Om RåFILM // About RåFILM

Arbetar Filmfestivalen (Nordic Labour Film Festival) startades 2017 av filmkollektivet RåFILM, Malmö i samarbete med ABF, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Folkets Bio Panora, Filmcentrum Syd och Emmaus Björkå. Festivalen drivs av filmkollektivet RåFILM i samarbete med många andra.

RåFILM är ett filmkollektiv som belyser samhällsfrågor och verkar för social rättvisa. Vi producerar och distribuerar film, arrangerar visningar och arbetar med pedagogisk verksamhet/folkbildning. 

Genom att samarbeta underlättar vi produktionen av film. Vi arbetar med dokumentär-, animation- och fiktionsfilm i olika format. Vi distribuerar film i kanaler som gör den tillgänglig för fler och skapar även alternativa visningsmöjligheter som är anpassade till filmernas budskap.

Genom samarbete skapar vi även plattformar där samhällsfrågor blir tillgängliga för fler genom visningar och samtal. Genom pedagogisk verksamhet/folkbildning arbetar vi främst med dokumentära animationsworkshops. RåFILM grundades år 2000 och har idag kontor i Malmö och i Stockholm.

Nordic Labor Film Festival was started 2017 by the film collective RåFILM, Malmö in collaboration with ABF, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Folkets Bio Panora, Filmcentrum Syd and Emmaus Björkå. The festival is run by the film collective RåFILM in collaboration with many others.

RåFILM is a film collective that sheds light on social issues and promotes social justice. We produce and distribute films, arrange screenings and work with pedagogical activities / folk education. 

By collaborating, we facilitate the production of film. We work with documentary, animation and fiction films in various formats. We distribute films in channels that make film available to a larger audience and also create alternative screenings that are adapted to the films’ message. 

Through collaboration, we also create platforms where social issues become available to more people through screenings and talks. Through pedagogical activities / folk education we mainly work with documentary animation workshops. RåFILM was founded in 2000 and currently has offices in Malmö and Stockholm.