FILMPROGRAM 2019 // FILM PROGRAM 2019

Handen som föder 
På ett populärt bagerikafé får boende i New Yorks Upper East Side bagels och kaffe serverat med ett leende dygnet runt. Men bakom kulisserna möter papperslösa migrantarbetare bristfälliga löner, farliga maskiner och chefer som kränker dem. Med risk för utvisning och att förlora sitt levebröd slår sig arbetarna ihop och tar det ovanliga steget att bilda sin egen oberoende fackförening.
Dokumentär | 83 min | Regissör: Robin Blotnick | Rachel Lears 

Push
Bostadspriserna skjuter i höjden i städer runt om i världen. Inkomsterna gör det inte. Push belyser en ny typ av osynlig hyresvärd, våra allt mer obeboeliga städer och en eskalerande bostadskris som påverkar oss alla.
Dokumentär | 90 min | Regissör: Fredrik Gertten

Väggen 
”Vi visste att de byggde något på parkeringen utanför. Vi hade känt hur de pålade och sett hur dörrkarmen och trapphuset spruckit.” I en rappt klippt kortfilm berättar Astrid Askberger historien om hur det är att få en ny vägg tio meter från sitt fönster.
Dokumentär | 4 min | Regissör: Astrid Askberger

Maj 68
Med ljudutdrag av Maja Ekelöfs klassiska bok ‘Rapport från en skurhink’ visar filmen vad som hände den turbulenta månaden: maj 1968. Se hur studentuppror, Paris, Cannes, Båstad, kårhusockupation, feminism, Biafra, Vietnamkrig vävs samman i denna stilsäkra essäfilm.
Dokumentär | 59 min | Regissör: Göran Hugo Olsson

Bröd och Rättvisa 
I en politisk essäfilm undersöker Astrid Askberger dagens förhårdade klassamhälle. Genom att ställa nutid mot dåtid och med hjälp av sin morfar söker hon efter visioner för framtiden. “Hur såg den politik ut som möjliggjorde morfars klassresa och hur ser politiken ut idag i förhållande till fattiga och klassamhället?
Dokumentär | 13 min | Regissör: Astrid Askberger

Slå ner etablissemanget 
Fyra beslutsamma kvinnor som tröttnat på finanskris, sjukvårdssystem, polisskjutningar och miljöproblem, bland andra Alexandria Ocasio-Cortez, utmanar pengastinna politiker under 2018 års amerikanska kongressval.
Dokumentär | 86 min | Regissör: Rachel Lears 

Union Time
Filmen berättar historien om den framgångsrika 16-åriga kampen för att organisera en fackförening i världens största grisslakteri. Sedan anläggningen öppnades har anställda uthärdat olika övergrepp som skrämseltaktik, låg lön och farliga arbetsförhållanden som resulterat i kroppsskada och, vid ett tillfälle, död.
Dokumentär | 72 min | Regissör: Matthew Barr | Cornelia Barr

Sasha (Vävstolen)
Stadens tyg framträdde ur varpen och inslaget av olika trådar, ur arbetskraften som gjorde Mumbai till sin egen. Bomullsfabrikerna och proletariatet som arbetade i dem var centrala för skapandet av staden. Genom att väva samman poesi och målningar med minnen från staden, utforskar filmen politisk representation, konstens relevans i den samtida sociala miljön, vänsterns och fackföreningsrörelsens dilemman.
Dokumentär | 49 min | Regissör: Anjali Monteiro | K.P. Jayasankar

Frihet genom fotboll Filmen berättar historien om en grupp manliga aktivister som etablerade St. Pauli F.C. fanklubb i staden Thessaloniki i Grekland. Genom filmen utforskas fotbolls-fan-aktivism genom att studera en grupp fotbollsfans som använder fotboll för att stå upp mot alla begränsande attityder oavsett var de kommer ifrån.
Dokumentär | 112 min | Regissör: Evripidis Karydis 

Nae Pasaran
Med unik tillgång och efterforskning avslöjar Nae Pasaran för första gången det otroliga inflytande som skotska fabriksarbetare hade för 40 år sedan på en av 1900-talets mest repressiva diktaturer. Genom att vägra underhåll av en chilensk flygmotor protesterade de mot Pinochets flygvapen i Chile. Nu upptäcker de skotska pensionärerna de dramatiska konsekvenserna av deras solidaritet.Dokumentär/Documentary | 96 min | Regissör/Director: Felipe Bustos Sierra 

I krig
För två år sedan undertecknade Perrin Industry Factory ett avtal där de bad ledande befattningshavare och arbetare att acceptera en lönesänkning för att rädda företaget i utbyte mot att skydda sina anställningar. Idag fattar företaget beslutet att lägga ner. Arbetarna vägrar det oundvikliga och försöker rädda jobben.
Dokumentär | 113 min | Regissör: Stéphane Brizé 

Kvinnornas strejk fortsätter 
Filmen dokumenterar arbetsplatskampen för kvinnliga barnskötare mot bakgrund av Svarta Protesternas mobilisering av kvinnor emot skärpningen av abortlagstiftningen hösten 2016 i Polen. Filmen skapades och producerades av Magda Malinowska, medlem i gräsrotsfackförbundet, Workers Initiative.
Dokumentär | 49 min | Regissör: Magda Malinowska

Planeten Petrila
När gruvarbetarna i den rumänska staden Petrila går ner i gruvan för sista gången arbetar konstnären och ex-gruvarbetaren Ion Barbu på sin vision: att bevara Petrilas kolgruva som kulturarv. Men i enlighet med EU-avtalet om stängningen av gruvan är myndigheterna skyldiga att riva den helt. 
Dokumentär | 90 min | Regissör: Andrei Dascalescu

The Hand That Feeds 
At a popular bakery café, residents of New York’s Upper East Side get bagels and coffee served with a smile 24 hours a day. But behind the scenes, undocumented immigrant workers face sub-legal wages, dangerous machinery, and abusive managers. Risking deportation and the loss of their livelihood, the workers team up and take the unusual step of forming their own independent union.
Documentary | 83 min | Director: Robin Blotnick | Rachel Lears 

Push
Housing prices are skyrocketing in cities around the world. Incomes are not. Puch sheds light on a new kind of faceless landlord, our increasingly unlivable cities and an escalating crisis that has an effect on us all. 
Documentary | 90 min | Director: Fredrik Gertten

The wall
“We knew that they were building something in the parking lot outside. We had felt it when they dug the foundations and had seen how the door frame and stairwell cracked.” In a fast cut short film, Astrid Askberger tells the story of what it’s like to get a new wall ten meters from your window.
Documentary | 4 min | Director: Astrid Askberger

May 68
With audio excerpts from Maja Ekelöf’s classic book ‘Report from a Cleaner’’, the film shows what happened in the turbulent month of May 1968. See how student revolts, Paris, Cannes, Båstad, the occupation of Stockholm University Student Union, feminism, Biafra and the Vietnam War intertwine in this stylish essay film.
Documentary | 59 min | Director: Göran Hugo Olsson

Bread and Justice
In a political essay film, Astrid Askberger examines today’s hardened class society. By juxtaposing the present against the past and with the help of her grandfather, she searches for visions for the future. “What were the politics that enabled Grandpa’s class journey and how do politics look today in relation to poverty and class?
Documentary | 13 min | Director: Astrid Askberger

Knock Down the House
Four determined women, including Alexandria Ocasio-Cortez, tired of the financial crisis, health care system, police shootings and environmental problems, are challenging money-losing politicians during the 2018 US congressional elections.Documentary | 86 min | Director: Rachel Lears 

Union Time
The film tells the story of the successful 16-year fight to organise a union at the world’s largest pig slaughterhouse. Since its opening employees of the plant have endured various abuses such as intimidation tactics, low pay, and dangerous working conditions which resulted in bodily injury and, on one occasion, death
Documentary | 72 min | Director: Matthew Barr | Cornelia Barr

Sasha (The Loom)
The fabric of the city emerged from the warp and weft of diverse threads, from the labour that made Mumbai their own. The cotton mills and the proletariat that worked in them were central to the creation of the city. Weaving together poetry and paintings with memories of the city, the film explores the politics of representation, the relevance of art in the contemporary social milieu, the dilemmas of the left and the trade union movement.
Documentary | 49 min | Director: Anjali Monteiro | K.P. Jayasankar

Freedom through football
The film tells the story about a group of male activists who established St. Pauli F.C. fan club in the city of Thessaloniki in Greece. Throughout the film, football fan activism is explored by studying a group of football fans who use football to stand up to restrictive mindsets, no matter where they come from.
Documentary | 112 min | Director: Evripidis Karydis

Nae Pasaran
With unique access and research, Nae Pasaran reveals for the first time the incredible impact made by Scottish factory workers 40 years ago against one of the most repressive dictatorships of the 20th century. By refusing maintenance of a Chilean aircraft engine, they protested against Pinochet’s air force in Chile. Now Scottish pensioners are discovering the dramatic consequences of their solidarity.
Documentary | 96 min | Director: Felipe Bustos Sierra 

At War
Two years ago, the Perrin Industry Factory signed an agreement asking to senior-managers and workers to accept a pay cut, in order to save the company in exchange of the promise to protect their jobs. Today, the company takes the decision to close. The workers refuse the inevitable and try to save their jobs.
Documentary | 113 min | Director: Stéphane Brizé

The Women’s Strike Continues
The film documents the workplace struggle of women nursery workers set against the backdrop of the Black Protest mobilisation of women against the tightening of the abortion ban in the fall of 2016 in Poland. The film was made by Magda Malinowska, a member of the grassroots worker’s union, the Worker’s Initiative.
Documentary | 49 min | Director: Magda Malinowska

Planeta Petrila
As miners in the Romanian town of Petrila go down into the mine for the last time, artist and ex-miner Ion Barbu is working on his mission: preserving Petrila’s coal mine as cultural heritage. But in accordance with EU agreements on the closure of the mine, the authorities are committed to demolishing it completely.
Documentary | 90 min | Director: Andrei Dascalescu