PROGRAM SNACK 2019 // PROGRAM TALKS 2019

Organisera Gig Ekonomin
United Voices of the World (UVW) är den lilla, Londonbaserade fackföreningen som skapade rubriker med sina djärva och framgångsrika organiseringskampanjer i gigekonomin. 
Språk: Engelska
Medverkande: Petros Elia (United Voices of the World)

Frihet genom fotboll
Är fotbolls-fanclubs bara ett spel eller kan de vara en social rörelse?
Språk: Engelska
Medverkande: Dr. Evripidis Karydis (filmskapare), Showan Shattak (antifascistisk aktivist och organisatör runt fotbollsscenen i Malmö och Sverige

Historier från byggboden 
Boken Betong som kom ut 2011 i Danmark blev snabbt en succé. En självbiografisk berättelse av betongarbetaren Jakob Mathiassen som på ett gripande vis skildrar livet som byggnadsarbetare. Nu kommer boken ut på Svenska och här bjuds ni på en försmak och ett samtal om globalisering, kultur och facklig kamp.
Språk: Svenska/Danska
Medverkande: Jakob Mathissen (författare), Henrik Johansson (författare), Jakob Wagner (Byggnads)  

Den delade arbetsmarknaden
Skillnaden mellan den som har en fast helttidsanställning och de som väntar vid telefonen för ett arbetspass bara växer. Hur vi kan organisera en ny arbetarrörelse där olika grupper känner att deras verklighet vägs in. Med en ökad solidaritet på den delade arbetsmarknaden ökar även våra möjligheter till att vända mot ett jämlikare samhälle.
Språk:
Medverkande: mer info kommer

Masterclass 
Masterclass är ytterligare en programpunkt för filmare, nytt för i år. Vi bjuder in filmskapare vi tror kan vara intressanta genom deras filmspråk, ämnen, arbetssätt eller sätt att organisera sig. Ofta en regissör vars film vi även visar som också pratar om processen med att skapa filmen.
Språk: Engelska
Medverkande: Felipe Bustos Sierra (regissör Nae Pasaran)

Lärarna leder strejkvågen
Den senaste strejkvågen i USA har fångat bilden av en ny generation arbetaraktivister. Mot alla odds har lärare vunnit viktiga segrar och bevisat att arbetarkampen ökar igen. Pensionerade arbetaraktivisten Ellen David Friedman förklarar hur strejkerna kom till.
Språk: Engelska
Medverkande: Ellen David Friedman (Samlade Valberedningen Gräsrots-lärare)

Global migration 
Gränser, rädsla, solidaritet och mänskliga rättigheter. Är gränser nödvändiga? Hur medverkar de till tillväxten av extremhögern? Vilken är deras effekt på en bredare solidaritet? Är stöd till asylsökande den bästa typen av aktivism? Vilka nya typer av organisering behövs?
Språk: Engelska
Medverkande: Professor Dibyesh Ananand (chef för School – Social Sciences, Westminster University, UK)

Den femte vågen – Arbetsmigration i Ukraina 
Femte vågen. Så kallades processen med massiv ekonomisk migration från Ukraina efter händelserna 2014 runt revolutionen. Krig är bara en av orsakerna till det nya flödet av migrerande arbetare som ständigt ökar i antal år efter år. Men det främsta skälet till detta var en snabb nedgång i levnadsstandarden och att Ukrainska arbetare förlorat inflytande.
Språk: Engelska eller svenska (tolk)
Medverkande: Sergey Movchan och Natasha Lomonosova (Political Critique, Ukraina)

Bostadsojämlikhet
Bostadsbolagen säger att bostadsmarkanden är mättad. Samtidigt har många ingen plats att bo på. Detta samtalet beskriver hur vi landat här – om hur bostad gått från rättighet till en vara. Om vilka politiska beslut och ekonomiska intressen som ligger bakom. Liksom hur kampen för våra hem ser ut framöver.
Språk
Medverkande: mer info kommer

Vad är fackens framtid? 
Situationen för världens fackföreningar präglas av bakslag och tillbakagång. Vad kan den svenska fackföreningsrörelsen lära sig av sådana exempel och vilka strategier behöver den för att bemöta nya utmaningar och över huvud taget överleva?
Språk:
Medverkande: mer info kommer

Behöver vi en Arbetarrörelsens Filmfond?
Vi har gått från en tid då arbetarrörelsen hade sitt eget filmbolag för att ge oss en plats på vita duken till extremhögerns dominans i sociala medier. Vilken styrka har film idag? Hur kan film användas för att synliggöra och lyfta centrala frågor för fackförenings- och arbetarrörelsen? Kanske dags att starta en Arbetarrörelsens Filmfond?
Språk: Svenska
Medverkande: mer info kommer

Kvinnors organisering
Ett samtal med forskare om hur kvinnor organiserat sig både historiskt och idag.
Språk:
Medverkande: mer info kommer

Kvinnornas strejk fortsätter  
Efter filmen The Women’s Strike Continues bjuder vi in till ett samtal om dagens arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken i Polen, i Sverige och i världen i stort. Är barnskötarnas organisering i Polen som presenteras i filmen något vi kan lära oss av och ta efter här i Sverige?
Språk: Engelska
Medverkande: Magda Malinowska (regissör och medlem i Workers Initiative), m fl (mer info kommer)

Organising the Gig Economy
United Voices of the World (UVW) is the small, London based union that has made headlines with its audacious and successful organising campaigns in the gig economy.
Language: English
Participants: Petros Elia (United Voices of the World)

Freedom through football
Are football fan clubs just a game or can they be a social movement?
Language: English
Participants:
Dr. Evripidis Karydis (film maker), Showan Shattak (anti-fascist activist and organiser in the football scene in Malmö and Sweden) 

Stories from a portacabin
The book Concrete, which was published in 2011 in Denmark, quickly became a success. An autobiographical story by the concrete worker Jakob Mathiassen, it portrays the life of a construction worker in a moving way. The book is now coming out in Swedish and you are invited to a preview and talk about globalisation, culture and the trade union struggle.
Language: Swedish/Danish
Participants: Jakob Mathissen (author), Henrik Johansson (author), Jakob Wagner (Byggnads) 

The divided labour market
The disparity between the person who has a full-time job and those who wait by the phone for a shift simply grows. How can we organise a new labour movement where different groups feel that their reality is taken into account. With increased solidarity in the shared labor market, our opportunities to move towards a more equal society are also increasing.
Language:
Participants: more to come

Masterclass
Masterclass is an additional programmed event for filmmakers, new for this year. We invite filmmakers who we believe are of interest by virtue of their film language, topic, working methods or ways of organising. Often this will be a director of a film we are screening, who is invited to talk about the process of creating their film.
Language: English
Participants: Felipe Bustos Sierra (director Nae Pasaran)

US teachers strike wave
The recent wave of strikes in the US has captured the imagination of a new generation labor activists. Against all odds teachers have won important gains and proved that labour militancy is on the rise again. Retired labour activist Ellen David Friedman explain how the strikes came about.
Language: English
Participants: Ellen David Friedman (United Caucuses of Rank-and-File Educators)

Global migration
Borders, Fear, Solidarity and Human Rights.
Are borders necessary? How do they contribute to the growth of the far right? What is their effect on wider solidarity? Is support for asylum seekers the best kind of activism? What new kinds of organising are needed?
Language: English
Participants: Professor Dibyesh Ananand (Head of School – Social Sciences, Westminster University, UK)

The Fifth Wave – Labour migration in Ukraine
The Fifth Wave. This is what the process of massive economic migration from Ukraine after the revolutionising events of 2014 was called. War is only one of the reasons for the new flow of migrant workers that are constantly rising in number year after year. But the main reason for this was a rapid decline in living standards and disempowerment of Ukrainian workers.
Language: English
Participants: Sergey Movchan and Natasha Lomonosova (Political Critique, Ukraine)

Housing inequality
Housing companies say that the housing market is saturated. At the same time, many people have no place to live. This discussion describes how we ended up here – how housing has gone from a right to a commodity. What political decisions and financial interests lie behind it. Similarly, what the future holds for the fight for our homes.
Language:
Participants: more to come

What is the future of the unions?The situation for the world’s unions is characterized by setbacks and decline. What can the Swedish trade union movement learn from such examples and what strategies does it need to meet new challenges and above all, survive?
Language:
Participants: more to come

Do we need a Labour Movement Film Fund?
We have come from a time when the labor movement had its own film company, giving us a place on the silver screen, to far-right dominance on social media. What strengths does film have in today’s society? How can film be used to reveal and highlight key issues for the trade union and labor movement? Perhaps it’s time to start a Labour Movement Film Fund?
Language: Swedish
Participants: more to come

Womens organising
A discussion with researchers about how women have organised themselves both historically and today.
Language:
Participants
: more to come

Women’s Strike Continues
After the film The Women’s Strike Continues, we invite you to a discussion about today’s working conditions in female-dominated professions in Poland, Sweden and the world at large. Is the organisation of nursery workers in Poland that we see presented in the film something we can learn from and follow in Sweden?
Language: English
Participants: Magda Malinowska (regissör och medlem i Workers Initiative), and more