Arbetar Filmfestivalen 2020 // Nordic Labour Film Festival 2020

Följ festivalen här // Follow the festival here: www.nlff.se

Välkommen till årets Arbetar filmfestival

Festivalen är digital och gratis för alla.
Klicka in på Digital festival för att läsa mer.

Detaljerat program

Snackprogram
Filmprogram
Aktiviteter & Workshops
Spår: Organisering
Spår: Radikal film


Welcome to this year’s Nordic Labour Film Festival

The festival is digital and free of charge.
Go to Digital festival to read more.

Detailed Program

Talk program
Film program
Activities & Workshops
Track: Organising
Track: Radical film


Om festivalen

Grunden för festivalen är den solidaritet som vi senaste halvåret sett växa sig starkare. Arbetsplatser som pratat ihop sig, grannar som handlat till andra grannar och diskussioner kring hur vi ska förhålla oss till en instabil världsekonomi fortsätter.

Låt solidariteten växa och hitta nya former! Vi möts på Arbetar Filmfestivalen i november!

About the festival

The basis for the festival is the solidarity that we last six months have seen growing stronger. Workplaces that came together, neighbors who went shopping for other neighbors and discussions about how to deal with an unstable world economy continues.

Let solidarity grow and find new forms! We meet at Nordic Labour Film Festival in November!