskola färgades av orange tröjor men fler och fler förskolepedagoger fick höra att de inte fick ha på sig färgen på sina arbeten. Hör hur Lärarförbundet i Partille tog upp fajten och hur du nu själv får välja vilka kläder du tar på dig på morgonen.

Tid/plats: Lördag 5 november 16.00-16.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Svenska

THE FAKE FORBIDDEN COLOUR

The fight for a better preschool was colored by orange shirts, but more and more preschool educators were told that they were not allowed to wear the colour at work. Hear about how the Teachers’ Union in Partille took the fight and how one now has the right to choose what clothes to wear in the morning.

Time/place: Saturday the 5th of November at 4:00-4:45 pm at City archive – auditorium
Language: Swedish

HYRESKAMP I LONDON

London Renters’ Union kampanjar och organiserar sig för att förändra Londons bostadssystem och erövra hem åt människor istället för privata vinster. Hör om deras kamper och segrar på en allt mer fientlig bostadsmarknad.

Tid/plats: Lördag 5 november 17.00-17.45 i Panoras foajé.
Språk: engelska

RENTERS’ STRUGGLE IN LONDON

London Renters’ Union campaign and organise to transform the London housing system and win homes for people, not private profit. Hear about their struggles and victories in an increasingly hostile housing market.

Time/place: Saturday the 5th of November at 5:00-5:45 pm at Panora lobby.
Language: English

ARBETARBLAD OCH ARBETARCENTRUM I HUSBY

Hör om hur Husby Arbetarcentrum når ut till alla i området genom sitt nya arbetarblad och fortsätter verka som facklig organisation. Hur de verkar lokalt med fokus på att stödja de arbetare som arbetar under osäkra anställningar, samt utan kontrakt över huvud taget.

Tid/plats: Lördag 5 november 17.00-17.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: Engelska

Husby Workers Center

Hear about how Husby Workers Centre reaches out to everyone in the area through its new workers’ magazine and continues to operate as a trade union organisation. How they operate locally with a focus on supporting those workers whose employment is precarious or with no contract at all.

Time/place: Saturday the 5th of November at 5:00-5:45 pm at City archive – auditorium
Language: English

INSTÄLLD: ATT ORGANISERA PREKÄRA LONDONARBETARE

United Voices of the World is a grassroots trade union of low paid, migrant & precarious workers. Hear inspiring strike leaders share their experience of successful struggle in London across diverse workplaces.

Tid/plats: Lördag 5 november 18.30-19.15 i Panora foajé
Språk: engelska

CANCELLED: ORGANISING PRECARIOUS LONDON WORKERS

United Voices of the World är ett gräsrotsfack för lågavlönade, migranter och otrygga arbetare. Hör inspirerande strejkledare dela med sig av sina erfarenheter av framgångsrik kamp på olika arbetsplatser i London.

Time/place: Saturday the 5th of November at 6:30-7:15 pm at Panora lobby
Language: English

NYINSATT: Facklig solidaritet med Ukraina

Medlemmar från Polens syndikalistiska fackförening IP berättar om sitt samarbete med fackföreningar och aktivister i Ukraina: arbetsvillkoren under kriget, ändringarna i arbetsrätten och läget den organiserade arbetarrörelsen befinner sig i samt dess roll i motståndsrörelsen och i konvojerna som har organiserats till deras stöd.

Tid/plats: Lördag 5 november 18.30-19.15 i Panora foajé
Språk: engelska

NEW IN PROGRAM: Union Solidarity with Ukraine

Members from the syndicalist IP in Poland talk about their cooperation with unions and activists in the Ukraine: working conditions during wartime, changes in labor law, and the situation of organised working class-movement, its role in the resistance, and in the convoys that have been organised in their support.

Time/place: Saturday the 5th of November at 6:30-7:15 pm at Panora Lobby
Language: English

WORK IN PROGRESS: EN SISTA KVÄLL FÖR FOLKETS HUS

Vad händer med platser för det ideella kulturlivet när man får chansen att bygga en helt ny stad? I Kiruna tvingar stadsomvandlingen stadens kulturutövare från den gamla Folkets hus-rörelsen rakt in i famnen på kommunledningens (mer moderna) drömmar om kulturdriven tillväxt. Med regissören André Larsson.

Tid/plats: Lördag 5 november 18.30-19.15 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: svenska

WORK IN PROGRESS: ONE LAST NIGHT FOR FOLKETS HUS

What happens to venues for non-profit cultural life when the opportunity to build a completely new city arises? In Kiruna, urban transformation is forcing the city’s cultural practitioners from the old Folkets Hus-movement into the arms of the municipal management’s (more modern) dreams of culture-driven growth. With director André Larsson.

Time/place: Saturday the 5th of November at 6:30-7:15 pm at City archive – auditorium
Language: Swedish

MIGRANTARBETARES ORGANISERING ÖVER NATIONSGRÄNSER

Nätverket Migranti arrangerar ett panelsamtal med migrantarbetare från olika länder. Samtalet fokuserar på svårigheter, liksom möjligheter i migrantarbetarnas organisering över nationsgränserna.

Tid/plats: Lördag 5 november 19.30-20.45i Panoras foajé
Språk: engelska

MIGRANT WORKERS ORGANISING ACROSS BORDERS

The Migranti Network invites you to a panel discussion with migrant workers from various countries, addressing the challenges as well as the potential of migrant workers organising across national borders.

Time/place: Saturday the 5th of November at 7:30-8:45 pm at Panora lobby
Language: English

SKOLAN MOT NEDSKÄRNINGAR?

Hur lyckades skolpersonal och elever i Sundsvall att mobilisera folk mot ännu en katastrofal skolbudget? Läraren som tog initiativet mot nedskärningarna berättar om hur de lyckades dra ihop en rörelse som trots allt tvingade kommunens skolpolitiker att backa från föreslagna besparingar på nära 60 miljoner kronor.

Tid/plats: Lördag 5 november 19.30-20.15 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: svenska

SCHOOLS AGAINST AUSTERITY?

How did school staff and students in Sundsvall manage to mobilise people against yet another disastrous school budget? The teacher who took the initiative against the austerity cuts talks about how they managed to pull together a movement that, against all odds, forced the municipality’s school politicians to back down from proposed savings of close to 60 million Swedish kronor.

Time/place: Saturday the 5th of November at 7:30-8:15 pm at City archive – auditorium
Language: Swedish

1000 STUDENTER VÄGRADE TA ANSTÄLLNING

Nästan 1000 sjuksköterskestudenter från flera olika lärosäten gick samman och ställde gemensamma krav på Västra Götalandsregionen för att förbättra arbetsmiljön. Hör några av initiativtagarna bakom studentuppropet som både bidrog till högre löner och som fick spridning över landet.

Tid/plats: Söndag 6 november 13.00-13.45 i Panora foajé.
Språk: Svenska

1000 STUDENTS REFUSED TO TAKE EMPLOYMENT

Almost 1000 nursing students from different universities came together and made common demands on the Västra Götaland region to improve the working environment. Hear some of the initiators behind the student fight that both contributed to higher wages and spread across the country.

Time/place: Sunday the 6th of November at 1:00-1:45 pm at Panora lobby.
Language: Swedish

POESI SOM KLASSKAMP?

Under mer än hundra år satsade den svenska arbetarrörelsen stort på litteraturen. Hör om denna bortglömda litteraturhistoria och om vilken roll litteratur kan spela i dagens arbetarrörelse. Samtalet är i samarbete med Svenska Clartéförbundet.

Tid/plats: Söndag 6 november 13.00-13.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: svenska

POETRY AS CLASS STRUGGLE?

For more than a hundred years, the Swedish labour movement invested heavily in literature. Hear about this forgotten literary history and about the role literature can play in today’s labour movement. The talk is held in cooperation with Svenska Clartéförbundet.

Time/place: Sunday the 6th of November at 1:00-1:45 pm at City archive – auditorium
Language: Swedish

FRAMTIDA KLIMATAKTIONER

Diskussion mellan arrangörerna bakom Take Concrete Action. Vad blev resultatet och vilka vägar framåt kan vi se för direkt-aktion i klimatrörelsen?

Tid/plats: Söndag 6 november 13.00-13.45 på Stadsarkivet – korridoren
Språk: svenska

FUTURE CLIMATE ACTIONS

Discussion between the organisers behind Take Concrete Action. What were the outcomes and what are the ways forward with direct action in the climate movement?

Time/place: Sunday the 6th of November at 1:00-1:45 pm at City archive – lobby
Language: Swedish

ARBETETS VARDAG OCH ARBETSLIVETS SKUGGA

”amma arbete arv” är titeln på en antologi från Föreningen Arbetarskrivare. Nu är några av författarna här för att läsa ur boken.

Tid/plats: Söndag 6 november 14.00-14.45 i Panoras foajé.
Språk: svenska

THE DAILY GRIND AND THE SHADOW OF WORKING LIFE

”labour legacy” is the title of an anthology from the Labour Writers Association. Now some of the authors are here to read from the book.

Time/place: Sunday the 6th of November at 2:00-2:45 pm at Panora lobby.
Language: Swedish

FOLKBILDNINGENS ROLL I DEN FACKLIGA KAMPEN

Historiskt sett har folkbildningen spelat en avgörande roll för den fackliga kampen. I detta samtal utforskar vi folkbildningens roll idag, vilka hot den står inför samt dess framtid inom den fackliga organiseringen.

Tid/plats: Söndag 6 november 15.00-15.45 i Panora foajé
Språk: svenska

THE ROLE OF LIBERAL ADULT EDUCATION IN THE TRADE UNION STRUGGLE

Historically, liberal adult education has played a decisive role in the trade union struggle. In this conversation, we explore the role of liberal adult education today, the threats it faces and its future within trade union organising.

Time/place: Sunday the 6th of November at 3:00-3:45 pm at Panora lobby
Language: Swedish

BEHÖVER KLIMATOMSTÄLLNINGEN BREDA ALLIANSER FÖR ATT TA FART?

Vad säger forskningen om de breda alliansernas möjligheter för klimatomställningen? Om vi behöver breda allianser för att verkligen uppnå förändring, vad hindrar oss?

Tid/plats: Söndag 6 november 16.00-16.45i Panoras foajé
Språk: svenska + engelska

DOES CLIMATE CHANGE NEED BROAD ALLIANCES TO GAIN MOMENTUM?

What does academic research tell us about the potential of broad alliances for climate transition? If we need broad alliances to gain real change, what is stopping us?

Time/place: Sunday the 6th of November at 4:00-4:45 pm at Panora lobby
Language: Swedish + English

JOURNALISTER SOM TAR STÄLLNING

I dagens tuffa medieklimat förväntas journalister och andra mediearbetare göra allt — skapa innehåll för flera plattformar, bygga upp följare på sociala medier och uppfylla hög journalistisk standard — och att göra det praktiskt taget 24 timmar om dygnet. Men amerikanska och kanadensiska journalister har under en massiv organiseringskampanj visat att det bästa sättet att skydda sina jobb, sin lön och själva journalistiken är att bilda ett fackförbund. Festivalen kommer att arrangera ett online-föredrag med facket NewsGuild för att diskutera vad nordiska mediearbetare kan göra här.

Tid/plats: Söndag 6 november 16.00-16.45 på Stadsarkivet – hörsalen
Språk: engelska

JOURNALISTS TAKING A STAND

In today’s tough media environment, journalists and other media workers are expected to do it all — create content for multiple platforms, build a following on social media, and meet high journalistic standards — and to do it practically 24/7. But U.S. and Canadian journalists through a massive organising drive showed that forming a union is the best way to protect their jobs, their pay and journalism itself. The festival will arrange an online talk with the union NewsGuild to discuss what Nordic media workers can do here. 

Time/place: Sunday the 6th of November at 4:00-4:45 pm at City archive – auditorium
Language: English