SPÅR: Organsiering 2020 // Track: organising 2020

Följ festivalen här // Follow the festival here: www.nlff.se

På Arbetar Filmfestivalen vill vi ha filmer/samtal/workshops som får oss att skratta, gråta och organisera. Programmet har växt för varje år och vi har försökt hitta olika sätt att se på programmet. Detta spåret (sätt att se på programmet) kallar vi organiseringsspåret, eller kort: ORGANISERING. Här har vi försökt samla delar av det programmet som kan inspirera och ge verktyg till facklig- och arbetsplatsorganisering.

At the Nordic Labour Film Festival we want to gather films/talks/workshops that makes us laugh, cry, and organise. The program has grown each year and we’ve tried to establish different ways to view the program. We call this track (a way of watching the program) the organising track, or ORGANISATION in short. Here we’ve tried to gather parts of the program that can inspire and give tools for union and workplace organising.

LÅT BLACK LIVES MATTER TA PLATS INOM FACKEN

6 saker arbetarrörelsen kan göra på direkten.

Det här snacket följs av workshopen: Race and Labor – Let’s Talk About It
Hur dyker rasism upp på våra arbetsplatser och till och med i våra fackförbund? Hur kan vi genom olika strategier konfrontera den genom våra förhandlingar, organisering, facklig kultur, och kopplingar till andra sociala rörelser.  Och vad kan man säga till fackmedlemmar som inte är övertygade om att jämlikhet och antirasism har någonting att göra med fackpolitik? Detta är en förkortad version av en workshop som skapar mycket samtal bland fackförbund i USA.

Längd: ca 40 min
Språk: Engelska
Undertexter: Svenska
Deltagare: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

TIME TO MAKE BLACK LIVES MATTER IN OUR UNIONS

6 things the labour movement can do now.

This talk is followed up with the workshop: Race and Labor – Let’s Talk About It
How does racism show up in our workplaces and even in our unions? What are some strategies to confront it through our bargaining, organizing, union culture, and community connections? And what can you say to union members who aren’t convinced racial justice has anything to do with union politics? This is an abbreviated version of a workshop that’s sparking lots of conversation among unions in the U.S.

Duration: ca 40 min
Language: English
Subtitles: Swedish
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

SOLIDARITY

Geo-blockerad till Sverige, men öppen i livesändning från festivalinvigningen.

Svartlistningen i den brittiska byggbranschen påverkade tusentals arbetare som fick beteckningen “bråkmakare” för att ha uttalat sig och i hemlighet förnekades anställning. Aktivister avslöjade alarmerande länkar mellan svartlistning på arbetsplatsen och dold övervakning. Filmen följer möten mellan aktivister och juridikstudenter, och visar styrkan i ett kollektiv som arbetar tillsammans för att hitta en väg till rättvisa. Efter filmen följer ett samtal.

Dokumentär | 76  min | Regi: Lucy Parker | 2019 | Språk: engelska | Undertexter: engelska, engelsk undertext för hörselskadade

SOLIDARITY

Geo-blocked to Sweden, but open in live stream of festival opening.

Blacklisting in the UK construction industry impacted thousands of workers who were labelled ‘troublemakers’ for speaking out. They were secretively denied employment. Activists uncovered alarming links between workplace blacklisting and undercover policing. The film follows meetings between activists and law students, brought together for the film, revealing the determination of a community, working together, to find a route to justice. The film will be followed by a talk.

Documentary | 76  min | Director: Lucy Parker | 2019 | Language: engelska | Subtitles: English, Closed Captioning in English

SALTORGANISERING

Att salta en arbetsplats är en gammal facklig organiseringsmetod som går ut på att ta ett jobb i syfte att organisera arbetsplatsen. Ofta sker detta, i alla fall inledningsvis, utan att företaget förstår vad som händer. Därför är saltorganisering en metod som lämpar sig väl för branscher med otrygga anställningar och särskilt aggressiva arbetsgivare där det inte går att vara öppen med sitt fackliga engagemang.

I det här samtalet pratar vi med Erik Forman, en erfaren saltorganisatör från USA. Erik var aktiv i den radikala fackföreningen IWW (Industrial Workers of the World), där han organiserade caféer och snabbmatsrestauranger. Kanske kan hans lärdomar vara användbara i Sverige, där ett hårdnande klimat på arbetsplatserna har aktualiserat ett behov av fackliga strategier som inte bara förlitar sig på MBL-förhandlingar och öppen medlemsvärvning.

Längd: 60 min
Språk: Engelska
Undertexter: Svenska
Deltagare: Erik Forman från Industrial Workers of the World. Simon Hedelin är studieorganisatör på SAC Syndikalisterna

SALT ORGANISING

To salt a workplace is a well tried organizing method which means that someone takes a job with the specific intention of organizing that workplace. This is almost always done without the employer knowing about the effort. For that reason, salting is a method that is suitable when approaching particularly aggressive and union hostile companies.

In this discussion we will talk to Erik Forman, a seasoned salt organizer form the US. Erik was an active member of the radical union IWW (Industrial Workers of the World), where he organized cafes and fast food restaurants. Perhaps his experience can be useful in Sweden, where an increasingly aggressive attitude from employers highlight the need for union strategies that don’t rely only on the formal legal framework of bargaining and open

membership recruiting.

Duration: 60 min
Language: English
Subtitles: Swedish
Participants: Erik Forman from Industrial Workers of the World. Simon Hedelin is an organizer and study coordinator with the SAC (Central Organisation of the Workers of Sweden)

DITCHING THE FEAR

Sedan 2008 har ovanliga saker hänt i norra Italien. Företag, den politiska klassen och media har använt den ekonomiska krisen för att undergräva arbetarnas rättigheter, och lyckats. På andra sidan har ett livligt och starkt motstånd bildats i den nedre delen av löneskalan. Av alla människor är det de med osäkra anställningar och till stor del migrerande arbetarna i logistiksektorn som genom solidaritet och effektiv organisering har lyckats övervinna sin isolering och förnedrande arbetsförhållanden. En kamp som inte bara har förändrat deras arbetsvillkor utan även påverkat hela deras liv. Filmen visas i samarbete med labournet.tv.

Dokumentär | 87  min | Regi: Rosa Cannone, Johanna Schellhagen | 2015 | Språk: italienska | Undertexter: engelska

DITCHING THE FEAR

Since 2008, unusual things have been happening in northern Italy. Companies, the political class and the media are using the onset of the economic crisis to further undermine workers’ rights. They have succeeded in this up until now. On the other side, a lively and strong resistance has been forming at the bottom end of the wage scale. Of all people, it is the non-permanent and largely migrant workers in the logistics sector who have, through solidarity and effective organising, been successful in overcoming their isolation and degrading working conditions. A struggle that hasn’t just changed their working conditions but has changed their whole lives. The film is screened in collaboration with labournet.tv.

Documentary | 87  min | Director: Rosa Cannone, Johanna Schellhagen | 2015 | Language: Italian | Subtitles: English

VÅRD-HACKING: INITIATIV OCH SAMARBETEN I VÄRLDEN UNDER CORONA

Anastasia Vasilyeva startade den medicinska fackföreningen Aliance of Doctors i Ryssland och blev statens fiende när hon tog upp sanningar som spreds via sociala medier om dysfunktionalitet i sjukvårdssystemet i Ryssland under Corona. Lyssna på deras kamp för att hjälpa vårdpersonal. Liberian Health Workers’ Unions ledare är fast i Tyskland och fruktar hot från den liberianska staten på grund av deras arbete. Lyssna på hur PSI (Public Services International) och fackförbundet Kommunal i Sverige stöder dem. Dessa och fler globala initiativ och samarbeten under pandemin kommer att belysas i detta program, följt av en diskussion om hur sådana initiativ kan formaliseras och samarbeten utökas för att förändra situationen för vård- och äldreomsorgspersonal globalt.

Längd: 120 min
Språk: Engelska
Medverkande: Gauteng Community Healthcare Workers ForumSydafrika, om hur de organiserar vårdpersonal och kämpar för deras rättigheter. Alliance of Doctors, Ryssland, om hur vårdpersonal kan stöttas under Coronapandemin, när ens fackförening blir hindrad att hjälpa dem med material, och hur de använder sociala medier för att sprida klargörande information som döljs av staten. Liberian Health Workers union, Liberia, om hur en kan överleva och samarbeta när en blir hotad av staten för sitt arbete. UNISON, Skottland, om att driva kampanjer i en vårdsektor som drivs genom samarbete, PSI (Public Service International), om hur de jobbar med internationella frågor och Fackliga representanter. Vi får även se utdrag ur initiativen #vårduppropet, Sverige och Granne till Granne, startat av organisationen Allt åt Alla, Malmö

HEALTH CARE-HACKING: INTERNATIONAL INITIATIVES AND COLLABORATIONS DURING CORONA

Anastasia Vasilyeva started the medical union Alliance of Doctors in Russia and became the enemy of the state when she raised truthful accounts, via social media, about healthcare and the dysfunctionality of the system in Russia during the Corona Pandemic. Listen to their struggle to help healthcare professionals. The Liberian Health Workers Union’s leader is stuck in Germany in fear of threats from the Liberian State because of the Union’s work. Listen to how PSI (Public Services International) and the Municipal Workers Union in Sweden support them. These and more global initiatives and collaborations during the Pandemic will be highlighted in this program. It is followed by a discussion about how such initiatives can be formalised and how collaboration is to be increased to change the situation for health and elderly care workers, globally.

Duration: 120 min
Language English
ParticipantsGauteng Community Healthcare Workers Forum, South Africa, about how they organise healthcare professionals and fight for their rights. Alliance of Doctors, Russia, about how to support healthcare workers during the Corona Pandemic, when being banned for supporting them with material, and how they use social media to spread clarifying information hidden by the state. Liberian Health Workers Union, Liberia about how to survive and collaborate when being threatened by the state. UNISON, Scotland about campaigning in a collaboratively run health care sector. PSI (Public Service International), about how they collaborate internationally with unions globally and Swedish union representatives. We will also see excerpts from the initiatives #thehealthappeal, Sweden and Neighbor to Neighbor, started by the the association Everything For Everyone, Malmö.

VIRUS OF SILENCE: WHAT HEALTH CARE WORKERS ARE NOT ALLOWED TO TALK ABOUT?

Ett TV-reportage från A Pogovorit (Låt oss prata) där Irina Shikhman genomför exklusiva intervjuer med oväntade gäster. I det här rapportet får vi att följa brist på skyddsmaterial på ryska sjukhus under Corona-pandemin, när material skickades för att hjälpa bl a USA. Varför är fackföreningar är ett tabuämne för media. Varför får läkare inte acceptera humanitärt bistånd? Vad är sjukhusförvaltningarna rädda för? Hur tystas läkare? Vad anklagades fackföreningen, Alliance of Doctors för?

TV-reportage | 106 min | Regi: A Pogovorit | 2020 | Språk: ryska | Undertexter: engelska

VIRUS OF SILENCE: WHAT HEALTH CARE WORKERS ARE NOT ALLOWED TO TALK ABOUT?

A Newsreel from A Pogovorit (Let’s talk) where Irina Shikhman conducts exclusive interviews with unexpected guests. In this report we will follow supply shortages, due to supplies sent abroad, for Russian hospitals during the Corona Pandemic. Why are trade unions a taboo topic for the media. Why are doctors not allowed to accept humanitarian aid? What are the hospital administrations afraid of? How are doctors kept silent? What are the union, the Alliance of Doctors, accused of?

Newsreel | 106 min | Director: A Pogovorit | 2020 | Language: Russian | Subtitles: English

LÄRDOMAR FRÅN FACKLIG GRÄSROTSKAMP

Anställda på Verizon Wireless (mobiloperatör) detaljhandel delar sina erfarenheter från att ha startat det första facket på Verizon Wireless i USA, av att förhandla, och till slut gå ut i strejk för att säkra ett första kontrakt.

Det här snacket följs av workshopen: Beating Apathy
Stångar du dig blodig för att få folk att engagera sig? Då är den här workshopen för dig. Hör framgångsrika historier om hur andra har förändrat sina arbetsplatser och vänt apati till handling. Lär dig verktyg för praktisk organisering för att engagera dina medarbetare, agera, and nå resultat.

Längd: 30 min
Språk: Engelska
Deltagare: Bianca Cunningham från den fackliga tidnings- och utbildningsgruppen Labor Notes

LESSONS FROM THE RANK AND FILE

Verizon (mobile phone operator) Wireless retail worker shares experiences from forming the first Verizon Wireless retail union in the US to bargaining and eventually striking to secure a first contract.

This talk is followed up with the workshop: Beating Apathy
Are you beating your head against the wall trying to get people involved? This workshop is for you. Hear success stories about how others have turned their workplaces around and turned apathy into action. Learn practical organizing tools for engaging your co-workers, taking action, and getting results.

Duration: 30 min
Language: English
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

WORKSHOP: BESEGRA APATIN

Stångar du dig blodig för att få folk att engagera sig? Då är den här workshopen för dig. Hör framgångsrika historier om hur andra har förändrat sina arbetsplatser och vänt apati till handling. Lär dig verktyg för praktisk organisering för att engagera dina medarbetare, agera, and nå resultat.

Längd: 120 min
Språk: Engelska // Simultantolkning till svenska
Deltagare: Bianca Cunningham från media- och organisationsprojektet Labor Notes.

WORKSHOP: BEATING APATHY

Are you beating your head against the wall trying to get people involved? This workshop is for you. Hear success stories about how others have turned their workplaces around and turned apathy into action. Learn practical organising tools for engaging your co-workers, taking action, and getting results.

Duration: 120 min
Language: English // Simultaneous translation to Swedish
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes.

MIGRANTARBETARE UNDER PANDEMIN I QATAR

Miljontals migrantarbetare runt om i världen påverkas negativt av COVID-19-pandemin. I Quatar, med 2 miljoner migrantarbetare, är det en stor utmaning att skydda deras rättigheter. Medvetna om migrantarbetarnas sårbarhet, behövde Building and Wood Workers’ International (BWI) och deras partners kliva fram och vara kreativa för att ta itu med arbetarnas problem i den pågående COVID-19-pandemin.

Längd: ca 60 min
Språk: Engelska
Deltagare: Skyddade identiteter
SamarbeteByggnads

MIGRANT WORKERS AMIDST THE PANDEMIC IN QATAR

Millions of migrant workers around the world are adversely affected by the COVID-19 Pandemic. In Qatar where 2 million workers are migrants, protecting their rights is a real challenge. Cognizant of the vulnerabilities of migrant workers, the Building and Wood Workers’ International (BWI) and its partners in Qatar have had to step up and be creative in addressing the issues of the workers amidst the COVID-19 pandemic.

Duration: about 60 min
Language: English
Participants: Non-disclosed identities
CooperationByggnads

FRÅN LÖNEDUMPNING TILL SLAVERI

Från Fackligt Center för Papperslösa berättas det om hur ”slaveriet växer på våra arbetsplatser. Exploateringen och utnyttjandet av människor på våra arbetsplatser är värre än någonsin. Från en urusel lön till ingen lön alls. Från lönedumpning till slaveri. En människohandel som blir allt råare och brutalare.” Vi har bjudit in våra fackliga samarbetspartners och andra fackförbund för ett samtal om hur vi tillsammans sätter ett stopp för exploateringen.

Längd: 60 min
Språk: Svenska
Deltagare: Bengt Sandberg, ordförande Fackligt Center För Papperslösa. Uppdateras

FROM WAGE DUMPING TO SLAVERY

From The Union Centre for Undocumented Immigrants come warnings that “the slavery is growing at our workplaces. The exploitation of people at our workplaces is worse than ever. From lousy pay to none at all. From wage dumping to slavery. Human trafficking is growing rawer and more brutal.” We have invited our partner unions and other unions to this talk about how we together can put an end to the exploitation.

Length: 60 min
Language: Swedish
Participants: Bengt Sandberg, Chairman of the Union Centre for Undocumented Immigrants. TBD

WHEN WE FIGHT (WORK IN PROGRESS)

Deras skolor är överfulla, underfinansierade och om några år kanske de inte existerar: den nya chefen för skolan i Los Angeles avslöjar sin plan för att privatisera de offentliga skolorna. Men då röstar 98% av L.A.-lärarna för att gå i strejk. Bevittna fem månader bakom kulisserna som anordnas av lärare, studenter och föräldrar när de träffas för att kämpa för allmän utbildning i LA. och varför de spelar roll. Nordic Labor Film Festival har möjlighet att visa ett pågående arbete med dokumentären. Den planerade lanseringen av filmen är 2021, så håll ett öga. Vänligen maila 2020@nlff.se för att få lösenord till filmen.

Dokumentär | 50 min | Regi/producent: Yael Bridge & Yoni Golijov | Språk: engelska | Undertexter: inga

WHEN WE FIGHT (WORK IN PROGRESS)

Their schools are overcrowded, underfunded, and in a few years, they may not exist. The new superintendent of the Los Angeles School District is unveiling his plan to privatise  Public Schools. Then 98% of L.A. teachers voted to go on strike. Witness, five months of behind the scenes organizing by teachers, students, and parents as they come together to fight for public education in L.A. When ‘We Fight ‘goes behind the picket lines to show, in the banner year of teacher strikes, how strikes are organised, and why they matter. The Nordic Labour Film Festival gives the opportunity to show a ‘work in progress’ of this documentary. The planned release of the film is in 2021, so keep an eye out. Please email 2020@nlff.se for the password to see the film.

Documentary | 50 min | Director/Producer: Yael Bridge & Yoni Golijov | Languages: English | Subtitles: none

FACKEN OCH FRIHETEN I BELARUS

Höstens omfattande, folkliga protester mot diktaturen i Belarus har väckt vrede och ett stort engagemang runt om i världen. Svenska fackförbund stöttar protesterna med tydliga krav och uttalanden. Sedan tidigare samarbetar facken med de fria, oberoende fackförbund som finns i landet, för demokrati, mänskliga rättigheter och schyssta arbetsvillkor. Framtiden är oviss och arbetstagarna i Belarus behöver tydliga bevis på vår solidaritet. Hur är läget i just nu, vad gör fack och civilsamhälle och när blir Belarus en demokrati med fria medier och yttrandefrihet?

Längd: 60 min
Språk: Svenska
Arrangör: Union to Union, de svenska fackens bistånds- och solidaritetsorganisation
Medverkande: Lana Willebrand, verksamhetsutvecklare, Union to Union, och med rötter i Belarus. Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, specialiserad på yttrandefrihetslagstiftning och medierätt. Ansvarar för Journalistförbundets internationella arbete. Mats Svensson, internationell handläggare, IF Metall, med lång erfarenhet av globalt, fackligt utvecklingssamarbete. Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, och som följt utvecklingen i Belarus under många år. Moderator: Maja Aase, Union to Union.

THE UNIONS AND THE FREEDOM IN BELARUS

This autumn’s extensive, popular protests against the dictatorship in Belarus have aroused anger and great commitment around the world. Swedish unions support the protests with clear demands and statements. The unions already work with the free, independent trade unions that exist in the country, for democracy, human rights and decent working conditions. The future is uncertain and the workers in Belarus need clear proof of our solidarity. What is the current situation, what are the unions and civil society doing and when will Belarus become a democracy with free media and freedom of expression?

Duration: 60 min
Language: Swedish
Organiser: Union to Union, the Swedish unions’ aid and solidarity organization
Participants: Lana Willebrand, business developer, Union to Union, and with roots in Belarus. Tove Carlén, lawyer, Journalistförbundet, specialised in freedom of expression legislation and media law. Responsible for the Swedish Journalists’ Association’s international work. Mats Svensson, international administrator, IF Metall, with extensive experience of global, trade union development cooperation. Martin Uggla, chairman of the Eastern Group for Democracy and Human Rights, who followed developments in Belarus for many years. Moderator: Maja Aase, Union to Union.

LÄRARNA KOLLAR LÄRARSTREJKEN

Vi har lyckats få en förhandsvisning av dokumentärfilmen When we fight till festivalen. Filmen ska först släppas nästa år men vi är väldigt glada att ni får se den redan nu. Dokumentären följer lärarstrejken i Los Angeles där vi får se organiserandet av lärare och facket innan strejken bryter ut, alla känslor och kämparglöd under strejken och vägen till vinsten.

Vi har bjudit in ett gäng lärare att titta på filmen och ha ett gemensamt snack. Vilka tankar får de? Hur ser situationen ut för lärare i Sverige? Vilken inspiration får de kring kampen i Los Angeles?

Längd: 60 min
Språk: Svenska
Medverkande: Mirjana Westermark, folkhögskollärare. Emmy Andersson, högstadielärare. Björn Viberg, folkhögskollärare.

TEACHERS WATCH THE TEACHERS’ STRIKE

We have managed to get a preview of the documentary “When we fight” for the festival. The film will not be released until next year, but we are very happy that you’ll get to see it already. The documentary follows the teachers’ strike in Los Angeles where we get to see the organisation of teachers and the union before the strike breaks out, all the emotions and fighting spirit during the strike and the path to success.

We have invited a group of teachers to watch the film and have a joint chat. What thoughts do they get? What is the situation like for teachers in Sweden? What inspiration do they get around the fight in Los Angeles?

Duration: 60 min
Language: Swedish
Participants: Mirjana WestermarkEmmy AnderssonBjörn Viberg.

AMAZON OCH FACKET

Som de flesta vet är detaljhandels- & logistikjätten Amazon på väg att etablera sig i Sverige. Företaget hyllas ofta som innovativt och nyskapande. Samtidigt är Amazon kanske lika känt för sina antifackliga metoder. Vi har hört berättelser om arbetare som fick kissa i PET-flaskor under arbetet och gravida kvinnor tvingades arbeta i stående ställning i flera timmar, för att nämna två exempel.
Hur är det då att jobba på Amazon? Och inte minst, hur är det att vara fackligt engagerad där? För att ta reda på det pratar vi med två fackliga aktivister med erfarenhet från Amazons anläggningar i Tyskland och Polen. Kanske kan de ge svar på frågan om vad som väntar den svenska fackföreningsrörelsen när Amazon startar upp sin verksamhet här.

Längd: 60 min
Språk: Engelska // Undertexter Svenska
Deltagare: Christian Krähling arbetar på Amazons anläggning i Bad Hersfeld, Tyskland. Han är fackligt aktiv i ver.di, Förenade serviceförbundet. Roman Lupinski är aktiv i IP, arbetarinitiativet, som har en fackklubb på Amazons lager i Poznan, Polen. Frederick Batzler arbetar som arbetsrättsjurist på SAC Syndikalisterna, och är samtalets moderator.

ORGANIZING AMAZON

As most people know, the retail and logistics giant Amazon is about to set up shop in Sweden.

The company is often praised for being creative and innovative. At the same time, Amazon is probably just as much associated with anti-union practices. We’ve heard the reports about workers having to pee in bottles and pregnant women who are forced to endure long shifts standing up.
So how is it really to work at Amazon. And more importantly, how is it to be active in a labour union there? To find out, we talk with two union activists with experience from Amazon’s facilities in Poland and Germany. Maybe they can provide answers to the question of what awaits the Swedish labour movement when Amazon launches it’s operations here.

Duration: 60 min
Language: English // Subtitles Swedish
Participants: Christian Krähling works at the Amazon facility at Bad Hersfeldt in Germany. He’s an active member of ver.di, the German United Services Trade Union. Roman Lupiniski is an active member of IP, the Workers Initiative, which organizes a union local at the Amazon warehouse at Poznan, Poland. Frederick Batzler works as a labor attorney with the union SAC (Central Organisation of the Workers of Sweden), and is the moderator of this talk.

WORKSHOP: SALTADE VIDEOR

Varför göra filmer om arbetarkamp?
En workshop med labournet.tv om hur videoproduktion direkt kan stödja arbetares kamp och arbetsplatsorganisering. labournet.tv är ett litet kvinnokollektiv i Berlin som arbetar för att göra arbetares erfarenheter och kamp mer synlig. De har tio års erfarenhet av arbetarkamp inom videoproduktion. De har också samlat 800 videor om strejker och mobilisering på arbetsplatser från hela världen i sitt fritt tillgängliga onlinearkiv.

Datum: 8 november
Språk: Engelska
Längd: 90 min
Anmälan: Ingen – öppen för alla

WORKSHOP: SALTY VIDEOS

Why making films about workers struggles?
A workshop with labournet.tv about how to directly support workers’ struggles and workplace organisation with video productions. labournet.tv is a small womens’ collective in Berlin working to make the experiences and struggles of workers more visible. They have 10 years of experience of workers’ struggles in video production. They also collected 800 videos about strikes and workplace mobilizations from all over the world in their free online archive.

Date: November 8
Language: English
Length: 90 min
Sign up: None – open for all

WORKSHOP: RAS OCH ARBETE – LÅT OSS PRATA OM DET

Hur dyker rasism upp på våra arbetsplatser och till och med i våra fackförbund? Hur kan vi genom olika strategier konfrontera den genom våra förhandlingar, organisering, facklig kultur, och kopplingar till andra sociala rörelser.  Och vad kan man säga till fackmedlemmar som inte är övertygade om att jämlikhet och antirasism har någonting att göra med fackpolitik? Detta är en förkortad version av en workshop som skapar mycket samtal bland fackförbund i USA.

Längd: 120 min
Språk: Engelska // Simultantolkning till svenska
Deltagare: Bianca Cunningham från media- och organisationsprojektet Labor Notes.

WORKSHOP: RACE AND LABOR – LET’S TALK ABOUT IT

How does racism show up in our workplaces and even in our unions? What are some of our strategies to confront it through our bargaining, organizing, union culture, and community connections? And what can you say to union members who aren’t convinced racial justice has anything to do with union politics? This is an abbreviated version of a workshop that’s sparking lots of conversation among unions in the U.S.

Duration: 120 min
Language: English // Simultaneous translation to Swedish
Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes.

FACKLIGA STRATEGIER UTANFÖR BOXEN

Hur ska radikala fackföreningsaktivister förhålla sig till de hinder som byråkratiska fackföreningar många gånger själva utgör? I Sverige är en av de vanligaste, oppositionella strategierna att helt enkelt bilda en fristående organisation, ofta inom SAC Syndikalisterna. Men finns det alternativ till den syndikalistiska strategin?

I det här samtalet träffar vi representanter för tre grupper som har valt helt andra sätt att organisera sig, både inom och utanför de stora fackföreningarna. Angry Workers är ett undersökande projekt i London, som går ut på att placera sig mitt i arbetarklassen för att där tillsammans med arbetarna försöka finna en framkomlig väg, utan att pådyvla dem en massa förutfattade meningar. Den tyska gruppen Gewerkschaftslinke är ett nätverk av oppositionella aktivister som verkar inom de stora fackföreningarna. Restaurant Opportunities Center United är inte en fackförening, utan jobbar med att och hjälpa restaurangarbetare organisera sig själva och ställa krav.

Längd: 60 min
Språk: Engelska
Undertexter: Svenska
DeltagareAngry WorkersGewerkschaftslinkeRestaurant Opportunities Center United. Gabriel Kuhn från SAC Syndikalisternas internationella kommitté modererar samtalet

UNION STRATEGIES OUTSIDE OF THE BOX

How should militant union activists deal with the obstacles that bureaucratic unions many times pose? In Sweden, the main oppositional strategy is to form an independent organization, often within the syndicalist SAC. But are there alternatives to the syndicalist strategy?

In this talk we meet representatives for three groups that have chosen completely different ways of organizing, both within and outside of the main unions. Angry Workers is a London based project inspired by workers inquiry. The group has placed itself in the middle of working class reality in order to find a way forward together with workers without imposing preconceived ideas on them. The German group Gewerkschaftslinke is a network of oppositional activists that work within the main unions. Restaurant Opportunities Center United is not a union, but supports restaurant workers self organising and raising demands.

Duration: 60 min
Language: English
Subtitles: Swedish
Participants: Angry WorkersGewerkschaftslinkeRestaurant Opportunities Center United. Gabriel Kuhn from the international committee of the SAC (Central Organisation of the Workers of Sweden) will moderate the talk

LAS, A-KASSAN, STREJKRÄTTEN: VAD ÄR EN MODERNISERAD ARBETSMARKNAD?

I det här panelsamtalet har vi bjudit in företrädare för olika fackförbund för att diskutera framtidens arbetsmarknad. De senaste åren har flera utredningar tillsatts, och lagar drivits igenom som syftar till att förändra den svenska arbetsmarknaden; bland annat a-kasse-utredningen, LAS-utredningen, och inskränkandet av strejkrätten. Det sägs att det är hög tid att arbetsmarknaden moderniseras. Men vad betyder det, och framförallt, vem är denna “modernisering” till nytta för? Är “moderniseringen” i själva verket en tillbakagång till något sämre? Hur förändras fackens ställning? Och vad har facken att sätta emot försämringar? (Uppdateras.)

Längd: 90 min
Språk: Svenska
Deltagare: Uppdateras

EMPLOYMENT PROTECTION ACT, UNEMPLOYMENT INSURANCE, RIGHT TO STRIKE: WHAT IS A MODERNISED LABOR MARKET?

In this panel talk we’ve invited representatives for different unions to discuss the labour market of tomorrow. The last few years multiple investigations have started, and laws been pushed through aiming to change the Swedish labour market; among others the unemployment insurance investigation, the Employment Protection Act investigation, and restrictions on the right to strike. They saying is that it is time to modernise the labour market. But what does that mean, and above all, who does this “modernisation” benefit? Is this “modernisation” actually a return to something worse? How does the position of the unions change? And how can the unions oppose deteriorations? (Will be updated.)

Duration: 90 min
Language: Swedish
Participants: TBD

BELARUS: “IMORGON SKA INTE FÖRBLI SOM IDAG”

Välkommen till ett samtal med Problem Collective (Minsk) om villkoren för konstnärligt skapande, solidaritet och strejk under upproret i Belarus.
Problem Collective och Michele Masucci kommer att diskutera den nuvarande situationen kring upproren i Belarus som startade i början av augusti i år. Upproren utlöstes av det manipulerade presidentvalet och det omåttliga polisvåld mot fredliga demonstranter i Minsk och andra städer i Belarus. Denna rörelse har inkluderat olika former av protester ledd av flera grupper, såsom arbetare, studenter, konstnärer, läkare, pensionärer, lärare och andra. Genom självorganiserade och ledarlösa protester med samlingar på gårdar, solidaritetskedjor, interventioner i det offentliga rummet, arbetarblockader, strejker och kvinnomarcher, har rörelsen kulminerat i massiva veckovisa demonstrationer med fler än 100 000 deltagare.

Samtalet kommer att förstärka röster från kulturfältet och aktivister genom en diskussion om solidaritet, självorganisering och olika former och tidsligheter för motstånd. Strejker, kvinnors roll i rörelsen och villkoren för kulturproduktion kommer särskilt stå i centrum för diskussionen. Hur kan solidaritet bibehålla protesternas kraft och omvandla det politiska och sociala i en sådan repressiv miljö som Belarus idag?

Samtalet var det tredje i en serie denna höst på ABF Stockholm inom ramen för Mint och utställningen En omsorgsfull strejk* som öppnar den 3 december, 2020. Detta program arrangeras i samarbete med ABF Stockholm. Programmet sändes 15 oktober 18-20 av ABF och Mint. En inspelning finns tillgänglig på Mints hemsida (www.m-i-n-t.se) och ABF Stockholm och genom Radio Cyklopen och Radio Noden.

Längd: 120 min
Språk: engelska
Arrangör: konstinitiativet Mint
DeltagareOlia Sosnovskaya (konstnär och forskare, medlem i Problem Collective), Anna Bredava (LGBTQ+ aktivist, organisatör av DOTYK Queer festival), Andrei Karpeka (aktivist, medgrundare av Minsk Urban Platform), Nicolai Spesivtsev (konstnär och datavetare, medlem i eeefff group och Work Hard Play Hard arbetsgrupp)
Organiserat av Michele Masucci och Aleksei Borisionok (Problem Collective) Problem Collective är en konstnärlig researchgrupp, grundad i Minsk 2016 av Aleksei Borisionok, Uladzimir Hramovich, Olia Sosnovskaya och Alesia Zhitkevich.

*Precarias a la deriva, 2005

BELARUS: “TOMORROW SHOULD NOT BE THE SAME AS TODAY”

Welcome to a conversation about the condition for artistic production, solidarity and strike in the moment of the uprisings in Belarus with Problem Collective (Minsk) as part of the exhibition A Careful Strike*.

Problem Collective and Michele Masucci will discuss the current state of the popular uprising in Belarus that started at the beginning of August this year. The uprising was triggered by the manipulated elections and the excessive police and state violence in response to massive peaceful protests in Minsk and other cities of Belarus. This movement has included diverse forms of protest led by different social and professional groups, such as workers, students, artists, doctors, senior citizens, teachers and others. Through self-organised and leaderless protests including gatherings in yards, solidarity chains, interventions in the public space, workers’ lockdowns, strikes and women’s marches, the movement culminated in massive weekly demonstration with more than 100.000 participants.

The conversation will amplify voices from the field of art, culture and LGBTQ+ activism through a discussion on solidarity and self-organisation and the different forms and temporalities of protest. Strikes, the role of women in the movement and conditions of cultural production will be discussed in particular. In such a repressive environment, how can solidarity maintain the protest and transform the political and social realm?
The talk was the third in a series this fall at ABF Stockholm within the framework of Mint and the exhibition A Careful Strike* that opens on December 3, 2020. This program is arranged in collaboration with ABF Stockholm.

Duration: 120 min
Language: English
Organiser: art initiative Mint
ParticipantsOlia Sosnovskaya (artist and researcher, member of the Problem Collective), Anna Bredava (LGBTQ+ activist, organiser of DOTYK Queer festival), Andrei Karpeka (activist, co-founder of Minsk Urban Platform), Nicolai Spesivtsev (artist and computer scientist, member of eeefff group and Work Hard Play Hard working group)
Organised by Michele Masucci and Aleksei Borisionok (Problem Collective)
The program was broadcasted October 15 18-20 by ABF and Mint. A recording is available on Mints webpage (www.m-i-n-t.se), ABF Stockholm and through Radio Cyklopen and Radio Noden. 

*Precarias a la deriva, 2005

CALL ME INTERN

En spelfilm om ungdomar som slår tillbaka mot obetalda praktikplatser.Möt Generation Y som kämpar tillbaka mot obetalt arbete. Call Me Intern följer tre praktikanter som förvandlas till aktivister och vägrar att acceptera att unga människor ska behöva arbeta gratis för att starta sin karriär. Deras berättelser utmanar ungdomsstereotyper och bidrar till att ge röst åt den växande rörelsen för praktikanters rättigheter över hela världen. Filmen visas i samarbete med Cinema Politica, Malmö.

Dokumentär | 70  min | Regi: Nathalie Berger, Leo David Hyde | 2019 | Språk: engelska | Undertexter: inga

CALL ME INTERN

A feature doc about young people fighting back against unpaid internships.

Meet ’the Millenials’ fighting back against unpaid work. “Call Me Intern” follows three interns-turned-activists who refuse to accept that young people should have to work for free to kickstart their careers. Their stories challenge youth stereotypes and help give a voice to the growing movement for intern rights across the world. The film is screened in collaboration with Cinema Politica, Malmö.

Documentary | 70  min | Director: Nathalie Berger, Leo David Hyde | 2019 | Language: English | Subtitles: none