ÖVRIGT PROGRAM 2019 // ADDITIONAL PROGRAM 2019

INVIGNING
Vi öppnar dörrarna och välkomnar med en presentation av programpunkterna, filmvisning, guidning av utställningar och en arbetarföreställning. 

UTSTÄLLNINGAR 
Utställningen ‘PÅ RIKTIGT’ är en serie tecknade porträtt av arbetare gjorda av Bertil Mårtensson, ett samarbete mellan Panora och ABF – i Panora’s nedre foajé. 

I utställningen ’Women Making HERStory’ följer vi huvudsakligen arbetet och livet för kvinnor med invandrarbakgrund genom historien. Samarbetet mellan Arbetar Filmfestivalen och Rörelsernas Museum kommer att äga rum på ABF, Panora och på Rörelsernas Museum, där vi också kommer att ha ett samtal i anslutning till ämnet.

Du kan även se filmer och lyssna på poddar på ABF och i Panoras foajé.

FÖRESTÄLLNING: En krogknegares sånger
En krogknegares sånger är berättelsen om den härliga, skitiga och slitiga restaurangbranschen. Med en showig blandning av visor, dikter och anekdoter bearbetar vissångerskan Stina Künstlicher och författaren Henrik Johansson sina 25 år bakom bardisk och spis. Tillsammans framför de föreställningen “En krogknegares sånger – ett modernt arbetarepos” som med humor, värme och lite ilska upplyser och underhåller sin publik. 

EFTERHÄNG Fredag + Lördag
Efter en heldag med film och snack varvar vi ner med en dryck tillsammans på pop-up restaurangen i Panoras övre foajé. Här kan samtalet fortsätta och vi peppas upp med arbetar-allsång och öppen scen.

WORKSHOP: Vad är radikal film?
En workshop om filmens potential att påverka och om möjligheter för filmare att gå samman för att bygga nätverk och utbyta idéer. Vi lyssnar på filmskapare med olika erfarenheter, håller samtal kring vad radikal film är och kan vara, samt diskuterar alternativa produktionssätt som sätter konstnärlighet och mänsklighet i centrum.

BOKA MÖTE: Fackligt Center För Papperslösa öppnar i Malmö
Under filmfestivalen kommer Fackligt Center För Papperslösa öppna i Malmö för papperslösa, nyanlända och asylsökande. Arbetsmarknadens regler gäller för alla, även de som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd! 

För att boka tid och få stöd i ditt fall, ring Bengt (ordförande Fackligt Center För Papperslösa) på 073-880 80 88.

Barnaktiviteter med Unga Örnar 
Vill du ta med barnen på festivalen? Unga Örnar fixar aktiviteter för barnen på biografen medan du ser film eller går på snack.

POESILÄSNING
Före filmen Sasha (Vävstolen) hör vi inspelad poesi med Inder Salim (konstnär från Kashmir, baserad i Delhi, Indien).

Under lördagens efterhäng läser Ida-Therese Högfeldt från Kommunal dikter ur sin kommande bok ”Jobbet, livet och allting däremellan”.

FÖRESTÄLLNING: Röst i biomörkret
Genom sångerna slår Jan Hammarlund vakt om arbetarrörelsens och hbtq-rörelsens historia. En folkmusiker med en unik röst. Under festivalen kommer Jan spela inför filmvisningarna: Maj 68, I krig och Planeten Petrila.

VANDRING: Outdoor Escape Games
Interaktiv historisk vandring i arbetarrörelsens spår på Möllan kring Panora. Vi går till platserna, löser gåtor i lag och nystar i hur det var för kvinnor som försökte organisera sig i början på 1900-talet.

WORKSHOP: Folklig organisering
I den här workshopen kommer ledande arbetaraktivisten Ellen David Friedman att leda ett samtal om uppkomsten av nya organisationsstrategier och taktiker, och återvändandet av ”gräsrotsorganisering” i USA.

FÖRESTÄLLNING: Declaration
En berättelse om mänskliga rättigheter, migration, kampanjer och protester berättade genom ett liveframträdande med global-jazzmusik, skapad och framförd av Tagné Tebu, och videoprojektioner av Kooj Chuhan.

OPENING
We open the doors and welcome you with a presentation of our programmed events, film screenings, a tour of the exhibitions and a workers performance. 

EXHIBITIONS
The exhibition ’PÅ RIKTIGT’ is a series of cartoon portraits of workers made by Bertil Mårtensson, a collaboration between Panora and ABF – in Panora’s lower foyer.

In the exhibition ’Women Making HERStory”, we principally follow the work and life of women with immigrant background throughout history. The collaboration between Nordic Labour Film Festival and the Museum of Movements will take place at ABF, Panora and at the Museum of Movements, where we will also have a conversation in connection with the topic.

You can also watch films and listen to podcasts at ABF and in Panora’s foyers.

SHOW: Songs of a bar worker
The songs of a bar worker is the story of the delightful, dirty and tough restaurant industry. With a showy blend of songs, poems and anecdotes, the singer-songwriter Stina Künstlicher and the author Henrik Johansson work through their 25 years behind the bar and stove. Together, they perform the show “Songs of a bar worker – a modern worker’s epic” which informs and entertains its audience with humor, warmth and a bit of anger.

AFTER PARTY Friday + Saturday

After a whole day of films and talks, we unwind with a drink together at Panora’s pop-up restaurant. Here we can continue our conversations and lift our spirits with a workers’ singalong.

WORKSHOP: What is radical film?
A workshop about film’s potential to influence and opportunities for filmmakers to come together to build networks and exchange ideas. We will listen to filmmakers with different experiences, hold conversations about what radical film is and can be, and discuss alternative production methods that put artistry and humanity at the center.

BOOK A MEETING: Trade Union Centre For Undocumented Migrants
During the film festival, Trade Union Centre For Undocumented Migrants will be open for undocumented people, new arrivals and asylum seekers. The labor market rules apply to everyone, even those without a residence or work permit!

To book a time and get support for your case, call Bengt (Chairman of Trade Union Centre For Undocumented Migrants) on 073-880 80 88.

Childrens activities with Unga Örnar
Do you want to bring your kids to the festival? Unga Örnar organise activities for children at the cinema while you watch a film or listen to a talk.

POETRY READING
Before the film Sasha (The loom) we hear recorded poetry with Inder Salim (artist from Kashmir, based in Delhi, India).

During Saturday after party, Ida-Therese Högfeldt from the union Kommunal reads poems from her forthcoming book ”The job, life and everything in between”.

PERFORMANCE: Voice in the dark
Through his songs Jan Hammarlund keeps watch over the history of the worker and LGBT movements. A folk musician with a unique voice. During the festival Jan will perform before the film screenings: Maj 68, At War and Planeta Petrila.

CITY WALK: Outdoor Escape Games
Interactive historical city walk in the labor movement’s footsteps at Möllan around Panora. We go to the sites, solve riddles together and piece together what it was like for women who tried to organise in the early 1900s.

WORKSHOP: Grassroots unionism
In this workshop, senior labour activist Ellen David Friedman will lead a talk on the emergence of new organising strategies and tactics, and the return of ”rank & file unionism” in the US.

SHOW: Declaration 
A story of human rights, migration, campaigns and protests told through a live performance of global-jazz music, created and performed by Tagné Tebu, with video projections from video artist Kooj Chuhan.