Snackprogram 2021 // Talks Program 2021

bargaining for the common good
Bargaining for the Common Good

Va? Måste klimatomställningen ske rättvist?

Över hela världen jobbar fackföreningsrörelsen för att klimatomställningen ska inkludera alla människor, även dem som lever i länder med utbredd fattigdom; det är ju dessutom där en stor del av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp sker. Svenska fack, som Handels och Vision, satsar genom Klimatagendan på att utbilda medlemmarna i rättvis omställning. Trots alla insatser är fackförbundens roll för en hållbar framtid, en Just Transition, rätt så okänd. Ta chansen att bli mer insatt i varför facken i Sverige och globalt är nyckeln till en ekonomiskt och klimatpolitiskt fungerande och jämlik framtid – passa på att få inspiration till vad du kan göra!

Tid/plats: Fredag 12 november kl 19.00-19.45 i Panora biosalong 1 samt online.
Språk: Svenska
Medverkande: Maria Suárez, project manager/klimatombud, fackförbundet Vision; Ola Palmgren, politisk samordnare, fackförbundet Handels; Anna Linell, projektledare Klimatagendan, tankesmedjan Global Utmaning; Catarina Silveira, Union to Unions klimatexpert
Moderator: Maja Aase, Union to Union

WHAT? DOES CLIMATE CHANGE HAVE TO BE DONE FAIRLY? 

All over the world, the trade union movement is working to ensure that the climate change agenda includes all people, including those living in countries with widespread poverty, which is where a large proportion of Sweden’s consumption-based emissions take place. Swedish unions, such as Handels och Vision, are working through the Climate Agenda to educate members on fair transition. Despite all these efforts, the role of trade unions for a sustainable future, a Just Transition, is rather unknown.Take the opportunity to learn more about why trade unions in Sweden and globally are the key to an economically and climatically viable and equal future — and get inspired about what you can do!

Time/place: Friday 12th of November 7 to 7:45 pm at Panora cinema 1 & online.
Language: Swedish
Participants: Maria Suárez, Project Manager/Climate Commissioner, Vision Union; Ola Palmgren, Political Coordinator, Handels Union; Anna Linell, Project Coordinator Klimatagendan, Global Challenge Think Tank; Catarina Silveira, Union to Union’s climate expert 
Moderator: Maja Aase, Union to Union

Internationella vårdstrejker // International Healthcare Strikes

Internationella vårdstrejker

I Berlin och Köpenhamn gick vårdpersonal ut i strejk under 2020-2021. Sedan ändringen av finansieringssystemet för tyska sjukhus blev vårdpersonal uppsagda och servicetjänster outsourcades. Pandemin kom och satte fokus på sjukvården. Vårdarbetare på två storstadssjukhus använde denna uppmärksamhet och skapade en kampanj för bättre personaltäckning och lika lön. En 30 dagars strejk behövdes för att nå överenskommelser. Vad behövdes för att fördubbla antalet fackliga medlemmar och för att vinna denna kamp?

Tid/plats: Fredag 12 november kl 19.00-19.45 i Panoras foajé samt online.
Språk: Engelska
Medverkande:  Silvia Habekost, sjuksköterska och facklig aktivist Berlin

International healthcare strikes

In Berlin and Copenhagen, healthcare workers went on strike 2020-2021. Since the change of the financing system of German hospitals nursing staff was cut and outsourcing of services took place. The pandemic came and turned the focus on the healthcare system. Hospital workers of two big city hospitals used this attention to stage a campaign for better staffing and equal pay. A 30 day strike was needed to reach agreements. What was needed to double the number of union members and to win this fight?

Time/place: Friday 12th of November at 7 to 7:45 pm at Panora lobby & online.
Language: English
Participants: Silvia Habekost, nurse and union activist from Berlin


Knegarpension, Workers Pension
Knegarpension // Workers Pension

Panelsamtal: “Knegarpension”

Den som tjänar minst ska höjas mest och du ska inte betala själv för att du slitit ut din kropp. I rapporten Knegarpension: fyra förslag för ett nytt pensionssystem presenterar Katalys och Byggnads fyra reformer för en mer jämlik pension. I detta panelsamtal lyfter vi hur pensionssystemet drabbar de lågavlönade och de som i sitt arbete sliter ut sin kropp. Hur kan ett nytt pensionssystem se ut där det finns en ekonomisk del som täcker upp för dessa ojämlikheter?

Samtalet inleds med film och en kort presentation av Byggnads Skåne och i panelen sitter ett flertal fackförbund.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 13.00-13.45 i Panoras foajé samt online.
Språk: Svenska
Medverkande: Med fackliga representanter

PANEL DISCUSSION: ”Workers pension

The one who earns the least should be raised the most and you should not pay yourself for wearing out your body. In the report Workers pension: four proposals for a new pension system, Katalys and Byggnads present four reforms for a more equal pension.This panel discussion highlights how the pension system affects the low-paid and those who wear out their bodies during their working life. What would a new pension system look like where there is a financial part that covers these inequalities?

The talk begins with film and a short presentation by Byggnads Skåne and the panel includes a number of unions.

Time/place: Saturday 13th of November at 1 to 1:45 pm at Panora lobby & online.
Language: Swedish
Participants: With union representatives

Facket tar över klassrummet

Hur tar facket plats i klassrummen? Unga Byggare tar själva på sig att möta elever på gymnasieskolans byggnadsprogram. En plats de själva kanske precis lämnat, där de kan förbereda unga arbetare för situationen ute på arbetsplatserna. En plats att skapa solidaritet på redan innan första arbetsdagen. Unga Byggare skickar ut en särskild inbjudan till lärare att få följa med bakom bänken, när facket tar plats vid katedern.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 13.00-13.45 på ABF stora salen.
Språk: Svenska
Medverkande: Unga Byggare

The union takes over the classroom

How does the union take its place in the classroom? Unga Byggare (Young Builders) take it upon themselves to meet students on secondary school construction programmes. A place they themselves may just have left, where they can prepare young workers for the situation on the shop floor. A place to build solidarity even before the first day of work.

Young Builders sends out a special invitation to teachers to join them behind the bench when the union takes place at the lectern.

Time/place: Saturday 13th of November at 1 to 1:45 pm at ABF big hall.
Language: Swedish
Participants: Unga Byggare

Därför måste arbetarrörelsen bli lika global som uppvärmningen

Hur kan migrantarbetare organiseras i högre grad? Vilka gemensamma intressen har polska och svenska arbetare och hur kan de samarbeta utifrån sina respektive förutsättningar på arbetsmarknaden? Jakob Mathiassen, byggnadsarbetare och anställd på Danmarks största fackförbund 3F, är aktuell med boken Drömmar och damm. Möt honom i ett samtal med skribenten och översättaren Henrik Johansson.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 14.00-14.45 i Panoras foajé.
Språk: Svenska & danska
Medverkande: Jakob Mathiassen, 3F och Henrik Johansson, Verbal förlag

The reason why the labour movement has to be as global as global warming

How can migrant workers be better organised? What are the common interests of Polish and Swedish workers and how can they cooperate on the basis of their respective labour market conditions? Jakob Mathiassen, construction worker and employed by 3F, Denmark’s largest trade union, is the author of the book Dreams and Dust. Meet him in conversation with writer and translator Henrik Johansson.

Time/place: Saturday 13th of November at 2 to 2:45 pm at Panora lobby.
Language: Swedish & Danish
Participants: Jakob Mathiassen, 3F and Henrik Johansson, Verbal förlag

Hur ska facken hantera den nysvenska modellen?

På svensk arbetsmarknad finns i dag ett glapp, där hundratusentals arbetare befinner sig. Detta glapp uppstår när migrationslagstiftning och arbetsrätt korsas vilket ger arbetsgivare makten att bestämma vem som får stanna i Sverige. Vi kallar detta fenomen för den nysvenska modellen. Fackens initiativ och förmåga att organisera arbetare i detta glapp är en ödesfråga för arbetarrörelsen i Sverige.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 14.00-14.45 på ABF stora salen.
Språk: Svenska
Medverkande: Förtroendevalda i SAC Syndikalisterna

How the unions handle the New Swedish Model

In the Swedish labour market today, there is a rift in which hundreds of thousands of workers end up. This rift arises when migration legislation and labour laws intersect, which gives employers the power to decide who is allowed to stay in Sweden. We call this phenomenon the New Swedish Model. The unions’ initiative and ability to organise workers in this gap is a fateful issue for the labour movement in Sweden.

Time/place: Saturday 13th of November at 2 to 2:45 pm at ABF big hall.
Language: Swedish
Participants: Trustees, SAC Syndikalisterna

Wallraffande blottlägger rysktalande migrantarbetares arbetsvillkor

Svenska Palmen är namnet på en av de hemsidor som används för att i Sverige förmedla arbeten till rysktalande migrantarbetare. Genom den kliver romanens huvudperson Ruslan in på en arbetsmarknad som sträcker sig långt in i svenskarnas hem, upp på deras tak och in i deras myndigheter. I förarbetet till boken har författaren Pelle Sunvisson under sex månader arbetat som papperslös i Stockholm.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 15.00-15.45 på ABF stora salen.
Språk: Svenska
Medverkande: Pelle Sunvisson, Verbal Förlag

Undercover journalism exposes the conditions of Russian speaking migrant workers

The Swedish Palm is the name of one of the websites used to mediate jobs in Sweden among Russian-speaking migrant workers. Through the site, the novel’s main character Ruslan enters a labour market that extends far into the homes of Swedes, up on top of their roofs and into their authorities. In the preparatory work for the book, the author Pelle Sunvisson has worked as an undocumented person in Stockholm for six months.

Time/place: Saturday 13th of November at 3 to 3:45 pm at ABF big hall.
Language: Swedish
Participants: Pelle Sunvisson, Verbal Förlag

Work-in-progress: Att ta striden – Lära Genom Kamp med Hamnarbetarförbunde

Det medlemsdrivna Svenska Hamnarbetarförbundet har skapat rubriker sen det grundades 1972. I början av mars 2019 nådde facket ett andraavtal efter sin senaste strejk, ett avtal som innehöll rättigheter man krävt i över fyrtio år. Vilka är de viktigaste nationella och internationella tendenserna vi kan se i denna konflikt? Vilka lärdomar kan vi dra av dessa kamper och vad kan de lära oss om organisering av större koalitioner och allianser idag? Benj Gerdes har följt deras process. Han visar ett videoverk i samarbete med GIBCA* som filmmaterialet resulterat i och pratar kring filmprocessen och hamnarbetarnas kamp.

*Göteborgs Internationella Konstbiennal
Tid/plats: Lördag 13 november kl 16.00-17.20 på ABF stora salen.
Språk: Svenska & Engelska
Medverkande: Benj Gerdes, konstnär, författare och organisatör

Work-in-progress: To Take The Fight – Learning Through Struggle with The Swedish Dockworkers Union

The member-driven Swedish Dockworkers’ Union (SDU) has made headlines since their founding in 1972. In early March 2019, the union reached a contract agreement after their most recent strike, an agreement that included rights demanded for over forty years. What are the major tendencies we can draw from this conflict nationally and internationally? What can we learn from present struggles and how might these lessons inform the organizing of broader coalitions and alliances today?
He will screen a video piece extracted from the material in collaboration with GIBCA* and talk about the filming process and the dockworkers fight.

*Göteborg International Biennal for Contemporary Art
Time/place: Saturday 13th of November at 4 to 5:20 pm at ABF big hall.
Language: Swedish & English
Participants: Benj Gerdes, artist, writer and organiser

Gatuförsäljare bildar fack

När gatuförsäljaren Mor Syllas dog under en polisrazzia i en spansk turistort bestämde sig en grupp gatuförsäljare att ta strid. Efter år av rasistiskt förtryck och avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter startade de sitt eget fackförbund.

Innan samtalet visas kortdokumentären The Manteros Union.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 16.30-17.30 i Panoras foajé.
Språk: Spanska / Simultantolkning till Svenska
Medverkande: Medlemmar av fackförbundet Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes & Rad Dox

Street vendors form a union

When street vendor Mor Syllas died during a police raid in a Spanish tourist resort, a group of street vendors decided to fight back. After years of racist oppression and lack of basic human rights, they formed their own union.

Before the talk, the short documentary The Manteros Union will be shown.

Time/place: Saturday 13th of November at 4:30 to 5:30 pm at Panora lobby.
Language: Spanish / Direct translation to Swedis
Participants: Members of the union Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes & Rad Dox

Husby ArbetarcentruM

Husby Arbetarcentrum är en facklig organisation som verkar lokalt med fokus på att stödja de arbetare som arbetar under osäkra anställningar, samt utan kontrakt över huvud taget. De berättar om sitt arbetssätt med att direkt hjälpa till, för att först senare se om personen vill bli medlem. Husby Arbetarcentrum uppmärksammar att den sociala servicen blivit allt sämre och att den offentliga makten saknar intresse av att berätta för folk vilka rättigheter de har. Man har istället aktivt utnyttjat utsattheten, vilket bidragit till en ökad exploatering av arbetarna.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 18.00-18.45 i Panoras foajé samt online.
Språk: Engelska
Medverkande: Husby Arbetarcentrum

Husby Workers Center

Husby Workers Center is a trade union organisation that operates locally with a focus on supporting the workers who work in precarious employment, and even without a contract. They talk about their way of working with direct help and to only at a later stage see if the person wants to become a member. Husby Workers Center draws attention to the fact that social services have become increasingly poorer. Public authorities have no interest in giving people information about their rights, and rather take advantage of their vulnerability. Something which in turn has contributed to an increased exploitation of the workers.

Time/place: Saturday 13th of November 6 to 6:45 pm at Panora lobby & online.
Language: English
Participants: Husby Workers Center

PANELSAMTAL: Vårdstrejk och organisering i Sverige och internationellt

Kan organisering och tvärfacklig kamp förändra arbetsvillkor inom vård och omsorg? Hur har kampen sett ut i Sverige tidigare? Hur gick det till när Vårdförbundet strejkade 1995 och 2008? Hur gick de tillväga i Berlin och i Köpenhamn tidigare i år? Föreläsning och panelsamtal om hur vi kan komma samman för att skapa förändringar inom vård- och omsorgssektorn.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 19.00-20.15 i Panoras foajé samt online.
Språk: Svenska & Engelska
Medverkande: Michele Masucci, konstnär och forskare, Stockholm, med intresse för vårdpraktikers politiska historia och framtidspotential; Helene Ericsson, sjuksköterska och vårdorganiserare Malmö; Silvia Habekost, sjuksköterska och facklig aktivist, Berlin m fl

PANEL DISCUSSION: Swedish and international healthcare strikes and organising

Can Organising and inter-union struggle change working conditions in health and social care? How did so many people manage to organise for strike action in Sweden in 1995 and 2008? How did they do in Berlin and Copenhagen in 2021? Lecture and panel discussion on how we can come together to create change in the healthcare sector.

Time/place: Saturday 13th of November at 7 to 8:15 pm at Panora lobby & online.
Language: Svenska & English 
Participants: Michele Masucci, artist and researcher, Stockholm, with an interest in the political history of healthcare and the future potential;Helene Ericsson, nurse and health care organiser Malmö; Silvia Habekost, nurse and union activist, Berlin and more

Hur organiserar vi mot rasism lokalt?

Black Lives Matter-rörelsen har satt frågor om rasism och strukturell diskriminering högst upp på den samhälleliga agendan. Mordet på George Floyd gav upphov till omfattande protester, vilka fick spridning runt om i världen. I Stockholm, Göteborg och Malmö organiserades demonstrationer som fick tusentals att ta till gatorna i solidaritet, men också med ambitionen att lyfta problemen här. Vilka är dessa? Och hur kan motstånd fortsätta att byggas mot rasism? Samtalet arrangeras i samarbete med ARF (Antirasistiska Filmdagar).

Tid/plats: Lördag 13 november kl 19.30-20.25i Panora biosalong 1 samt online.
Språk: Engelska
Medverkande: Leandro Schclarek Mulinari, kriminolog på Stockholms universitet; Ken Fero, Producent, Ultraviolence; Madubuko Diakité, human rights lawyer; Afrosvenskarnas forum för rättvisa

How to organise locally against racism?

The Black Lives Matter movement has put issues of racism and structural discrimination at the top of the societal agenda. The assassination of George Floyd sparked widespread protests, which in turn spread around the world. In Stockholm, Gothenburg and Malmö, demonstrations were organised that got thousands to take to the streets in solidarity, but also with the ambition of raising issues locally. What are these issues? How can resistance continue to build against racism? The talk is organised in collaboration with ARF (Anti-Racist Film Days).

Time/place: Saturday 13th of November 7:30 to 8:25 pm Panora cinema 1 & online.
Language: English
Participants: Leandro Schclarek Mulinari, criminologist at Stockholm University; Ken Fero, Producer Ultraviolence & civil rights activist, London; Madubuko Diakité, human rights lawyer; Afro Swedes’ Forum for Justice

Förhandla för samhällsförändring

Förhandling för samhällsförändring är en metod för organisering, där fackföreningar använder avtalsförhandling som ett tillfälle att organisera lokala intressenter kring en uppsättning krav som gynnar inte bara fackföreningsmedlemmar utan också samhället som helhet. Men engagemanget slutar inte när facket fått sina kontraktskrav tillgodosedda. Att arbeta tillsammans som jämlika partners för att vinna större och bredare krav vid förhandlingsbordet och på gatorna, engagerar både fackföreningsmedlemmar och gräsrotsorganisationer på ett djupare plan.Samtalet kommer att belysa ramar och fallstudier för lärare i Los Angeles och för Connecticuts sjukvårdspersonal, som använder denna organiseringsmetod för att vinna!

Tid/plats: Lördag 13 november kl 20.30-21.30i Panoras foajé samt online.
Språk: Engelska
Medverkande: Bianca Cunningham, Kampanjansvarig för “The Bargaining for the Common Good Network”

Bargaining for the Common Good

Bargaining for the Common Good is an organizing approach where unions use contract fights as an opportunity to organize local stakeholders around a set of demands that benefit not just the union members, but also the wider community as a whole. The campaign doesn’t end once the union settles its contract. Working together as equal partners to win bigger and broader demands at the bargaining table and in the streets deeply engages the memberships of both unions and community organizations. The talk will cover the framework and case studies for Los Angeles teachers and Connecticut’s healthcare workers using this organizing approach to win!

Time/place: Saturday 13th of November 8:30 to 9:30 pm at Panora lobby & online.
Language: English
Participants: Bianca Cunningham, Campaigns Director The Bargaining for the Common Good Network

Kulturens kraft för klimatomställningen

Musikern, låtskrivaren, producenten och art directorn David Andréas håller ett föredrag om kulturens och kreativitetens kraft för klimatomställningen. Han driver sedan 2018 det musikaliska klimatkamp-pop-projektet Climate X-Press sen 2018 och jobbar till vardags som kreativ konsult för hållbar transformation. 

Alfie Warren-Knight är grundaren till Film Strike for Climate-rörelsen. Han kommer att prata om sina erfarenheter under de senaste två åren, från att arbeta heltid inom film- och tv-branschen till att bli aktivist och starta Film Strike for Climate-kampanjen. Samtalet kommer att ge en inblick i vad som händer inom påverkansfilm och hur vi ser på hur film kan skapa ett kulturellt skifte.

Tid/plats: Lördag 13 november kl 21.00-21.30i Panora biosalong 1.
Språk: Mix
Medverkande: David Andréas, ClimateXpress; Alfie Warren-Knight, FIlm Strike for Climate

The power of the culture for climate change

The musician, songwriter, producer and art director David Andréas gives a lecture on the power of culture and creativity for climate transition. He has been running the musical climate fight pop project, Climate X-Press, since 2018, and apart from that works as a creative consultant for sustainable transformation.

Alfie Warren-Knight is the founder of the Film Strike for Climate movement. He will speak from his experiences over the past two years, from moving from working full time in the film and television industry into activism and starting the Film Strike for Climate campaign. The talk will provide insight into what’s happening in the impact filmmaking sphere and how we envision the cultural shift that film can make.

Time/place: Saturday 13th of November at 9 to 9:30 pm at Panora cinema 1.
Language: Mix
Participants: David Andréas, ClimateXpress; Alfie Warren-Knight, FIlm Strike for Climate

Arbetslivskriminalitet mitt i byggboomen

Oftare och oftare hörs det om hur företag inte följer arbetsmiljölagar och utsätter sina anställda för direkt hälsofarliga arbeten. De anställda luras på flera månadslöner och jobbar i värsta fall under slavliknande villkor. Fair Play Bygg är en oberoende organisation som tar emot tips på flera språk om brottslighet i byggbranschen. I samtalet beskriver de verkligheten på svenska byggen och hur de agerar för att förändra den. 
Samtalet följs direkt av panelsamtalet Att resa oss tillsammans.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 13.00-13.45 i Panoras foajé.
Språk: Svenska
Medverkande: Fair Play Bygg

Labour criminality in the middle of the construction boom

More and more often we hear about how companies do not comply with health and safety laws, such as the Work Environment Act, and thereby expose their employees to directly hazardous work. Employees are cheated out of several month’s wages and, in the worst cases, work under slave-like conditions. Fair Play Bygg is an independent organisation that receives tips in several languages about crime in the construction industry. In the talk, they describe the reality of Swedish construction sites and how they are acting to change it.
The talk is directly followed by the panel discussion Rising together.

Time/place: Sunday 14th of November at 1 to 1:45 pm at Panora lobby.
Language: Swedish
Participants: Fair Play Bygg

Work in progress: MASKINEN OCH MÄNNISKAN

Den arbetande människan har inte dött ut. I utkanten av städer, utom synhåll för människor som bor i de centrala delarna, finns enorma arbetsplatser som samlar massor av arbetare. Det är inte tekniken utan deras fysiska insats som är den främsta drivkraften i produktionen. Magda Malinowska berättar om sin nya dokumentär från insidan av Amazon.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 13.00-13.45 på ABF stora salen.
Språk: Engelska
Medverkande: Magda Malinowska, fackförbundet Inicjatywa Pracownicza och Sociala Kvinnokongressen. Hon jobbar för närvarande i Amazons polska filial.

Work in progress:Machine and man

The working man did not die. On the outskirts of cities, out of sight of people living in the centers, there are huge plants bringing together masses of workers. It is not technology but their muscle power that is the main driving force of production. Magda Malinowska talks about the new documentary inside Amazon.

Time/place: Sunday 14th of November at 1 to 1:45 pm at ABF big hall.
Language: English
Participants: Magda Malinowska, Inicjatywa Pracownicza trade union and Social Congress of Women. Currently working in the Polish branch of Amazon.

Nya villkor för kulturarbetare

Kulturarbetare är en av de yrkesgrupper som alltid jobbat under osäkra villkor, ofta som frilansare och i projekt. De var en av de yrkesgrupper som drabbades hårt under pandemin. Vilka är de viktiga frågorna för kulturbranschen inför en återstart? Den frågan och andra villkor diskuteras i detta samtal.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 13.00-13.45 på ABF lilla salen.
Språk: Svenska
Medverkande: OFF (Oberoende Filmares Förbund) m fl.

New conditions for the cultural workers

Cultural workers have always worked under uncertain conditions, often as freelancers and in projects. Workers in this professional field were among those who got heavily afflicted during the Pandemic. What are the important issues for the cultural industry upon restarting? That question and other labour conditions are discussed in this talk.

Time/place: Sunday 14th of November at 1 to 1:45 pm at ABF small hall.
Language: Swedish
Participants: OFF (independent filmmakers association) and others.

Panelsamtal: Att resa sig tillsammans

Med avstamp i Fair Play Byggs samtal kring skattebrott och människoexploatering på byggarbetsplatser samlar festivalen flera fackförbund för att prata om den utsatta position många har på sina arbeten. Fokus ligger på hur vi skapar en arbetarrörelse där olika gruppers verklighet vägs in och hur vi kan resa oss tillsammans. 

Tid/plats: Söndag 14 november kl 13.45-15.00 i Panoras foajé.
Språk: Svenska
Medverkande: Fackliga representanter

Panel discussion: Rising together

Building on Fair Play Bygg’s conversations about tax crimes and human exploitation at construction sites, the festival brings together several unions to talk about the vulnerable position that people increasingly experience at their workplaces. Focus lies on how we can create a labour movement where the reality of different groups are considered and how we can rise up together.

Time/place: Sunday 14th of November at 1.45 to 3 pm at Panora lobby.
Language: Swedish
Participants: Union representatives

Jordbrukskamp i Indien

ChalChitra Abhiyaan är ett filmkollektiv i Indien som följt de senaste jordbruksprotesterna i landet. Vi får se en kort video som försöker lyfta de många aspekterna av den pågående jordbruksrörelsen, som har fått hela nationens uppmärksamhet. Flera tusen bönder, särskilt från Punjab, Haryana och West Uttar Pradesh, samlades vid Delhis gränser för att motsätta sig de tre nya lagar för bönder som infördes av centralregeringen. Många börjar nu undra om detta i själva verket kan vara en vattendelare i indisk politik med nya stridslinjer. Bonderörelsen representerar så mycket mer än bara böndernas krav.

Efter filmen följer ett samtal mellan filmaren Nakul Sawhney och aktivisten Kavita Kurugant.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 14.00-14.45 på ABF lilla salen.
Språk: Engelska
Medverkande: Nakul Sawhney, filmare, ChalChitra Abhiyaan, Indien; Kavita Kurugant, aktivist för jordbrukares rättigheter, Indien

Indian farmers fight for their rights

ChalChitra Abhiyaan is a film collective in India that followed the latest agricultural protests in the country. We get to see a short video that will try and look at the many facets of the ongoing farmers’ movement which has gripped the entire nation’s attention. Several thousands of farmers, especially from Punjab, Haryana, and West Uttar Pradesh assembled at Delhi’s borders to oppose the three new Farm Laws introduced by the central government. Many are now beginning to wonder whether this could in fact be a watershed moment in Indian politics with new battle lines being drawn and the farmers’ movement representing so much more than just the farmers’ demands. 

The film is followed by a conversation between filmmaker Nakul Sawhney and activist Kavita Kurugant.

Time/place: Sunday 14th of November at 2 to 2:45 pm at ABF small hall.
Language: English
Participants: Nakul Sawhney, filmmaker, ChalChitra Abhiyaan, India;
Kavita Kurugant, social activist for farmers rights, India

Kampen på Pågatågen och hur de anställda backade varandra

I december 2018 dumpade Arriva lönerna för tågvärdar på Pågatågen. Det var startskottet på en 2 år lång konflikt som slutade i hot om hyvling och vild strejk. Medlemmar i fackklubben på arbetsplatsen berättar om konflikterna, organiseringen, sorgen, vinsterna och sammanhållningen.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 15.30-16.15i Panoras foajé samt online.
Språk: Svenska
Medverkande: Ola Brunnström och fler från SEKO klubb Pågatåg

The Skåne train workers’ fight and how workers support evolved

In December 2018, Arriva dumped salaries for train hosts on Pågatågen. That initiated a conflict lasting 2 years and ending in threats of hour cuts and wildcat strikes respectively. Members of the union club at the workplace talk about the conflicts, the organising, the grief, the gains and the cohesion.

Time/place: Sunday 14th of November 3:30 to 4:15 pm at Panora lobby & online.
Language: Swedish
Participants: Ola Brunnström and others from SEKO klubb Pågatåg

Över 27 Under 15

Typiskt för förskolan i Sverige är låga löner och stora barngrupper. I det här samtalet får vi höra tidigare förskollärarstudenter berätta hur de organiserade sig för höjda ingångslöner och färre barn i varje grupp. Genom metodiskt arbete med lönekartläggning och organisering över alla tre årskurser på utbildningen lyckades de på två år höja ingångslönerna med fem tusen kronor. Kampen för mindre barngrupper fortsätter.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 16.30-17.15 i Panoras foajé.
Språk: Svenska
Medverkande: Över 27 Under 15 – rörelsen

Over 27 Under 15

Typical for preschool in Sweden are low salaries and large groups of children. In this talk, we hear from former preschool teacher students about how they organised for higher starting salaries and fewer children in each group. Through methodical work with salary mapping and organisation across all three grades of the programme, they managed to raise starting salaries by five thousand SEK in two years. The fight for smaller groups of children continues.

Time/place: Sunday 14th of November at 4:30 to 5:15 pm at Panora lobby.
Language: Swedish
Participants: The movement Over 27 Below 15

Byggnadsarbetare i den nysvenska modellen

Med film som verktyg har Stockholmsdelen av SAC Syndikalisterna knutit kontakt med flera hundra arbetare i Stockholm, som talar andra språk än svenska. De vittnar om en häpnadsväckande exploatering inom branscher som bygg, städ och restaurang.

Byggnadsarbetare har bildat ett byggsyndikat i Storstockholm. Under devisen ”Många språk – en kamp” kämpar papperslösa, arbetskraftsinvandrare och infödda byggare tillsammans för värdiga villkor och ett slut på arbetslivskriminaliteten i branschen.

Under denna programpunkt berättar byggnadsarbetare om sin upplevelse av att arbeta i Sverige och vi förhandsvisar ett utdrag ur byggnadsarbetaren Dordije Popovics dokumentärfilm om migranter i Stockholm.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 16.30-17.45 på ABF stora salen.
Språk: Engelska
Medverkande: Dordije Popovic (byggnadsarbetare och filmskapare), Emil Boss (Förhandlingssekreterare Stockholm LS) samt medlemmar från Solidariska byggare.

Construction workers in the New Swedish model

With film as a tool, the Stockholm part of the SAC Syndicalists has established contact with several hundred workers in Stockholm who speak languages other than Swedish. They testify to an astonishing exploitation in industries such as construction, cleaning and restaurants.

Construction workers have formed a construction syndicate in Greater Stockholm. Under the motto ”Many languages – one fight”, the undocumented, labour migrants and native builders are fighting together for dignified conditions and an end to labour crime in the industry.

Under this program item, construction workers talk about their experience of working in Sweden and we preview an excerpt from the construction worker Dordije Popovic’s documentary about migrants in Stockholm.

Time/place: Sunday 14th of November at 4:30 to 5:45 pm at ABF big hall.
Language: English
Participants: Dordije Popovic (construction worker and filmmaker), Emil Boss (Negotiations Director, Stockholm LS) and members of Solidariska byggare.

PANELSAMTAL: Behöver klimatomställningen breda allianser för att ta fart?

Föreläsning och panelsamtal om de breda alliansernas möjligheter för klimatomställningen.

Mine Islar är docent vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Hon inleder med att prata om hur breda allianser mellan sociala rörelser och klimatrörelser kan bli en större påverkanskraft för omställning. I efterföljande panelsamtal undersöker vi breda allianser ur flera perspektiv. Kan klimatrörelser påverka politiska beslut? Hur jobbar facken med klimatomställningen? Kan fack och klimatrörelser lära av varandra? Hur skapas största möjliga påverkan? Eller måste vi ta hänsyn till allas intressen?

Tid/plats: Söndag 14 november kl 17.30-18.45i Panoras foajé samt online.
Språk: svenska & engelska
Medverkande: Mine Islar, docent Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS); representanter från klimatrörelser;
fackliga representanter

PANEL DISCUSSION: Does climate change need broad alliances to gain momentum?

Lecture and panel discussion on the potential of broad alliances for climate transition.

Mine Islar is an associate professor at Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS). She begins by talking about how broad alliances between social and climate movements can become a greater force for change. In the panel discussions that follows, we explore broad alliances from several perspectives. Can climate movements influence political decisions? How are trade unions working for climate change? Can unions and climate movements learn from each other? How can the greatest possible impact be achieved? Or do we need to take everyone’s interests into account?

Time/place: Sunday 14th of November 5:30 to 6:45 pm at Panora lobby & online.
Language: Swedish & English
Participants:Mine Islar, associate professor Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS); climate movement representatives; union representatives

PERFORMANCEFÖRELÄSNING: Kraften i rätt mobilisering

Hur får man två småbarnsmammor att ligga fastlåsta bredvid varandra på en gata? Vad gör att en pensionär i rullstol plockas in i arresten? Vad gör att en blivande ingenjör hoppar av sin utbildning för att oavlönat jobba heltid ideellt? Hur tänker en medelålders mjukvaruchef när han säger upp sig från jobbet för att engagera sig i klimatrörelsen? I denna föreläsningsperformace får du träffa klimataktivister i Extinction Rebellion och på nära håll se kraften i att göra uppror och hur man tillsammans kan göra direkt handling med fredliga demokratiska metoder. 

Performanceföreläsningen följs av en kort direktaktion.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 19.00-19:45i Panoras foajé samt online.
Språk: Svenska
Medverkande: Extinction Rebellion, Malmö

PERFORMANCE LECTURE: The power of a proper mobilisation

How do you get two mothers of small children to lie stuck to each other on a street? What causes a pensioner in a wheelchair to be taken into custody? What makes an aspiring engineer drop out of education to do full-time unpaid volunteer work? How does a middle-aged software executive think when he quits his job to get involved in the climate movement? In this lecture performance, you will meet climate activists of Extinction Rebellion and see first-hand the power of rebellion and how together we can take direct action through peaceful democratic means. 

The performance lecture will be followed by a short direct action.

Time/place: Sunday 14th of November at 7 to 7:45 pm at Panora lobby & online.
Language: Swedish
Participants: Extinction Rebellion, Malmö

Vi lovar och försäkrar

Ett samtal om att vara förtroendevald i facket och vikten av att organisera sig i fackliga frågor. Vad innebär det fackliga löftet som förtroendevald?

Innan samtalet visas en film där förtroendevalda i olika fackförbund intervjuas.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 18.00-18.45 på ABF stora salen.
Språk: Svenska
Medverkande: LO Malmö

We promise and assure

A talk about being elected to the union and the importance of organising around labour issues. What does the union promise mean to a union elected representative?

Before the talk, a film is shown in which elected representatives in various unions are interviewed.

Time/place: Sunday 14th of November at 6 to 6:45 pm at ABF big hall.
Language: Swedish
Participants: the Swedish Trade Union Confederation, Malmö

Hyresorganisering Berlin

I Berlin, en av de snabbast växande fastighetsmarknaderna i världen med snabba hyreshöjningar, har hyresgästerna drivit på för en femårig frysning av hyrorna. När detta hyrestak senare upphävdes i domstol kom folkliga krav på kommunalisering av bostäder att blossa upp enormt. Hur organiserar hyresgästerna sig i Berlin och vad gör dem så kraftfulla? Vad kan svenska hyresgästorganisationer lära sig när de möter samma trender?

Innan samtalet visas kortdokumentären Berlin Tenants Reclaiming their City.

Tid/plats: Söndag 14 november kl 20.00-21:00i Panoras foajé samt online.
Språk: Engelska
Medverkande: Husorganiserare från Berlin & Rad Dox

Housing organising in Berlin

In Berlin, one of the fastest-growing real estate markets in the world with rapid increases of rents, tenants have pushed for a five-year freeze of the rents. When this rent cap was later overturned in court a push for communalisation of housing was in full effect. How are the tenants organised in Berlin and what makes them so powerful? What can Swedish tenants organisations learn when faced with the same trends?

Before the talk, the short documentary Berlin Tenants Reclaiming their City will be shown.

Time/place: Sunday 14th of November at 8 to 9 pm at Panora lobby & online.
Language: English
Participants: Housing organisers from Berlin & Rad Dox